Jordbruk

Tre projekt ska minska näringsbelastningen i Finska viken

Att minska näringsutsläppen från jordbruket på olika avrinningsområden är en av de viktigaste metoderna för att förbättra tillståndet för insjöarna och Finska viken. De projekt som nu är på väg att startas upp, befrämjar för sin del att den här målsättningen uppfylls, men det behövs också fler åtgärder.

Ett av de nya projekten har för avsikt att förbättra områden i Raseborg och Ingå skärgård som är starkt eutrofierade och delvis även i dåligt skick. Planerade åtgärder för jordbruken inom avrinningsområdet för Raseborgs å är bl.a. anläggning av skyddszoner och våtmarker, utbredning av gips på åkrarna samt utveckling av odlingsmetoderna.

Åtgärderna riktas till de platser, som befinner sig utanför miljöstödssystemet för jordbruket eller där det har upplevts att systemet inte har fungerat. Projektet drivs av Raseborgs stad.

Inom avrinningsområdet för Vanda å finns det däremot en plan för att hantera ett åkermarksområde i storleken 2.500-3.000 hektar med gips. Utbredning av gips på åkrarna är ett beprövat sätt att skära ned den kommande avrinningen av fosfor och suspenderade ämnen från åkrarna.

Gips kommer spridas ut för första gången den kommande hösten, såvida väderförhållandena är passande. Projektet koordineras av John Nurminens stiftelse, Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforstrakten, Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral.

Även WWF är på väg att starta upp ett brett projekt, där man för utvalda vattenområdens del ska öka vattnets kvardröjning på avrinningsområdet, minska erosionen samt att näringsämnen och suspenderade ämnen sköljs ut till insjöarna och vidare till Östersjön. Projektet kommer koncentreras till Västra Nyland och kommer genomföras i tätt samarbete med avrinningsområdets markägare, jordbruksrådgivningen, lokala vattenskydds- och miljöföreningar, kommuner och lokala aktörer.

Nylands NTM-central koordinerar uppstarten av vatten- och havsvård inom sitt område och erbjuder expertstöd för projekten.

För att främja vattenvårdsprojekt finns det ett flertal offentliga finansieringsmetoder att tillgå. De ovan nämnda projekten har beviljats spetsprojektsfinansiering från miljöministeriet med totalt 875.000 euro. NTM-centralen delar även ut behovsbeprövade statsbidrag för vattendrags- och fiskerihushållningsprojekt.