Landsbygdsnäringar Livet på landet

Statsrådet fredar ålen från fiske under fyra månader

Statsrådet har beslutat att fisket efter ål är förbjudet 1.10-31.1. Förbudet, som träder i kraft den 1 oktober 2018, gäller hela landet, dock inte Åland. Att fånga, sälja eller använda speciella ålfångstredskap är förbjudet under fredningstiden. Under fredningstiden ska ålar som fås som bifångst släppas ut i vattnet igen.

Genom den ändrade förordningen av statsrådet införs skyldigheten enligt EU-förordningen (2017/127) som förbjuder kommersiellt fiske efter ål i havsområdet under på minst tre varandra följande månader. Finlands fiskeförbud är en månad längre än vad som krävs enligt minimikravet och ska också gälla fritids- och inlandsfiske.

I Finland fångas ål, som är starkt hotad, i huvudsak av fritidsfiskare. Hälften av den totala årsfångsten på ca 10.000-12.000 kg kommer från havsområdet och hälften från inlandsvattnen.

Kommersiellt fiske efter ål i inlandsvatten är obetydligt. Under de senaste åren har fångsten från havsområdet också varit bara ca 1.000 kg per år. Nästan alla i Finland fångade ålar är utplanterade.