Fge Havre
Tema

Tre nya havresorter
i förteckningen

Odlingsarealen av havre år 2022 var en aning större än året innan och uppgick nu till 337.300 hektar. Den mest odlade sorten var fortsättningsvis Niklas, som nu täckte 24 procent av arealen. Avenue och Matty tog sig förbi Meeri. Dessa tre kom upp till cirka sex procent var och Avanti, som kom femte, odlades på fem procent av havrearealen.

I början av året, i februari godkände växtsortsnämnden tre nya havresorter i den officiella sortförteckningen. Dessa är i tidighetsordning Jukka, Lion och Jacky. De nya godkända sorterna har jämförts med Donna. Tidigare sorter jämförs med Niklas.

Havrens odlingsvärde avgörs av dess skördenivå, växttid och stråstyrka. Till havresorternas kvalitetsegenskaper hör hög hektolitervikt, låg skalhalt och hög proteinhalt.

Grynhavre skall bland annat ha stora kärnor. Sållning av kärnorna (mellan 2,5 och 2,0 millimeter) är en ny faktor som analyseras i odlingsförsöken. Den ger tilläggsvärde åt kvalitetsegenskaperna, även om sållningen inte är ett egentligt urvalskriterium.

Havresorterna

Nedan ser vi en beskrivning både av de nya sorterna i sortförteckningen och av de som redan används i praktisk odling och för vilka finns resultat i de officiella sortförsöken för perioden 2015-2022. Sorterna anges i tidighetsordning.

Nella (Boreal, 2018) är på samma avkastningsnivå som mätarsorten Niklas. Den trivs bra i alla odlingsförhållanden. Kärnans skalhalt är låg. Tusenkornsvikten och hektolitervikten är lägre än för Niklas. Resistensen mot växtsjukdomar är medelmåttig, på samma nivå som Akseli.

Niklas (Boreal 2014) är den mest odlade sorten. Niklas, Akseli, Donna och Harmony är mätarsorter i försöken. Niklas har en något högre avkastning än Akseli, stråstyrkan är lika god. Dess kärna är den största bland de tidiga havresorterna. Motståndskraften mot bladfläcksjukdomar är något under genomsnittet.

Perttu (Boreal 2018) avkastar lika bra som Niklas. Hektolitervikten är högre än mätarsortens. Kvaliteten är också i övrigt mycket god. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är en aning svagare än Akselis och på samma nivå som Niklas.

Luukas (Boreal 2021) är en tidig sort med högre avkastning än Niklas. Den har i försöken varit ett halvt dygn senare än denna. Strået är styvt. Kvaliteten är utmärkt, i klass med Niklas. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är genomsnittlig, det vill säga bättre än Niklas och nästan på samma nivå som Akselis.

Akseli (Boreal 2009) är en stråstyv sort med liten kärna. Den trivs bra på alla odlingszoner. Hektolitervikten är hög. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är medelmåttig.

Meeri (Boreal 2013) avkastar lika bra som Niklas. Hektolitervikten är rätt hög, eller i klass med Niklas. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är en aning under genomsnittet. Resistensen är svagare än Niklas och Akselis.

Marika (Graminor, Norge 2014) är tre dagar senare än Niklas, men avkastningen är på samma nivå som denna. Kärnan är mindre och hektolitervikten en aning högre. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är svagare än Akselis, men starkare än Niklas. Sorten representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Avetron (Graminor, Norge 2014) är lika avkastningsrik som Niklas. Växttiden är knappt två dagar längre. Den har trivts bra i synnerhet på odlingszon III. Hektolitervikten är mycket hög. Motståndskraften mot havrens bladfläckssjuka är något under genomsnittet, på samma nivå som Niklas och svagare än Akselis. Sorten representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Jukka (Boreal 2023) är en ny sort som höjer nivån i gruppen tidiga sorter som kan jämföras med Niklas. Jukka är en av de sena inom gruppen tidiga sorter. Strået är rätt kort. Stråstyrkan lika god som för mätarsorterna. Kvaliteten av samma klass som Niklas. Hektolitervikten är något under gränsen för godkännande. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är medelmåttig. Den är härdigare än Niklas och lika resistent som Akseli.

