Skogsbruk5 Sb
Arbetet med vård av plantbestånd och ungskog kan inledas genast efter det att lagen har trätt i kraft trots att stöd kan sökas först senare. FOTO: SLC/Stefan Borgman
Tema

Stödbeloppen och stödvillkoren
i nya Metka har fastställts

Stödnivåerna och de detaljerade stödvillkoren i det nya incitamentsystemet för skogsbruket, Metka, har nu fastställts. Statsrådet har beslutat att förordningen och lagen om det nya incitamentssystemet för skogsbruket som träder i kraft i början av 2024, meddelar Skogscentralen.

Skogsägare kan börja ansöka om Metka-stöd hos Skogscentralen först från och med 1.3.2024.

För vård av plantbestånd och ungskog är det möjligt att få 200 euro per hektar i stöd från och med nästa år. Efter vårdarbetet ska plantskogen eller ungskogen vara minst 0,7 meter och högst 12 meter hög i medeltal. I en lövträdsskog får medelhöjden vara högst 15 meter.

Stödbeloppet är detsamma oberoende av om ung eller äldre plantbestånd ska vårdas. Om klenträd samlas ihop i samband med vården stiger stödet till 300 euro per hektar.

– Vårdarbeten i plantbestånd och ungskogar kan inledas genast efter årsskiftet och stöd för dem sökas efter slutfört arbete. Skogscentralen tar emot ansökningar från och med 1.3.2024. En stödansökan ska lämnas in senast när det gått två månader efter att arbetet slutfördes, säger expert på projektförvaltning Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.

Vårdarbetet i plantbestånd och ungskogar ska göras på en yta av minst en hektar. Minimistorleken på en figur är 0,1 hektar. Stöd kan fås på nytt när det har gått fem år från tidigare vårdarbeten som utförts med tidigare Kemera- eller Metka-stöd.

Vitaliseringsgödsling och hyggesbränning

Stöd för vitaliseringsgödsling betalas i fortsättningen utifrån den gödslade arealen. För gödsling med aska på torvmark är stödet 270 euro per hektar och för gödsling av objekt där marken har borbrist 155 euro per hektar.

Nästa år kan skogsägare ansöka om stöd även för hyggesbränning. Om området för hyggesbränning är mindre än 4 hektar kan man få 2.000 euro per hektar i stöd. Stödet för hyggesbränning är 1.500 euro per hektar om arealen är minst 4 hektar.

På det område där hyggesbränning utförs ska det lämnas kvar minst 20 kubikmeter naturvårdsträd. Inkomstbortfall för det trädbestånd som lämnas kvar på ytan och bränns ersätts upp till högst 50 kubikmeter.

Hyggesbranning Kulotus Eura
Hyggesbränning är en ny form av arbete som stöds. ARKIVFOTO/Jarmo Uimonen

Stöd för enskild väg

Stödbeloppet för grundlig förbättring av enskild väg är vid samprojekt och projekt som genomförs av en samfälld skog 70 procent av totalkostnaderna. Stödet för grundlig förbättring av en enskild väg på en enda markägares fastighet är 6.000 euro per kilometer.

Stödet för byggande av nya skogsvägar är i södra delen av Finland 30 procent, i mellersta delen av Finland 40 procent och i norra delen av Finland 50 procent av kostnaderna. När byggandet av ny väg omfattar en bro kan beloppet förhöjas.

Det som är nytt är att en grundligt förbättrad eller en nybyggd väg ska uppfylla vissa krav på bärighet.

För att utarbeta en plan för vård av torvmarksskog är det möjligt att i stöd få 60-80 procent av de skäliga kostnaderna för planeringen.

För genomförande av vattenvårdsåtgärder i en plan kan man få 100 procent i stöd, och stödet för byggande av vägar på dikesrenar är 1,35 euro per meter.

Ersättning för död ved

Villkoren för miljöstöd är i huvudsak oförändrade. En nyhet är dock att ersättning betalas för död ved. Ju mer död ved det finns i miljöstödsområdet, desto högre blir ersättningen. Incitamentet är dock högst 20 procent av miljöstödet.

På en figur som omfattas av incitamentersättningen ska volymen död ved vara minst 20 kubikmeter per hektar och minst 10 kubikmeter. Exempelvis ska det på en 1,5 hektar stor figur finnas 30 kubikmeter och på en 0,2 hektar stor figur 10 kubikmeter död ved. 

Skogsägare kan ansöka om stöd även för miljövårdsarbeten, som iståndsättning av källor eller bäckar. Stödet täcker alla planeringskostnader, arbetskostnader och materialkostnader samt tillståndsavgifter.

Ask9 Mar23 Ct
Stödet för vitaliseringsgödsling är 155 euro per hektar vid användning av borgödselmedel och 270 euro per hektar vid askgödsling av torvmark. FOTO: Christoffer Thomasfolk

Etappvis handläggning av ansökningar nästa år 

Ansökningstiden för Metka-stöd börjar 1.3.2024. Från och med den dagen kan stödansökningar för vård av plantbestånd och ungskog samt vitaliseringsgödsling lämnas i tjänsten MinSkog.fi. Från Skogscentralens kundtjänst kan man också begära blanketter från och med mars.

Handläggningen av Metka-stödansökningar vid Skogscentralen börjar etappvis. Till en början - från 1.3.2024 -handlägger Skogscentralen stödansökningar som gäller vård av plantbestånd och ungskog samt vitaliseringsgödsling. I april börjar ansökningar om miljöstöd och vägprojekt handläggas, i juni står naturvårds- och hyggesbränningsprojekt i turen.

Skogscentralen handlägger ansökningar om stöd för hyggesbränning manuellt efter att ansökningsperioden börjat för att hinna fatta stödbesluten innan den för hyggesbränning lämpliga perioden börjar.

Planen är att Skogscentralen ska kunna börja handlägga ansökningar om stöd för vård av torvmarksskog nästa sommar.

Nu i december ordnar Skogscentralen webbinarier för aktörer i skogsbranschen om Metka-stöden, stödvillkoren och hur man ansöker om stöd. Ett webbinarium på svenska hålls 19.12 kl.9-11. Den om vill delta kan anmäla sig här.