Jordbruk SLC Marknad

SLC:s styrelse: Marknaden måste reagera – mera stöd kompenserar inte höjda kostnader

SLC:s styrelse diskuterade vid sitt möte i måndags en rad lantbrukspolitiska frågor. Bland annat kom det tydligt fram att det extra stödpaket till jordbruket på 200-300 miljoner som regeringen förhandlar om som bäst inte räcker till för att lösa jordbrukets kostnadskris. Marknaden måste dessutom reagera och erbjuda bättre producentpriser.

Situationen är speciellt tydlig på Åland där producentpriset på mjölk ligger rejält under fastlandets priser. Enda sättet att rädda mjölkproduktionen på Åland är att marknaden erbjuder ett sådant pris att mejeriet klarar sig och mjölkgårdarna kan fortsätta sin verksamhet.

Styrelsen konstaterade också att Livsmedelsverket agerat fel då de ensidigt, utan att ha diskuterat med producentorganisationerna, meddelade hur betalningstidtabellen för stöden under 2023 och framåt skall se ut. Den betalningstidtabell som presenterats kommer att orsaka en allvarlig likviditetskris under hösten 2023. Uppskattningsvis överförs ett stödbelopp på 250-300 miljoner euro från 2023 till våren 2024. SLC:s styrelse kommer att kräva att Jord- och skogsbruksministeriet och  Livsmedelsverket förhandlar med EU-kommissionen om att vissa datum för rutinåtgärder i odlingen ändras, så att stödövervakningen kan bli klar tidigare. Styrelsen vill också att åtgärder vidtas för att den digitala stödansökningen skall öppnas tidigare. Styrelsen kommer i förhandlingarna med ministeriet att lyfta fram olika åtgärder som kunde vidtas för att försnabba utbetalningen.

Då det gäller de nationella produktionskopplade stöden är styrelsen bekymrad över att betalningstidtabellen för stöden till nötkreatur ligger långt efter på AB-områdena jämfört med C-områdena. Den enmagade produktionen ligger också stödmässigt dåligt till, samtidigt som det finns ofördelade nationella stöd. Styrelsen diskuterade kring möjligheten att i stödförhandlingarna försöka föra över dessa ofördelade stöd till svin- och fjäderfäsektorn.

Sockerbetssektorn har också utmaningar, men av ett annat slag. Produktionsarealen borde fås upp för att säkra att sockerfabriken i Säkylä fortsätter sin verksamhet också på längre sikt. Prisnivån på betor är i nuläget bra och betindustrin positivt inställd till framtiden. Styrelsen diskuterade vilka signaler man skall skicka för att locka nya odlare till betodlingen. Styrelsen konstaterade att det bland annat kan handla om att hålla kvar den nuvarande stödnivån och möjligen ge en extra morot i form av ett förhöjt transportstöd.

Styrelsen diskuterade också gödselmarknaden och hur dåligt den fungerar då ett bolag i praktiken har monopol. Den kommuniké som EU-kommissionen släppte senaste vecka var enligt styrelsen en besvikelse, eftersom den inte ger några lösningar på den akuta krisen. Styrelsen konstaterade att finlandstillägget på handelsgödsel är alldeles för högt. Mer arbete borde göras för att hitta nya gödselsortiment till den finländska marknaden.

Parlamentarisk arbetsgrupp skall jobba för rättvis handel

Som bäst sitter en parlamentarisk arbetsgrupp i riksdagen som skall granska kostnadskrisen i jordbruket. Styrelsen diskuterade vilken vägkost som SLC kan skicka till arbetsgruppen och kom fram att till att fokus måste sättas på hur marknaden fungerar. Det gäller såväl priset på jordbruksprodukterna som insatsmedlen. Konkurrenslagstiftningen måste göras om för att jämna ut maktförhållandena mellan aktörerna på livsmedelsmarknaden och skapa en rättvis handel.  Det är också viktigt att ta fasta på löftet i regeringsprogrammet om att inte påföra jordbruket nya kostnader. Sådana kommer till bland annat genom den fosforförordning som bereds och genom olika nationella krav, till exempel inom byggandet, som ökar kostnaderna för finländskt jordbruk i förhållande till våra grannländer i EU.

Styrelsen lyfte också fram att den offentliga upphandlingen varit väldigt trög då det gäller att beakta det svåra kostnadsläget inom jordbruket. SLC önskar därför att denna fråga skulle tas upp i den parlamentariska arbetsgruppen, eftersom en betydande del av livsmedlen går via den offentliga sektorn exempelvis till skolor och åldringshem. Styrelsen tog också fram de stora problem som trädgårdssektorn har i nuläget och önskar att arbetsgruppen skall granska detta i sitt arbete.