Samfalld4 Jan24 Ct
Skogsvårdsföreningen Österbotten ska bilda en samfälld skog. Och man vill ha med intresserade skogsägare i landskapet att ansluta till deras skog. Intresserade kan ta kontakt med mig, säger Mats Holmgård, skogsvårdsinstruktör, stationerad i Nedervetil med ansvar för den samfällda skogen.
Skogsbruk SLC

SVF Österbotten satsar
på samfälld skog

Skogsvårdsföreningen Österbotten ska bilda en samfälld skog. Föreningen vill inbjuda intresserade skogsägare i landskapet att ansluta deras skog. Målet är att förbättra skogsvården genom att bedriva ett ekonomiskt och hållbart skogsbruk.

I slutet av förra året beslöt styrelsen för Skogsvårdsföreningen Österbotten att gå in för bildandet av en samfälld skog. Målet är att få med österbottniska skogsägare, men föreningen vill även själv dra sitt strå till stacken genom att ansluta föreningens eget skogsinnehav i den samfällda skogen.

– Den samfällda skogen är inte ännu bildad, men vi önskar få med fler skogsägare och att vi får ett startskott i början av sommaren. Hittills har intresset från skogsägarna varit omväxlande, men nya intresserade kan ta kontakt med mig och diskutera, säger Mats Holmgård, skogsvårdsinstruktör på Skogsvårdsföreningen Österbotten stationerad i Nedervetil och med ansvar för den samfällda skogen.

Med samfälld skog menas att hela skogsinnehavet ägs tillsammans, och delägarna som besitter skogen äger den via delägarfastigheter. Var och ens andel i den gemensamma skogen bestäms utifrån värdet på det skogsinnehavet som man ansluter.

– Skogsägare som ansluter större skogsfastigheter får alltså större andelar än en som ansluter mindre fastigheter. Samfälld skog betyder att delägarna inte äger enskilda fastigheter eller områden utan alla äger skogen tillsammans, förklarar Holmgård.

Ny möjlighet för skogsägarna

Syftet är att bedriva ett ekonomiskt och hållbart skogsbruk i den samfällda skogen. En samfälld skog är till och med lagligt bunden att idka skogsbruk utifrån en skogsbruksplan.

– En samfälld skog sköts om och brukas på ett hållbart sätt och ekonomiskt är en av fördelarna för delägarna att utgifter och inkomster balanseras. Samtidigt som skogsvården förbättras är målet att ägarna ska få regelbundna inkomster, berättar Holmgård.

Det är med andra ord en möjlighet till ett nytt sätt att äga skog som SVF Österbotten vill erbjuda sina medlemmar. Genom att ansluta skogen till en samfälld skog är det inte längre andelsägarnas ansvar enskilt att utföra åtgärderna i skogen.

– Vi riktar oss därmed inte i första hand till aktiva och självverksamma skogsägare som vet hur skogsbruket utförs, och vill sköta skogen på sitt eget sätt. I stället är målgruppen sådana skogsägare som av olika orsaker inte vill eller kan sköta om skogen eller saknar kunskap om skogsbruk, men inte heller vill sälja sin skog. För sådana skogsägare är samfälld skog ett bra ägarsätt, eftersom skogen blir skött på ett hållbart och lönsamt sätt, säger han.

Och fortsätter:

– Samfälld skog har också sina fördelar med tanke på generationsväxling. Den underlättas av att man delar ut andelar i stället för olika skiften. På så vis är det enkelt att försäkra att alla får en lika stor andel.

Under i stort sett hela 2000-talet har skogsvården varit eftersatt i många delar av landet, så även i Österbotten. En tanke med att gå in för samfälld skog är att hjälpa ta igen den eftersatta skogsvården.

– Ett syfte är att få i gång skogsvården och göra skogsbruket aktivare. Det är således ett helhetspaket som vi erbjuder våra medlemmar. Nu finns möjlighet att sätta skogen i skick utan att själv ha det huvudsakliga ansvaret för skogsbruket, förklarar han.

Ta kontakt och diskutera

Det första som nya intresserade skogsägare i Österbotten ska göra är att ta kontakt med Holmgård. Om båda parterna är med på noterna om att man vill ansluta sig till den samfällda skogen, kan man gå vidare i processen. Skogen ska till exempel värderas eftersom den behöver ett värde, som avgör vilken andel skogsägaren får i den samfällda skogen. Det krävs också en lantmäteriförrättning, men den bekostas av staten.

– Hela processen är ganska smidig för skogsägaren, konstaterar Holmgård, som tillägger att det kan vara möjligt att ansluta sig även i ett senare skede.

Efter att den samfällda skogen bildats får delägarna en kallelse till ett årligt möte där de kan påverka hur den samfällda skogen ska skötas. På mötet går man igenom vad som gjorts och vad som ska göras och om det delas ut inkomster från skogsbruket som bedrivits.

– På delägarstämman beslutar delägarna om hur man går tillväga. Man kan välja en ombudsman som ansvarar för att den samfällda skogens ärenden sköts på ett ändamålsenligt sätt. Det som ytterligare underlättar för skogsägarna är att intäkterna som kommer från den samfällda skogen redan har beskattats. Så då pengarna kommer på ens konto behöver man inte fundera på beskattningen, säger han.

SVF Österbotten har inga absoluta uppsatta mål gällande start arealen men önskar att intresset sammanlagt kunde uppgå till en samfälld skog på flera hundra hektar. Förhoppningen är att inleda lantmäteriförrättningen innan sommaren.