Blyforbud2023
I mitten av februari trädde strängare regler ikraft för användningen av blyhagel vid jakt. Det har redan länge varit förbjudet att använda blyhagel vid sjöfågeljakt, men nu förbjuds också användningen av blyhagel vid jakt på våtmarker och deras skyddszoner. FOTO: Anna Kujala
Skogsbruk

Stålhagel påverkar sågvirket
mindre än befarat

Enligt en färsk undersökning orsakar inte stålhagel i virket mera skador och slitage på sågklingor än normalt slitage som orsakas av sand eller andra orenheter. Undersökningen har gjorts i samarbete mellan Finlands Jägarförbund, MTK, Tornator Abp och Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK.

I mitten av februari trädde strängare regler ikraft för användningen av blyhagel vid jakt. Det har redan länge varit förbjudet att använda blyhagel vid sjöfågeljakt, men nu förbjuds också användningen av blyhagel vid jakt på våtmarker och deras skyddszoner.

Förbudet träder i kraft på hela EU-området. Syftet med förbudet är att minska de risker för miljön och människors hälsa som orsakas av blyhagel som skjuts på våtmarker. Bly är en tungmetall som är giftig för både människor och miljö.

Stål vanligast

Det har gjorts många undersökningar om vilket material som kunde ersätta bly och stål är det material som blivit vanligast.

– Det har väckts farhågor om att stålhagel som träffat träd kan orsaka problem för sågindustrin. Vi ville tillsammans med MTK ta reda på vilken inverkan stålhagel har på virkessågningen, berättar Jaakko Silpola som är verksamhetsledare för Finlands Jägarförbund.

Undersökningen genomfördes i praktiken av HAMK. I fältförsök besköts träd med bly- och stålhagel. I ett av försöken sköts 1.200 stålhagel in i en trädstam som sedan sågades till virke för att få reda på vilka skador stålhaglen orsakar sågklingorna.

Efter att klingorna undersökts och vässats på nytt kom man fram till att skadorna och slitaget inte varit värre än det slitage som sand och andra orenheter orsakar under en arbetstur.

Det bör dessutom påpekas att mängden stålhagel i trädstammen som sågades i försöket var mycket högre än det som normalt kan förekomma i skogen.

Positiv överraskning

Observationerna i försöket och erfarenheter från experter inom sågindustrin visar att bultar, spikar, granatsplitter och annan metall i virket orsakar problem, eftersom de inte ger efter vid sågklingan. Däremot lossnar de små runda haglen från träet då sågklingan kommer emot.

– Sågförsöket var en positiv överraskning. Stålhaglen påverkar inte virkessågningen så mycket som vi trodde att de skulle göra, säger MTK:s fältchef Timo Leskinen.

Förutom stål används även tenn/zink, vismut och volfram som ersättning för blyhagel, men stål är det enda alternativet att ersätta bly i större skala.

I en del avtal om jaktarrende har stålhagel förbjudits, men till exempel Forststyrelsen slopade förbudet 2018.

– Förhoppningsvis främjar denna undersökning möjligheten att tillåta jakt med stålhagel i alla avtal om jaktarrende, så att man vid jakt kan fortsätta användningen av förmånliga stålhagel, säger Jaakko Silpola.

– På basen av undersökningen kommer MTK inte att föreslå att man skriver in ett förbud mot stålhagel i jaktarrendeavtalen, säger i sin tur Timo Leskinen. 

I praktiken kommer det nya förbudet mot användningen av blyhagel på våtmarker också att öka användningen av stålhagel i vanlig ekonomiskog.