Puutarha Timo Juntti Valmis4
Växthusnäringens gödselanvändning skulle enligt propositionen inte berättiga till kostnadsstödet för gödsel. SLC anser att även växthusproducenternas gödselkostnader har stigit på samma sätt som för övriga jordbrukare och att de därmed även borde omfattas av kostnadsstödet. FOTO: Handelsträdgårdsförbundet
Jordbruk SLC

SLC:s utlåtande:
Det föreslagna elkostnadsstödet
har en orealistisk utgångsnivå

SLC har gett ett utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets proposition med förslag till lag om temporära kostnadsstöd för jordbruket, trädgårdsnäringen och vattenbruket.

Stigande el och gödselkostnader, som en följd av bieffekterna kring Rysslands anfallskrig är en stor del av orsaken till primärproduktionens ohållbara lönsamhetsläge. SLC uppskattar regeringens vilja att via kostnadsstöd ersätta landets livsmedelsproducenter för förhöjda kostnader. SLC utgår från att behandlingsprocesserna blir snabba så att stöden når producenterna så fort som möjligt.

SLC tycker att propositionen är väl motiverad och innehåller många genomtänkta delar, men föreslår ändå några korrigeringar av förslaget. Detta beror på det rådande läget för el- och gödselmarknaden.

SLC utgår från att alla bolagsformer, så länge de idkar lantbruks- eller växthusproduktion, skall ha möjlighet att ansöka om och beviljas kostnadsstöd. De åländska producenterna omfattas enligt propositionen inte av kostnadsstödet, men i bakgrundsmaterialet uttalas tydligt att motsvarande belopp allokeras Ålands landskapsregering. På det viset kunde åländska producenter beviljas motsvarande stöd.

Orealistisk utgångsnivå

SLC konstaterar att elkostnadsstödet är berett under en tidsperiod då elpriserna såg ut att kunna vara betydligt högre än vad prisprognoserna visar i dagens läge och högre än realiserade spot-priser oktober–december 2022. Exempelkalkylerna i bakgrundsmaterialet till propositionen utgår nämligen från ett elpris på 40 cent per kilowattimme.

De verkliga elkostnaderna på gårdarna i Finland är höga och det drabbar framförallt husdjurs- och växthusproducenter. SLC ser det ändå inte som realistiskt att kalkylera med medelpriser på närmare 40 cent per kilowattimme för perioden 1.10.2022-31.3.2023.

SLC beräknar istället att ett kilowattpris pris kring 19 cent, vilket är en ökning med 270 procent från 2021, är mer realistiskt för lantbruken i Finland. Baserat på detta resonemang är SLC:s bedömning att väldigt få livsmedelsproducenter skulle beviljas kostnadsstöd enligt den modell som föreslås i propositionen.

Även större husdjursgårdar med högt elpris skulle enligt propositionen inte ha någon chans att uppfylla kraven för elkostnadsstöd.

Därför föreslår SLC en korrigering av lägsta och högsta pris per kilowattimme för beviljande av kostnadsstöd enligt följande:

– Lägsta stödbara pris per kilowattimme sänks från 15 cent till 10 cent.

– Högsta stödbara pris per kilowattimme sänks från 40 cent till 25 cent.

SLC konstaterar också att frilandsodlare och andra odlare som till exempel har kyllager som används främst under sommarhalvåret missgynnas av kostnadsstödmodellen där enbart verklig användning oktober 2022-mars 2023 beaktas.

Minimistödet på 1.500 euro kunde med fördel också sänkas till 1.000 euro så att fler producenter kunde beviljas kostnadsstöd.

Gödselstöd kan ge marknadsstörningar

Eftersom Finland har få aktörer på gödselmarknaden, varav en närmast agerar i monopolställning, är SLC:s oro att kostnadsstödet kan leda till marknadsstörningar. Det kan handla om uteblivna prissänkningar, ökad försäljning och i värsta fall konstgjorda prisökningar, vilka skulle bekostas av staten och landets jordbruks- och trädgårdsproducenter.

Därför föreslår SLC att minimistödet på 1.000 euro sänks till 500 euro. Enligt kalkyler baserade på gödselofferter tagna vecka två verkar det fördelaktigt för mindre konventionella spannmålsodlare med en odlingsareal på 25-30 hektar att införskaffa mer gödsel än vad som behövs för odlingen, eftersom det krävs aningen större inköp för att kunna erhålla stöd.

SLC förutsätter också att regeringen ger Konsument och Konkurrensverket KKV i uppdrag att följa med Yaras och övriga aktörers prissättning på gödsel för den tidsperiod som kostnadsstödet gäller.

Gödsel i flytande format omfattas inte av kostnadsstödet. SLC ser ingen orsak till att producenter som övergått till moderna klimatsmarta gödslingsmetoder inte skulle få ta del av kostnadsstödet.

Växthusnäringens gödselanvändning skulle enligt propositionen inte berättiga till kostnadsstödet för gödsel. SLC anser att även växthusproducenternas gödselkostnader har stigit på samma sätt som för övriga jordbrukare och att de därmed även borde omfattas av kostnadsstödet.

SLC:s utlåtande: https://slc.fi/nyheter/2023/utlatande-om-jord-och-skogsbruksministeriets-proposition-till-riksdagen-med-forslag-till-lag-om-temporara-kostnadsstod