Jordbruk

Stödet för
grundtorrläggning ändras

Stödet för grundtorrläggning ändras och blir en del av strukturstöden till jordbruket från och med 2023. Samtidigt upphävs lagen om stödjande av grundtorrläggning, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Grundtorrläggning som stödobjekt kommer att kallas gemensam dikningsinvestering. Målet med ändringen är att främja hållbara investeringar som förbättrar jordbrukets verksamhetsbetingelser och sänker dess produktionskostnader men som samtidigt också ger ökad klimatresiliens och beredskap för översvämningar och torka samt ökar den biologiska mångfalden och förbättrar markens förmåga att hålla kvar näringsämnen.

Ändringen harmoniserar stödet för grundtorrläggning med det övriga stödsystemet för jordbruket. På grundtorrläggningsprojekt som stöd sökts eller beviljats för före årsskiftet tillämpas lagen om stödjande av grundtorrläggning.