Jordbruk

Tvärvillkoren ändras:
Förbjudet att bränna stubb

Statsrådet har godkänt en ändring av förordningen som gäller tvärvillkoren för jordbruksstöd. Stubb efter jordbruksgrödor får i fortsättningen inte brännas om jordbrukaren vill få fullt stöd, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Ändringen som börjar gälla vid ingången av 2021 gjordes på grund av Europeiska kommissionens syn på saken.

Hittills har man fått bränna stubb endast om det varit nödvändigt med tanke på en lyckad sådd eller bekämpning av flyghavre och andra ogräs, växtsjukdomar eller skadedjur. Sådd har varit en godtagbar orsak eftersom de rikliga växtresterna från föregående års växtbestånd ökar risken för sjukdomsalstrare.

Enligt Europeiska kommissionens syn är sådd dock inte en godtagbar orsak för att bränna stubb. Enligt EU-bestämmelserna som gäller tvärvillkoren för jordbruksstöd får man bränna stubb bara av växtskyddsskäl. Syftet med detta är att bevara organiskt material i marken.

På grund av kommissionens syn var det nödvändigt att ändra det nationella kravet och förbjuda förbränning av stubb helt och hållet. Detta bidrar till att bevara organiskt material i marken och minskar växthusgasutsläppen.

Ändringen var möjlig också på grund av att vi i Finland inte nödvändigtvis behöver bränna stubb för att bekämpa ogräs, växtsjukdomar eller skadedjur. Förbränning av stubb är inte så vanligt hos oss.

Med stubb avses stubb efter spannmål, oljeväxter, spånadsväxter, baljväxter eller frökryddor, det vill säga växtens rotända som stannar i marken.

För att få fullt stöd måste jordbrukaren följa tvärvillkoren. I tvärvillkoren ingår krav som gäller miljö, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurens välbefinnande.