Frukttradskrafta 1
Irene Karlstedt (från vänster), Tuuli Haikonen och Ilona Varjus klipper av stammen för att kunna mäta hur långt angreppet hunnit sprids sig.
Jordbruk

Sortförsök i Pikis ska ge friskare äppelträd i framtiden

Fruktträdskräfta har blivit ett allt större problem för fruktodlare  i Finland och övriga Europa under det senaste årtiondet. På Naturresursinstitutet Lukes enhet i Pikis undersöker Tuuli Haikonen hur olika äppelsorter klarar av sjukdomsangrepp.

– Det finns klara skillnader mellan olika sorter, säger forskare Tuuli Haikonen. Hittills har sorter som Aroma, Rött eller Gult Kaneläpple klarat angrepp bäst, Rubinola och Pirja medelmåttligt, medan Lobo, Åkerö och Transparent Blanche klarar angrepp klart sämre än dessa.

Sortförsöken har gjorts i två olika omgångar i växthus. Växthuset gör det möjligt att isolera plantorna från yttre störningar, samtidigt som testförhållanden kan styras så att de är optimala för att sjukdomen ska utvecklas.

Frukttradskrafta 2
Så här kan ett angripet ställe se ut efter fyra månader.

Alla angripna delar måste tas bort

I försöket ingår ett 70-tal olika äppelsorter. En stor del av de sorter som är med i undersökningen i Pikis har inte undersökts tidigare.

Alla plantor infekterades med svampsporer så att man skar upp en bladknopp och droppade på svampsporer. Såret täcktes med vaselin för att sporerna skulle få bra fäste och fuktiga förhållande. Efter sex veckor går det vanligen att med blotta ögat se om trädet blivit sjukt, men inte alltid.

– Då mäter vi hur stor yta som är angripen och undersöker hur sjukdomen spritt sig inne i trädet. Ibland syns angreppet bara lite på ytan, men när man klipper av stammen ser man mörka partier inne i ledningsvävnaderna både under och ovanför såret. Det här viktig information när man försöker stoppa angreppen från att gå vidare. Man måste beskära så att alla angripna delar tas bort och ju tidigare det görs desto bättre.

Frukttradskrafta 3
De mörka fläckarna visar att svampen spritt sig inne i stammen.

Allt större problem på odlingarna

Fruktträdskräfta inte en ny sjukdom i Finland, den förekommer allmänt längs hela sydkusten. Men angreppen på odlingarna har blivit allvarligare och vanligare.

Att klimatet blivit varmare och fuktigare gynnar svampsjukdomar så som fruktträdskräfta. Samtidigt har odlingstekniken förändrats så att vi har tätplanterade odlingar på Åland och längs sydkusten.

– I den här typen av odlingar hålls träden små och de har inte samma motståndskraft som större träd, säger Tuuli Haikonen.

I sådana odlingar sprids sjukdomen lätt mellan träden och också mellan fälten om de ligger inom ett par hundra meters avstånd.

Nästan alla nya tätplanterade odlingar anläggs numera med två-åriga plantor som kommer från Holland eller Belgien. Man räknar med att 5 procent eller mera av plantorna kan vara angripna redan när de planteras.

Det homogena förökningsmaterialet och smittade plantor är ett problem som gäller hela Europa. Svaga plantor har svårt att klara stressen vid planteringen och vårt klimat gör det inte lättare.

Frukttradskrafta 4
Forskare Tuuli Haikonen jobbar i flera projekt som undersöker fruktträdskräfta.

Fruktträdskräfta Neonectria ditissima
(tidigare Neonectria galligena)

Fruktträdskräfta är en svamp vars sporer fäster sig på sårytor i trädet. De första tecknen är att barken blir mörk och insjunken runt angreppsstället.

Nya sporer bildas i de kräftangripna delarna av trädet. Sporerna sprids sedan vidare via regnvatten längs stammen eller via luften. När svampen tränger in i barken bildar trädet en skyddande invallning som bromsar svampens tillväxt för en tid. Vissa sorters träd skapar invallningen snabbare än andra. Också träd med starkväxande grundstammar har fördel av detta vid angrepp.

För att svampen ska kunna sprida sig in trädet måste såret vara tillräckligt djupt så att svampen når in till veden. Därifrån kan svampen sedan sprida sig, så att den till slut täpper till all ledningsvävnad och växten dör.

Fruktträdskräfta kan också leva och föröka sig i flera andra lövträd och buskar, bland annat oxel, rönn och bok. Det gör det svårt att utrota den, bekämpning handlar om att stoppa upp angreppen.

Vid angrepp som är mindre än 25 procent av stammens omkrets rekommenderas att man putsar upp området kring angreppet. Det är viktigt att få bort all angripen ved, samtidigt som man ska akta den färska veden.

Det kan löna sig att stryka ett lager lerpasta på det behandlade området. Denna behandling minskar sjukdomens möjligheter att sprida sig.

Om såret sitter ovanför den första basgrenen kan man kapa stammen ungefär 10 cm under såret och kontrollera att snittytan är ljus och frisk. Om det finns mörka fläckar fortsätter man att kapa stammen tills ytan för frisk och utan mörka partier. Om trädet är angripet ända ner till de första basgrenarna måste det avlägsnas.

Om såret sitter på en gren bör man kapa grenen, lämna en ca 10 cm lång tapp så att en ny gren kan växa ut. Också här bör man kolla att snittytan är frisk.

Putsning av angripna delar bör göras endast vid torrt väder för att minimera riskerna för nya angrepp.

Angripna delar som skurits eller sågats bort bör brännas.

Källa: Trädgårdsnytt 1/2014, Artikel av Pernilla Gabrielsson