Krishjalp
Regeringspartiernas ledare, ministern för Europa, kultur och idrott Sampo Terho (blå), statsminister Juha Sipilä (cent) och finansminister Petteri Orpo (saml) informerade om resultaten av årets budgetmangling onsdag eftermiddag.
Jordbruk Marknad

Tillägg i nationellt stöd blir akut hjälp till jordbruket

Regeringen kom i sin budgetmangling den här veckan överens om att föreslå 30 miljoner extra i nationellt stöd som krishjälp. Summan ingår i regeringens krispaket till näringen. En del av summan betalas ut som nordligt stöd på C-området och en annan del som stöd till AB-området enligt de minimis.

Regeringen hänvisar vidare till att den i anslutning till budgetramarna i våras kommit överens om att hålla inne med en beskärning i LFA-ersättningen på 10 miljoner och senare på 21,5 miljoner euro.

Därutöver kommer det dock ytterligare ett tillägg på 6 miljoner i LFA-ersättning för nästa år.

Högre återbäring också för årets bränsleskatt

Regeringen har även enats om att betala ut en förhöjd återbäring av årets skatt på lätt brännolja på sammanlagt 20 miljoner euro. Den nedre gränsen som EU har dragit för skatt på bränsle får dock inte underskridas. Målsättningen är att den här återbäringen ska betalas ut så snabbt som möjligt nästa år som en skild utbetalning.

Till krispaketet räknas även att projektet Ta hand om bonden får en fortsättning åtminstone till och med 2020. Regeringen föreslår nu ett anslag på ytterligare 3 miljoner, som utbetalas till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Vidare föreslår regeringen att den tillfälliga rabatten på förseningsräntan för pensionspremier till LPA hålls kvar.

Regeringen föreslår även att staten beviljar borgen på lån från gårdsbrukets utvecklingsfond. Den här åtgärden förutsätter nationell lagstiftning men också EU-kommissionens godkännande.

Det skulle handla om garantier för sammanlagt 16 miljoner i lån under perioden 2018-2020.

Bland långsiktigare åtgärder hänvisar ministeriet ännu till att gårdsbrukets utvecklingsfond får en tilläggsfullmakt på 10 miljoner euro för investeringsstöd.

Det är dessutom meningen att kraven på inkomstgräns i startstödet ska ses över som en följd av det dåliga lönsamhetsläget.

När det i övrigt gäller arbetet med att förbättra jordbrukets lönsamhet på längre sikt nämner jord- och skogsbruksministeriet tilläggsfinansieringar på 4,8 miljoner. Summan går till tidigare överenskomna åtgärder, bland annat inrättande av en livsmedelsombudsman. En summa på en halv miljon föreslås, men den är alltså inget nytt tillägg utan pengarna fanns i ministeriernas tidigare budgetförslag, som kom ut den här månaden.

Regeringen har också enats om att ta bort beskattning av försäkringar mot skördeskador och skadeangrepp på växter. Avsikten är att ge avkall på skatten under perioden 2019–2027.

Övriga delar av de 4,8 miljonerna torde vara en följd av utredningsman Reijo Karhinens arbete. Jord- och skogsbruksministeriet anställer en person på begränsad tid för att förankra an ansvarig matanskaffning inom den offentliga sektorn

Därutöver satsas 1,1 miljoner för att främja innovationer inom bioekonomin.

För att kunna fortsätta programmet med utbildning för livsmedelsexport samt för att rekrytera 3 personer på utrikesministeriet som ska främja livsmedelsexport anslås 2 miljoner euro.

Dessutom höjs anslaget för fastighetsförrätningar med 1 miljon så att ägoregleringar kan fortsätta i samma takt som hittills. Ministeriernas tidigare budgetförslag innehöll en beskärning av det här anslaget med 1,7 miljoner euro jämfört med i år.

Under den här regeringsperioden kommer man även att jobba för en höjning av utjämningsreserveringen i jordbrukets beskattning till 25.000 euro för att underlätta anskaffningar och grundförbättringar. I dag är taket 13.500 euro.

Mer för enskilda vägar

På kommunikationsministeriets förvaltningsområde kommer ett tillägg på 4 miljoner för enskilda vägar samt 25 miljoner för vinterunderhåll och reparation av tjälskador. En del av de här pengarna torde komma från en tilläggsbudget i år.

Inom skyddet av Östersjön och insjövattnen inleds ett treårigt program för sammanlagt 45 miljoner euro, där 15 miljoner euro anvisas i tilläggsfinansiering för 2019. Finansieringen ska bland annat bidra till att främja återvinningen av näringsämnen. Med anslaget understöds också forskningen om läget i Östersjön.

Bland bakslagen för jordbruket finns att energiskatten skärps nästa år med 22 miljoner euro. Skärpningarna verkställs på arbetsmaskin- och uppvärmningsbränslen inklusive torv. Till följd av skatteförhöjningen på torv minskas stödet för skogsflis med 3 miljoner euro.