211213 Agrarrat Bruessel 1
Tysklands jordbruksminister Cem Özdemir försöker förbjuda plågsamma djurtransporter i EU – med måttlig framgång. FOTO: BMEL
Jordbruk EU

Tyskland försöker stoppa
långa djurtransporter

Tysklands jordbruksminister Cem Özdemir har inlett en kampanj med målet att förbjuda långa och plågsamma djurtransporter i den europeiska unionen. Arbetet går emellertid långsamt. Det är fortfarande svårt att föra allvarliga diskussioner kring temat.

Transporter av levande boskap har varit föremål för kritik i mer än två årtionden, men EU-länderna har inte på långt när lyckas enas om konkreta åtgärder. Den tyska ministern eftertraktar ett förbud på EU-planet som skulle gälla i alla medlemsländer.

Det har många andra redan gått bet på. I ett första skede har Özdemir lyckats stoppa utskrivningen av veterinärintyg för levande idisslare för avelsändamål efter medlet av 2023. Regeringen har tidigare dragit in motsvarande intyg för slakt- och avelsdjur.

Ministeriet har som mål att stärka djurskyddet under transporter. Özdemir skulle helst förbjuda långa djurtransporter till tredjeländer, men det är än så länge inte möjligt. Då måste EU-kommissionen kopplas in.

Den tyska ministern kräver följaktligen en snabb skärpning av de rättsliga ramarna för transporter av levande boskap. I verkligheten kan inga djur ännu skonas, så länge det är möjligt att kringgå nationella förbud.

I sådana fall kan boskapen i en första etapp transporteras till ett annat medlemsland, varefter färden helt lagligt fortsätter vidare till tredjeländer. Indragna veterinärintyg är ingen garanti för att resan stoppas.

I juli tog Özdemir initiativet till en omskrivning av den europeiska djurskyddsrätten med målet att anpassa lagstiftningen till EU:s från jord-till-bord -strategi. EU-organet för matsäkerhet Efsa har också kopplats in.

Medlemsländernas jordbruksministrar diskuterade de långa djurtransporterna på sitt ministermöte i januari. Medlemsländerna i norra och västra Europa efterlyser ett bättre djurskydd medan de östliga och sydliga länderna spjärnar emot.

Kommissionen bereder ett nytt förslag på strängt vetenskapliga grunder. Den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa fortsätter att granska frågeställningarna från alla tänkbara synpunkter.

EU-länderna är djupt splittrade

Sammanställningen ska resultera i en omfattande konsekvensbedömning, varefter kommissionen ska presentera ett förslag. Problemet är att medlemsländerna har vitt skilda utgångspunkter som ställer varierande krav på lagstiftningen.

EU:s djurtransporter behandlades nyligen också i EU-parlamentet. Ett särskilt utskott har arbetat fram förslag som ska ligga till grund för kommande lagstiftning. Det råder enighet i parlamentet om att reglerna måste skärpas.

Förslaget röstades igenom i plenum, men mjukades upp. Det blev inget generellt förbud mot djurtransporter som varar mer än åtta timmar. En lika miserabel framgång hade förslaget till en maximal transporttid på 24 timmar till havs.