29453708475 6Cd6B85B09 O
I de västra delarna av landet fanns det måttligt med sorkar våren 2021, vilket indikerar stora sorkpopulationer i höst. FOTO: Hanna Knutsson
Skogsbruk Tema

Små sorkpopulationer
i största delen av Finland

Enligt Naturresursinstitutets uppföljning är det i största delen av landet glest med sorkar efter vintern. I de västra delarna av landet fanns det måttligt med sorkar våren 2021, vilket indikerar stora sorkpopulationer i höst. I östra och södra Finland förväntas populationerna öka något under sommaren. I norra Finland finns sparsamt med sorkar.

Exceptionellt mycket sorkar förekom i västra Finland senast hösten 2018, i östra Finland och Fjäll-Lappland hösten 2019 och i södra Finland och de nordligaste delarna av Skogs-Lappland hösten 2020.

I de österbottniska landskapen och de nordvästra delarna av Mellersta Finland har sorkpopulationerna ökat sedan våren 2020. I dessa områden påträffas för närvarande påträffas måttliga mängder av både åkersork och skogssork, och en sorktopp förväntas infalla hösten 2021.

I södra Finland och de södra delarna av Mellersta Finland har sorkpopulationerna minskat betydligt från de rikliga förekomsterna hösten 2020. I dessa områden förväntas populationerna vara fortsatt små eller öka endast något under sommaren 2021.

I östra Finland sågs en tydlig sorktopp hösten 2019. Populationerna minskade kraftigt vintern 2019-2020 och var små ända till i höstas. Vid sorkfångsten i våras påträffades sorkar redan på vissa ställen, och populationerna antas öka något i sommar. Följande sorktopp torde infalla hösten 2022.

I Skogs-Lappland och nordöstra Österbotten finns det sparsamt med sork. Populationerna förväntas inte återhämta sig i någon betydande grad under sommaren 2021. I de nordligaste delarna av landet förväntas antalet sorkar öka något under sommaren.

Skador på plantskog

I höstas fanns det i södra Finland, södra delarna av Mellersta Finland och nordligaste delarna av Skogs-Lappland så mycket sorkar att de kan ha orsakat skador på plantskog.

Sorkar i släktet åkersorkar gnager av barken nertill på plantorna och bryter ofta av späda plantor. Skogssorken kan klättra upp i till och med rätt så stora trädplantor och äta toppknoppar och av barken på toppskott.

Skogsägare uppmanas att kontrollera sina plantskogar på sorkangrepp i de ovan nämnda områdena. Det är bäst att vänta med plantföryngring och hjälpplantering till högsommaren eller senare. Först då kan man se hur många av de plantor som angripits av sorkarna återhämtar sig.

I västra Finland och delar av Mellersta Finland är risken för sorkangrepp på plantskog högre än normalt vintern 2021-2022.