Jordbruk

Stort gipsprojekt för Vanda å drar igång

Ett omfattande gipsprojektet för Vanda å drar igång under förhösten, meddelar John Nurminens stiftelse. Vid Vanda å ska närmare 3.500 hektar åkermark behandlas med jordförbättringsgips och vid Borgå å ska drygt 70 hektar behandlas.

John Nurminens Stiftelse inledde projektet i fjol i samarbete med Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen (VHVSY), Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral (SYKE).

Projektet genomförs med jordbrukarna i området kring Vanda å, och åkrarna behandlas med gips i augusti-oktober 2018 och 2019. Projektet finansieras dels med privata donationer och dels med miljöministeriets spetsprojektfinansiering för förbättring av vattendragens och Östersjöns tillstånd. Sammanlagt har över en miljon euro samlats in.

Många odlare

I maj-juni ingicks avtal om gipsspridning med sammanlagt 28 jordbrukare. Juha Helenius, ekonomiexpert vid ProAgria, besökte gårdarna och kom överens om detaljer kring gipsens spridning.

Vid Vanda å deltar 23 producenter i projektet och vid Borgå å deltar 5 gårdar. Därtill har flera gårdar meddelat att de kan a emot gips hösten 2019.

De första gipslasterna transporterades till gårdarna från Yaras gödselfabrik i Siilinjärvi redan i mitten av juli. Gipsen sprids ut på åkrarna efter skörden av jordbrukarna eller på entreprenad.

Till hösten planeras även en kampanj för att göra metoden mera känd för allmänheten.

I år är det inte längre möjligt att ingå nya avtal för gipsspridning, meddelar stiftelsen. Däremot utreds i början av nästa år möjligheten att utöka området för gipsspridning.

En finansieringskampanj har också inletts för projektet för att få allmänheten att hjälpa till att förbättra vattenkvaliteten i Vanda å. För varje donerad hundralapp ökar det gipsbehandlade området med nästan en halv hektar, vilket minskar fosforbelastningen med 1,4 kilo.

Samtidigt minskar också belastningen av fasta ämnen, vilket enligt stiftelsen förbättrar livsmiljön för organismerna i Vanda å.