Img 9654
I egenskap av EU-ordförandeland ska Sverige prioritera bioekonomin. FOTO: Skogsindustrierna/Kerstin Jonsson
Jordbruk Skogsbruk EU

Sverige ska stärka
bioekonomin i EU

Det svenska ordförandeskapet prioriterar bioekonomin högt på EU:s agenda. Bioekonomin har hittills fått begränsad uppmärksamhet. Sveriges avsikt att stärka bioekonomin är en positiv signal, framhåller EU:s bondeorganisation Copa-Cogeca i ett uttalande.

Sedan EU:s första bioekonomistrategi 2012 har kommissionen uppmuntrat medlemsländerna att göra bioekonomin till en tyst revolution. Men bioekonomin har inte integrerats i EU:s gröna giv och har därmed fått begränsad uppmärksamhet.

Copa och Cogeca betraktar det som en positiv signal av det svenska ordförandeskapet tar i på allvar för att stärka bioekonomin. Bioekonomi har varit ett försummat koncept bland europeiska beslutsfattare på senare tid.

En förstärkning av den europeiska cirkulära bioekonomin är ett av de mest konkreta alternativen för att minska beroendet av importerade fossila bränslen. Bioekonomin gynnar landsbygdens ekonomiska struktur och motverkar klimatförändringarna.

Bioekonomiprojekt etableras redan på bred bas på många håll i EU. Satsningarna berör mer än nio procent av arbetskraften och motsvarar närmare fem procent av bruttonationalprodukten.

Biobaserade lösningar implementeras inom alla verksamhetssektorer och erbjuder konkreta chanser för europeiska jordbrukare och skogsägare att höja värdet av sitt arbete jämte producerade biprodukter och restprodukter.

Sverige går pragmatiskt fram

År 2019 uppmanade EU-rådet kommissionen att utarbeta en rapport för att bedöma framstegen i genomförandet av EU:s bioekonomistrategi och dess handlingsplan för 2018. Rapporten publicerades i juni 2022.

Rapporten betonade vikten av att skala upp de biobaserade sektorerna. Nästa steg siktar närmast på miljömässig hållbarhet men konkreta planer saknas för åtgärder som ytterligare kan stärka landsbygdens bioekonomi.

Det svenska ordförandeskapet har lanserat bioekonomin som en hög prioritering under det första halvåret 2023. Svenskarna kommer att presentera rådets slutsatser under sitt mandat med fokus på landsbygden.

I sitt uttalande välkomnar Copa och Cogeca det svenska ordförandeskapets pragmatiska och konsekventa synsätt. För Copa och Cogeca är det viktigt att samtalen fokuserar på bättre integration av jordbrukare och skogsägare i biobaserade värdekedjor.

Dessutom måste innovation och investeringar fortsätta på ett stabilt sätt inom jordbruket och skogsbruket. En hållbar cirkulär bioekonomi är inte möjlig utan hållbara jordbruksmetoder.

Detta förutsätter en sammanhängande och konsekvent EU-politik. Införandet av bioekonomi som ett strategiskt mål för CAP måste följas och utvärderas vid genomförandet av de nationella strategiplanerna, konstaterar Copa-Cogeca.

Gynnar näringar på landsbygden

Bioekonomin och dess effekter på landsbygden var denna vecka också ett centralt tema under jordbruksministrarnas möte i Bryssel. Ministrarnas diskussion kretsade särskilt kring bioekonomins möjligheter att diversifiera inkomstkällor och skapa nya jobb.

Finlands jordbruksminister Antti Kurvinen slog fast att bioekonomin ska bli en central del av EU:s industripolitik och knytas ihop med kommissionens arbetsprogram. Sverige förbereder rådets slutsatser om bioekonomin som ska antas vid ministermötet i april.

Medlemsländernas delegationer framhöll att bioekonomin kan bidra till att lösa flera av dagens utmaningar, bland annat klimatförändringarna, sysselsättningen, konkurrenskraften, energifrågan och EU:s motståndskraft.

Ministrarna enades om att mer kan göras för att frigöra bioekonomins potential, till exempel genom att mobilisera finansiella resurser för innovation och se till att EU:s politik stöder utvecklingen av en hållbar bioekonomi.