Img 4269
Speciellt för de små stallen med färre än fem hästar är återvinningen av gödseln ett problem, ifall man inte har egna åkrar där man kunde sprida gödseln. ARKIVFOTO
Tema

Små häststall har svårt
att hitta mottagare för gödseln

Stallens miljöutmaningar gäller främst gödseln samt dess behandling. Ofta återkommande brister är gödselstadens lastningsplatta av betong samt att den lagstadgade näringsanalysen för spridningen av gödseln saknas.

Avsikten med betongplattan för lastning är, att säkra att man kommer åt gödseln med maskiner oberoende av väderleken. Den förhindrar också att gödseln blandas i marken eller sprids i miljön i samband med lastningen. I en del av stallen var gödselstaden full.

– Vid diskussionerna med stallets ägare framkom det, att det varit svårt att hitta någon som tar hand om gödseln, berättar Kirsi Mansilla, miljörådgivare vid Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Speciellt för de små stallen med färre än fem hästar är återvinningen av gödseln ett problem, ifall man inte har egna åkrar där man kunde sprida gödseln.

I Hiidenvesi och Sjundeå å:s restaureringsprojekt fortsatte man under år 2021 med miljörådgivning i häststallen. Rådgivningsbesöken riktades detta år mera till privata stall och även till små aktörer. Under år 2020 riktade man sig till stora stall, som idkar affärsverksamhet. Projekten och rådgivningen koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

LUVY:s miljörådgivare besökte i år totalt 18 stall. Besök erbjöds åt 31 stall. Den feedback, som man fick från besöken, var positiv och besöket upplevdes som nödvändigt. Avsikten med rådgivningen var, att komma med tilläggsinformation åt stallen gällande gödsel- och avfallshanteringen samt beaktandet av avloppsvattnet samt att påminna om nitratförordningens samt den övrig lagstiftningens krav.

Samtidigt samlade man under besöket in information, med vars hjälp man kan utvärdera stallens allmänna situation samt de mest betydande miljöutmaningarna.

Rådgivningen till häststall fortsätter i Hiidenvesi och Sjundeå ås tillrinningsområden under år 2022. Inom Hiidenvesi och Sjundeå ås restaureringsprojekt har man publicerat en guide och en broschyr till hjälp för stallens miljö- och vattenskydd.