Img 6307
Ett av Tapio lett projekt ska förbättra skogsdata om lundar. Att fokusera mera på lundar är rätt sätt att främja mångfalden, och för det krävs skogsvård, anser Petri Heinonen vid Tapio. FOTO: Mikael Lampén
Tema

Tapios nya projekt:
Lundarna avgörande då
mångfalden skall tryggas

Under SLC:s skogsutskotts möte höll Petri Heinonen, som är Senior Advisor på Tapio, ett anförande om ett nytt projekt om lundar. Projektet leds av Tapio och eftersträvar att förbättra Skogscentralens skogsdata och sätta lundarna på kartan. Dessutom vill man få mera detaljerad information om olika lundtyper och hur de skall skötas för att kunna förbättra mångfalden.

– Det är ytterst viktigt att vi utvecklar noggrannare skötseldirektiv för lundar så att deras specifika egenskaper bevaras och stärks, vilket också kräver utbildning av fackmän på området. Målsättningen är att minska lundarnas hotade ställning och bemöta de krav som EU:s biodiversitetsstrategi och restaureringsförordning ställer, berättade Heinonen.

Projektet är en del av Metso-programmet, det nationella skogsprogrammet och biodiversitetsstrategin. Det består av tre komponenter. Den första komponenten handlar om att kartlägga lundarna och få dem in i skogssektorns datasystem. Detta efterföljs av ett uppbyggande av skötselmodeller som kan tas i bruk på bred front, vilket möjliggör att lundmiljön kan beaktas vid avverkning.

– Inom komponent två kommer vi att utveckla skötselmodeller för de olika lundcenterområdena i Finland. Variablerna utgörs av lundtyper, näringsrikedom, trädslagsfördelning och utvecklingsklass.

Den tredje komponenten handlar enligt Heinonen om utbildning som täcker hela kedjan av aktörer, och som siktar på att höja skogssektorns kärnkunnande. I slutändan måste de som rör sig i terrängen lära sig att känna igen lundar.

– På fältet handlar det om personer som planerar stämplingar, uppköpare, skogsbruksplanerare, maskinföretagare, skogsvårdsföretagare och skogsägare.

Lundar är den värdefullaste skogstypen i Finland

Lundarna hör till den mest värdefulla skogstypen i Finland – de står för 41 procent av de hotade skogsarterna och 27 procent av alla arter. Dessutom utgör de en direktivnaturtyp inom EU.

Den rapporterade arealen uppgår till 150.000-360.000 hektar – det vill säga mindre än en procent av skogsarealen – varav det mesta är i okänt tillstånd. Finlands miljöcentral Syke uppskattar arealen till 184.000 hektar, varav gamla åkrar utgör 64.000 och lundkärr 14.000 hektar.

Arealen inom skoglig data uppgår till 59.800 hektar, medan arealen skyddade lundar uppgår till 12.400 hektar vilket är 7 procent av lundarnas areal i riksskogstaxeringen. Lundskog växer överallt, men är koncentrerad på lundcentra på olika håll i landet. Skogarna är i huvudsak privatägda.

Enligt Heinonen innebär artrikedomen att skötsel av lundskogar är ett nationalekonomiskt kostnadseffektivt sätt att bevara mångfalden eftersom det med en relativt liten insats går att omfatta en stor del av arterna.

– Diskussionen i Finland fokuserar av någon anledning på moskogarnas utrotningshotade arter, trots att vi borde fokusera mera på lundar om vi vill säkra mångfalden. Skyddande av skogen är dock inte svaret på frågan, utan det som krävs är just skogsvård.

Pilotförsöken börjar 2024

Enligt Heinonen handlar projektets konkreta resultat om att på kvantitativ och kvalitativ väg förbättra skogsdatabanken samt utveckla skogsvårdsmodellerna och öka kunnandet inom sektorn.

– Hit hör skötsel av lundar och trädbevuxna rikkärr i syfte att bevara och utveckla mångfalden samt se till att hotet mot mångfalden minskar. De första pilotförsöken med terrängarbete påbörjas 2024.

Projektet leds av Tapio i samarbete med Naturresursinstitutet Luke, Finlands skogscentral, Finlands miljöcentral Syke, Skogsindustrin, Sågindustrin, Maskinföretagarna, SLC och MTK.