Kontio (Saatzucht Bauer, Tyskland 2020) är fyra dagar tidigare än Donna. Avkastningen är på samma nivå som den något tidigare sorten Niklas. Kärnan är stor. Dess motståndskraft mot havrens bladfläcksjuka är något under genomsnittet, på samma nivå som Niklas men svagare än Akseli. Sorten representeras i Finland av Plantanova.

Ringsaker (Graminor, Norge 2008) har en något högre skörd än Niklas, men en aning lägre än Donna. Kärnan är rätt liten men hektolitervikten är på god nivå. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är sämre än Akselis men bättre än Niklas. Representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Taika (Boreal 2019) är en högvuxen men stråstyv sort. Kvalitetsegenskaperna är mycket goda. Kärnan är stor och skalet tunt. De små kärnornas andel är mycket liten. Motståndskraften mot växtsjukdomar är lika god som Akselis.

Oiva (Boreal 2017) är tre dagar tidigare än Donna. I relation till växttiden är dess avkastning god i hela landet. Stråstyrkan är tämligen god. Kvalitetsegenskaperna är goda. Skalhalten är mycket låg och proteinhalten hög i relation till växttiden. Dess motståndskraft mot havrens bladfläcksjuka är över genomsnittet, i nivå med Akseli.

Hurja (Graminor, Norge 2021) är tre dagar tidigare än mätarsorten Donna men skördepotentialen är lika god. Strået är mycket styvt vilket gör sorten odlingssäker. Hektolitervikten har i försöken varit klart högre än Donnas. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är något under genomsnittet, på samma nivå som Niklas men svagare än Akselis. Den representeras av Lantmännen Agro.

Vahva (Saatzucht Bauer, Tyskland 2022) är en rätt ny sen sort, något tidigare än Donna, men med en lika hög avkastning som denna. Strået är långt men mycket styvt. Ingen liggsäd har noterats i försöken. Kvaliteten är god. Skalhalten är låg. Hektolitervikten på god nivå. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är genomsnittlig. Den är bättre än för mätarsorten Niklas och på samma nivå som Akseli. Sorten representeras i Finland av Plantanova.

Nestor (Boreal 2022) är tidigare än Donna men har en klart högre skördenivå. Strået är långt och styvt. Skalhalten är låg. Också övriga kvalitetsegenskaper är utmärkta i jämförelse med mätarsorten. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är genomsnittlig. Bättre än Niklas och i samma klass som Akseli.

Canary (Nordsaat Saatzucht GmbH, Tyskland 2017) är en avkastningsrik sort, i synnerhet på odlingszon I. Canary har låg skalhalt och hög hektolitervikt. Proteinhalten är något lägre än genomsnittet. Sorten har en tämligen stor kärna. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är medelmåttig, i klass med Akseli. Sorten representeras i Finland av Plantanova.

Avaus (Lantmännen, Sverige (2021) är en dag tidigare än Donna, men har en något högre avkastning. Kvalitetsegenskaperna är bättre än Donnas. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är medelmåttig, eller på samma nivå som Akselis. Sorten representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Harmony (Nordic Seed A/S, Danmark 2017) är lika sen som Donna, men har en något lägre avkastning. Stråstyrkan är medelmåttig. Kärnans skalhalt är rätt låg. Kärnan är anmärkningsvärt stor. Havrens bladfläcksjuka förekommer i samma mån som hos Akseli. Sorten representeras i Finland av Hankkija.

Scotty (Nordsaat Saatzucht, Tyskland 2022) är tidigare än Donna, men ger en klart högre skörd än denna. Strået är långt och liggsäd kan förekomma. Kvalitetsegenskaperna lika goda eller bättre än Donnas. Resistensen mot havrens bladfläcksjuka är medelmåttig, bättre än Niklas och i samma klass som Akseli. Sorten representeras i Finland av S.G.Nieminen.

