Skogsindustrier 1 B Webben
Efter sommaruppehållet är virkeshögarna just nu inte så stora vid Ålands SkogsIndustriers anläggning i Godby, men bland annat tack vare virke från Åboland har bolagets sågar nu kört igång höstsäsongen.
Tema

Tredje prishöjningen på ett år
för Ålands SkogsIndustrier Ab

Ålands SkogsIndustriers omsättningen sjönk under första halvåret 2023 från 11,5 till 10,9 miljoner euro jämfört med motsvarande period i fjol.

– Försäljningen av sågade varor var klart lägre. Men nedgången kompenserades delvis av ökad exportförsäljning till lägre priser, förklarar bolagets vd Anders Mattsson.

Företagets andel av impregnerat och hyvlat virke blev också lägre än normalt och även exporten av rundvirke minskade. Däremot ökade försäljningen av bioenergi och cellulosaflis.

Totalt köpte bolaget under perioden in cirka 124.000 kubikmeter jämfört med 141.000 kubikmeter i fjol.

I augusti 2022 höjdes timmerpriserna. En ny höjning genomfördes i januari 2023 och nu i augusti 2023 gjordes den tredje höjningen på ett år.

Tillsammans med en entreprenör har ÅSI också startat energiklippningar med ett så kallat klippaggregat.

– Det innebär en effektiv maskinell röjning och resultaten har hittills varit goda, kommenterar Mattsson.

Virke från Åboland

Ålands SkogsIndustrier tog i mars över företaget Ö-Skogs verksamhet i Åbolands skärgård. Avverkningssäsongen startade i början av maj och har förlöpt enligt plan.

– En del av virket har redan levererats till Åland för att kunna köra igång våra sågar i Godby och Jomala Önningeby samt för vidareförädling, men en del av virket från Åboland levereras direkt till en kund på finländska fastlandet.

Enligt Mattsson är ÅSI:s målsättning att under året köpa in cirka 10.000 kubikmeter åboländskt virke.

Totalt producerade ÅSI under årets första sex månader cirka 13.000 kubikmeter (14.900 kubikmeter) sågad vara och 18.100 torrton (19.400) cellulosaflis.

Elkostnaderna var lägre under första halvåret jämfört med i fjol medan råvarukostnaderna var högre på grund av bolagets genomförda prishöjningar.

Investeringarna under första halvåret steg till cirka 640.000 euro (cirka 300.000 euro). Mest satsades på utökad kapacitet för virkestorkning  och solpaneler vid anläggningen i Godby samt förvärvet av företaget Ö-Skogs verksamhet.

Skogsindustrier 2 Webben
Ålands SkogsIndustrier producerar flis av flera olika kvaliteter. Den sämsta energiflisen använder vi i vårt eget fjärrvärmeverk i Godby och cellulosaflisen säljs till både Finland och Sverige, berättar Anders Mattsson.

Mindre hyvlat virke

Anders Mattssons bedömning är att efterfrågan på bioenergi och cellulosaflis fortsätter att vara hög under resten av året och att försäljningen endast begränsas av tillgången på virke.

Försäljningen av sågade varor förväntas volymmässigt fortsätta på en normal nivå, men med en större andel export och lägre omsättning än under de två senaste åren. Det innebär också minskad andel impregnerat och hyvlat virke.

Styrelsen räknar med att både omsättningen och resultatet för helåret 2023 blir något lägre än i fjol då omsättningen var 18,5 miljoner euro och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt 1,82 miljoner.

För 2022 betalade bolaget 1,60 euro per aktie i dividend jämfört med 1,20 året före. Styrelsens ordförande är Sven-Olof Karlsson med Johan Helin som vice och styrelsemedlemmar Kenneth Rundberg, Agneta Erlandsson-Björklund, Robert Lindfors och Anders Å. Karlsson.

Ålands Skogsindustrier Ab har ett totalt aktiekapital på 250.000 euro och cirka 1.300 ägare. Aktien ingår i värdeandelssystemet som sköts av Euroclear. Handel med aktien förmedlas bland annat av bankerna på Åland.