Jordbruk Skogsbruk

Taxeringsvärdena på fastigheter föreslås bli förnyade

Fastighetsbeskattningen föreslås bli förnyad så att taxeringsvärdena motsvarar prisnivån och byggkostnaderna i området på ett bättre sätt än i dagsläget. Målet med reformen är inte att höja eller sänka på fastighetsskatten, men skattebelastningen fördelas till vissa delar på ett nytt sätt mellan olika fastigheter. Finansministeriet skickade lagutkasten på remiss fredagen den 17 augusti.

Utredningar visar att taxeringsvärdena på byggnader och tomtmark släpar efter den allmänna kostnads- och prisutvecklingen. Markpriserna har utvecklats ojämnt i olika regioner och nya slags byggnadstyper har tagits i bruk efter att det nuvarande systemet införts. Detta leder till ojämlik behandling av skattskyldiga.

Målet med reformen är att skapa ett tydligt, begripligt och enkelt värderingssystem för byggnader och mark. Det nya systemet kommer att vara rättvisare eftersom taxeringsvärdena uppdateras årligen utifrån senaste uppgifter.

Grunderna för byggnaders taxeringsvärden har hittills justerats schematiskt så att de motsvarat förändringen i byggnadskostnadsindexet. Tomtpriserna har däremot justerats endast regionvist och dessutom sällan.

Taxeringsvärdena ska basera sig på pris- och kostnadsuppgifter

Taxeringsvärdena ska enligt förslaget fastställas enligt följande:

- Taxeringsvärdena på byggnader ska enligt förslaget basera sig på de genomsnittliga regionspecifika nybyggnadskostnaderna för byggnadstypen i fråga. Av detta beaktas dock endast 70 procent (försiktighetsprincipen). Byggnadens storlek och ålder ska också tas i beaktande. Grundrenoveringar ska inte längre påverka åldersavdraget. Det föreslås att ett antal enskilda attributdata slopas i samband med beräkningen av taxeringsvärdet. Statistikcentralen ska utifrån det statistiska materialet producera genomsnittliga nybyggnadskostnader för olika byggnadstyper per kvadrat- eller kubikmeter.

- Taxeringsvärdet på mark ska basera sig på marknadspriset och användningsändamålet. Lantmäteriverket ska skapa en priszonkarta, och taxeringsvärdet ska utgöra 70 procent av priserna i priszonkartan. Priszonerna och de årliga zonpriserna ska basera sig på faktiska priser, delvis även på bostadspriser.

Medborgarna föreslås få möjlighet att granska de priszoner och regionala priser som utgör underlaget för taxeringsvärdet på byggmark i en kartbaserad tjänst som Skatteförvaltningen tillhandahåller. De byggnadstypsspecifika byggkostnaderna ska på motsvarande sätt vara allmänt tillgängliga på Statistikcentralens webbplats.

Båda webbplatserna ska också innehålla noggrannare motiveringar för och metodbeskrivningar om fastställandet av värdena.

Målet är att bevara den nuvarande skattenivån

Fastighetsbeskattningen föreslås bli förnyad i två skeden:

1. Den aktuella propositionen kommer att höja taxeringsvärdet på fastigheter.

2. Avsikten är att man hösten 2019 avlåter en annan proposition som skulle sänka på fastighetsskattesatserna. En separat skattesats för mark skulle också vara välmotiverad. Denna proposition kommer att lämnas av nästa regering.

Målet med reformen är att den genomsnittliga nivån för fastighetsbeskattningen förblir oförändrad. Kommunerna beslutar, i likhet med dagsläget, om sina fastighetsskattesatser inom lagstadgade intervaller.

Remissbehandlingen varar till den 28 september. Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas i slutet av året. Lagändringarna avses träda i kraft nästa år. De nya värderingsgrunderna ska tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2020.