Inka (Boreal 2021) är ett knappt dygn tidigare än mätarsorten Donna, men avkastningen är lika hög. Stråstyrkan har ej kunnat fastställas då liggsäd har noterats endast i ett försöksled. Kärnan är större än Donnas. Skalhalten är låg. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är medelmåttig, bättre än Niklas och på samma nivå som Akseli.

Lion (Nordsaat Saatzucht, Tyskland 2023) har en lika lång växttid och lika hög avkastning som Donna. Strået är rätt kort, något mer liggsädsbenägen än Donna. Skalhalten är mycket låg och hektolitervikten utmärkt. Låg andel små kärnor. Resistensen mot havrens bladfläcksjuka är medelmåttig, på samma nivå som Niklas och Akseli. Den representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Benny (Nordsaat Saatzucht GmbH, Tyskland 2017) är en avkastningsrik sort på samma nivå som Donna. Den har trivts synnerligen bra på odlingszon I. Strået är styvt. Kärnans skalhalt är något högre än genomsnittet och proteinhalt högre än Donnas. Hektolitervikten är hög och kärnan medelstor. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är bättre än Akselis. Den representeras i Finland av S.G. Nieminen.

Matty (Nordsaat Saatzucht, Tyskland 2014) har en växttid och avkastning i klass med Donna. Den har klarat sig bra ända upp till odlingszon III. Stråstyrkan är sämre än för de nyare sorterna. Kvalitetsegenskaperna i övrigt på Donnas nivå. Kärnan en aning större. Kärnans skalhalt är låg. Dess motståndskraft mot havrens bladfläcksjuka är genomsnittlig, på samma nivå som Akseli. Sorten representeras i Finland av Plantanova.

Avenue (Saatzucht Bauer, Tyskland 2016) är en av de sorter som avkastar allra bäst. Stråstyrkan är god. Kärnan är stor men hektolitervikten kunde vara något högre. Motståndskraften mot växtsjukdomar lika god som hos Akseli. Sorten representeras i Finland av Plantanova.

Donna (Boreal, 2016) avkastar mycket bra och dess stråstyrka är en av de bästa. Donna är en mätarsort i sortförsöken. Kärnan är liten och dess skalhalt är låg. Resistensen mot havrens bladfläcksjuka är i nivå med Akseli.

Proxy (Nordsaat Saatzucht, Tyskland 2021) är i samma klass som Donna vad gäller växttid och avkastning. Sorten är högvuxen men stråstyrkan är synnerligen god. Kvalitetsegenskaperna är bättre än Donnas. Stora kärnors (över 2,5 mm) andel av skörden är betydligt högre än hos Donna. Dess motståndskraft mot havrens bladfläcksjuka är medelmåttig, på samma nivå som Akseli. Sorten representeras i Finland av S.G.Nieminen.

Belinda (Lantmännen, Sverige 1999) är en av de senaste sorterna som odlas i Finland. Den har varit en av de mest populära under en lång tid. Dess avkastningsnivå är dock klart lägre än de nyare sorternas. Stråstyrkan är medelmåttig. Kvaliteten är under genomsnittet, skalhalten är hög. Sorten representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Jacky (Nordsaat Saatzucht, Tyskland 2023) är ev de senaste sorterna, men kriteriet för växttid uppfylls med klar marginal. I fråga om avkastning är den en förbättring jämfört med Donna. Strået är rätt långt och den lägger sig något lättare än Donna. Kvalitetsegenskaperna är goda. Resistensen mot havrens bladfläcksjuka är medelmåttig eller bättre än för mätarsorten Niklas och på samma nivå som Akseli. Sorten representeras i Finland av Plantanova.

Sandy (Nordsaat Saatzucht, Tyskland 2017) är den allra senaste sorten i sortförteckningen. Den avkastar lika bra som Donna. Strået är långt och något liggsädsbenäget. Hektolitervikten är hög. Kärnans proteinhalt är medelmåttig. Skalhalten är rätt hög. Den är inte speciellt känslig för havrens bladfläcksjuka. Sorten representeras i Finland av Plantanova.

Merja Högnäsbacka och Marja Jalli
Naturresursinstitutet

Havresorterna i de officiella sortförsöken åren 2015-2022.