Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Tilläggsbudgeten innehåller
anslag för beskogning

Regeringen beslöt i den tredje tilläggsbudgeten för 2021 bland annat att reservera anslag och fullmakter för landsbygdsfondens återhämtningsåtgärder 2021. Även alternativen till fortsatt utveckling av torvutvinningsområdena ska utredas och beskogning av impedimentmark främjas, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

– Tilläggsanslagen ska hjälpa naturresursnäringarna samt landsbygden att ta sig ut ur coronakrisen. Ytterligare bevillningsfullmakt anvisas också för beskogningsstöd som visat sig vara populärt. En viktig åtgärd är också stödet till torvföretagare för att planera utvinningsområdenas eftervård och fortsatt användning, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Torvföretagare uppmuntras till att utveckla ny affärsverksamhet. I anslutning till detta anvisas jord- och skogsbruksministeriet ett anslag på 750.000 euro för att ta fram en utredning och ett infopaket om alternativen till fortsatt användning av torvutvinningsområdena.

För beskogning av gamla torvutvinningsområden samt av åkrar och andra öppna områden som inte längre används för jordbruksproduktion anvisas ett tilläggsanslag på 900.000 euro och fullmakten att bevilja beskogningsstöd utökas med sammanlagt 11 miljoner euro. Ökningen gör det möjligt att inleda beskogningsåtgärder på en areal på cirka 4.360 hektar.

Stöd för utveckling av landsbygden

För regionalt och lokalt ledd utveckling av landsbygden ombudgeteras sammanlagt drygt 99 miljoner euro oanvända medel från 2018, 2019 och 2020 för att se till att programperioden 2014-2020 kan genomföras fullt ut.

Det finländska fastlandets andel av landsbygdsfondens återhämtningsfinansiering som helfinansieras av EU, uppgår till sammanlagt 207,5 miljoner euro. Av denna summa anvisades i tilläggsbudgeten sammanlagt cirka 91,6 miljoner euro för år 2021.

Ytterligare fattades det beslut om en ökning av bevillningsfullmakterna med sammanlagt 56 miljoner euro. Av denna summa avsätts 25 miljoner euro för investeringsunderstöd, 20 miljoner euro för företagsfinansiering, 8 miljoner euro för bredbandsinvesteringar samt 3 miljoner euro för innovations- och samarbetsåtgärder.

År 2021 används landsbygdsfondens återhämtningsfinansiering också för att betala miljöersättningar och stöd för ekologisk produktion.

Fiskerinäringens återhämtning ska förbättras genom att det anslag som anvisades för coronakrisstödet i den andra tilläggsbudgeten för 2020 kan användas också för återhämtningsåtgärder. Av det anslag som överfördes från i fjol anvisas cirka 6 miljoner euro via Europeiska havs- och fiskerifonden till fiskerinäringens tillväxtprojekt som baserar sig på nya innovativa lösningar samt på användning av outnyttjade resurser och råvaror.