Slf1 Dec23 Ct
I oktober i fjol valdes Alf-Håkan Romar till ny vd för Svenska lantbrukssällskapens förbund, SLF. Som bäst arbetar han med att implementera organisationens nya strategi. Det som vi nu gör är att specificera vår kärnverksamhet utgående från utvecklingen i samhället, berättar han.
Jordbruk

SLF:s nya vd:
Livsmedelsproduktionen
är grunden för vår verksamhet

Rådgivningen har varit en viktig del i utvecklandet av det finländska jordbruket. Att säkerställa att jordbrukarna också i framtiden får rätt stöd är något som Alf-Håkan Romar kommer jobba för. I höstas valdes han till ny vd för SLF, Svenska lantbrukssällskapens förbund.

– Som jag ser det är grunden för vår verksamhet den finländska livsmedelsproduktionen. Den måste vara hållbar och konkurrenskraftig och för att säkerställa det behövs rådgivning. Som organisation eftersträvar vi att betjäna lantbrukaren på bästa möjliga sätt, säger Alf-Håkan Romar.

I oktober i fjol valdes Romar till ny verkställande direktör för SLF, Svenska lantbrukssällskapens förbund. Ett förbund som kanske för de verksamma på fältet kan hamna i skymundan med tanke på det stora utbudet av rådvigning som finns att tillgå inom ramen för ProAgria-gruppen.

– SLF är en förening som ägs av bland annat landskapsförbunden och de har på ett regionalt plan en mera framträdande roll. Förutom att SLF också erbjuder rådgivning i egen regi, samarbetar vi också med landskapsförbunden, förklarar Romar.

Till landskapsförbunden i Svenskfinland hör Finska Hushållningssällskapet, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Ålands Hushållningssällskap och Österbottens Svenska Lantbrukssällskapet.

– SLF:s styrelse består av medlemmar från de fyra landskapsförbunden. Bokföringssällskapet i Finland Ab ägs gemensamt av oss och administreras av SLF. Förutom dem hör cirka trettio andra medlemmar till SLF. Vi har också ett mycket nära samarbete med den finska ProAgria-sidan som har tjänster som vi kan ta del av och utnyttja, tillägger han.

Ansvarar för intressebevakningen

En annan viktig bit för SLF är ansvaret för den regionala rådgivningens intressebevakning.

– Från landskapsförbunden har det kommit klara önskemål på att SLF ska finnas och verka som representant för rådgivningen. Det innebär att det för mig blir mycket lobbning i bland annat riksdagen där vi för fram till våra beslutsfattare vikten av rådgivning.

På regional nivå erbjuder sällskapen ett mycket brett utbud av rådgivningstjänster. SLF har valt som sina viktigaste rådgivningstjänster inom företagsledning och ekonomi, energi, trädgård samt bokföring.

– En växthusproducent i Närpes vänder sig i första hand till det österbottniska landskapsförbundet för rådgivning, men det finns också trädgårdsföretagare i andra delar av Svenskfinland som inte har tillgång till samma rådgivning. Därför erbjuder SLF bland annat trädgårdsrådgivning och annan rådgivning där den behövs, förklarar Romar.

SLF är också med och driver projekt som det avslutade Greppa marknaden och Greppa generationsskiftet. Förutom det har förbundet en viktig uppgift i att producera undervisningsmaterial och publikationer.

– Ett annat viktigt ben förutom rådgivningen för jordbrukare är landsbygdsutveckling. Vi har på gång flera projekt, däribland projektet Smarta byar, och vårt tredje ben är Finlands svenska 4H:s verksamheten.

Breda erfarenheter

Alf-Håkan Romar är uppvuxen i Jeppo och har haft ett antal ledande tjänster i sin karriär. Tidigare arbetade han som vd för Jeppo Potatis (JEPO) och innan han fick tjänsten på SLF var han vd för Nordic Trout. Men vad tror han själv att han tillför SLF som ledande tjänsteman?

– Jag har lång erfarenhet av primärproduktionen både till land och havs. Till mina styrkor hör att ha ett strategiskt och holistiskt synsätt och kan kombinera ihop breda verksamheter och utveckla. Men jag kan inte göra något ensamt och jag har tillgång till elva fantastiskt duktiga och erfarna medarbetare, som utgör grunden för att utveckla vår verksamheten, säger han.

Att utveckla blir en viktig uppgift som vd för SLF, som under 2024 arbetar med att implementera en ny strategi. De viktigaste benen är just rådgivning, landsbygdsutveckling och 4H:s verksamhet.

– Mycket av arbetstiden blir att arbeta vidare med den nya strategi och få den i mål. Det som vi nu gör är att specificera vår kärnverksamhet utgående från utvecklingen i samhället. Vi ser på nya idéer och trender så att vi kan ha rätt spetskompetens och vara i framkant i framtiden. Det finns också en önskan om att vi blir tydligare i vår kommunikation, säger Romar.

Att verkligen fundera över kärnverksamheten är mycket viktigt. Finska staten ska spara och har de senaste åren i allt större utsträckning frångått rollen som bidragsgivare. En stor förändring som sker i år är att statsbidraget som lantbrukssällskapen är berättigade till, ska ansökas direkt av staten.

Tidigare är det SLF och det finska centralförbundet som ansökt om statsbidraget och fördelat det vidare till landskapsförbunden.

– Det blir hela tiden viktigare som organisation att syssla med rätt saker så att statsbidraget verkligen går till slutanvändaren, det vill säga att våra kunder får maximalt ut det som de behöver av vår rådgivning. Vår verksamhet måste vara ekonomisk hållbar, menar han.

En styrka att be om råd

Historiskt sett har rådgivningen varit en viktig del i utvecklingen av det finländska jordbruket. En sektor som under många år dragits med dålig lönsamhet och utmaningar. Romar poängterar att rådgivningen fortsatt har en mycket viktig roll.

– Att be om råd och stöd är inte ett svaghetstecken – utan ett styrkebesked. Rådgivningen finns för att flera huvuden är starkare än ett och det är just i svåra stunder det är bra att utnyttja det stöd som finns.

Med tanke på att strukturomvandlingen inom jordbruket verkar fortsätta mot större och färre enheter ökar också kravnivån på rådgivningen.

– Här måste vi ständigt hänga med så att vi bygger upp en palett med tjänster som verkligen behövs så att våra kunder har rätt förutsättningarna att arbeta med livsmedelsproduktionen, säger Romar.

Parallellt med att implementera den nya strategin fortsätter också den politiska lobbningen. Allt färre folkvalda har insyn i primärnäringarna och således inte heller rådgivningen.

– Den finska regeringen har starka skrivningar om primärnäringarna och det är bra. Men jag vill gärna lyfta fram Ålands landskapsregering som i deras program särskilt också nämner just rådgivningen som mycket viktig i utvecklandet av jordbruket där, berättar han.

Efter flera år i Helsingfors flyttade Romar och hans fru till Jakobstad i fjol. Arbetet som vd kommer att ske från flera olika orter.

– I vårt nya hem kan jag jobba på distans och jag har också ett sidokontor i Bennäs. Jag jobbar också på regelbunden basis på kontoret i Helsingfors.