Slc Fullm H23 Christoffer Ingo
Programmet presenterades av Christoffer Ingo, som är lantbrukspolitiskt sakkunnig på SLC. FOTO: Staffan Pehrman
SLC

SLC:s handlingsprogram
lades fram inför fullmäktige

Under fullmäktigemötet hölls även en remissbehandling av SLC:s handlingsprogram. Programmet presenterades av Christoffer Ingo, som är lantbrukspolitiskt sakkunnig på SLC, och granskades punktvis inför fullmäktige. Den slutliga versionen godkänns inkommande vår.

Under genomgången av handlingsprogrammet kom punkt 19 att väcka mest diskussion. Programmets nästsista punkt fastställer att SLC bidrar till kompetenshöjande utbildning för sina medlemmar i syfte att göra dem till bättre företagare.

SLC:s ordförande Mats Nylund kommenterade att kompetenshöjningen av företagarkompetensen är av central vikt, särskilt med tanke på jordbrukets svåra sits.

– Något som är mycket påtagligt på basis av Naturresursinstitutet Lukes ekonomiska kartläggning av jordbruken är att ungefär 20 procent av jordbruken trots den allmänna negativa trenden gör väldigt goda resultat oberoende produktionsinriktning. Samt att 20 procent av gårdarna konsekvent har betalningssvårigheter och går allt sämre.

Bara större glapp

Nylund påpekade att glappet blir bara större och att förklaringen går att hitta i odlarnas varierande företagaregenskaper.

Det hördes även en kommentar om att jordbruket borde göras bokföringsskyldigt, vilket skulle kräva och leda till ett bättre ekonomiskt kunnande.

ÖSP:s viceordförande Niclas Sjöskog kommenterade att han ser detta som en viktig principiell fråga främst för jordbruk med större ekonomisk omsättning.

– Politiskt sett skulle också intressebevakningen gagnas eftersom det skulle vara lättare att påvisa den ekonomiska situationen på gårdarna.

I diskussionen framfördes även att detta skulle ge nyckeltal som är jämförbara med övrig företagsverksamhet, men likaså att bokföring är tidskrävande och tillför byråkrati samt att det skulle behövas stöd för att åtgärda problematiken.

Nylund kommenterade slutligen problematiken enligt handlingsprogrammets innehåll.

– Detta är ju upp till var och en, men SLC kan exempelvis bidra till att fler använder sig av rådgivningstjänster.

Slc Fullm H23 Laxaback Ingo
SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback kommenterade att intresset för producentorganisationer ännu är svalt på SLC:s område, främst inom växt- och specialodlingen, utan att någon entydig orsak kan identifieras. FOTO: Staffan Pehrman

Svalt intresse för producentorganisationer

Under punkt 6 i handlingsprogrammet framförs att ett visst antal producentorganisationer – det vill säga marknadsorganisationer – grundas på SLC:s verksamhetsområde.

Här verkade fullmäktige överens om att dessa organisationer är värdefulla men att de inte kan krystas fram, utan att SLC kan medverka till att de lyckas på områden där det finns förutsättningar och intresse för dem.

SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback kommenterade att intresset för producentorganisationer ännu är svalt på SLC:s område, främst inom växt- och specialodlingen, utan att någon entydig orsak kan identifieras.

– Producentorganisationer bildas nog i norra finska Österbotten, men inte på SLC:s spannmålsområden. Man tycker att det borde finnas ett behov eftersom det i framtiden blir allt viktigare att få marknadsintäkter.

Slc Fullm H23 Thomas Antas
Formuleringen om SLC:s arbete för en ”ändamålsenlig byråkrati” ändrades på SLC Nylands ordförande Thomas Antas förslag till ”målstyrd byråkrati”. Målstyrd byråkrati är en bättre term eftersom regelverket borde utgå från mål och saker man vill uppnå, kommenterade Antas. FOTO: Staffan Pehrman

Målstyrd byråkrati

Vidare kom formuleringen om SLC:s arbete för en ”ändamålsenlig byråkrati” i samhället att på SLC Nylands ordförande Thomas Antas förslag justeras till ”målstyrd byråkrati”.

– Det har talats om målstyrd byråkrati, och det är en bättre term eftersom regelverket borde utgå från mål och saker man vill uppnå, kommenterade Antas.

Under genomgången noterades även andra frågor, bland annat gällande behovet att stärka intressearbetet för att bli en mera inflytelserik medspelare då samhället planeras med nya industriinvesteringar och infrastrukturprojekt.

Christoffer Ingo förklarade slutligen att handlingsprogrammet ännu kommer att behandlas av förbunden och skogsvårdsföreningarna innan det kan träda i kraft.

– Dokumentet kommer att få mogna under vintern för att sedan godkännas på fullmäktiges vårmöte år 2024.