Jordbruk SLC Marknad

SLC-utskott efterlyser
uppryckning inom köttkedjan

Det behövs en uppryckning inom köttkedjan för att den inhemska produktionen ska kunna bibehållas. I den riktningen gick diskussionen på SLC:s slaktdjursutskotts möte i början av veckan.
– Vi gick igenom odlingssäsongen och kunde naturligtvis konstatera att fodersituationen varierar, det ser värst ut på Åland och i Åboland, säger utskottets ordförande Jonny Kronqvist.

– I hela landet har emellertid utfodringskostnaderna stigit kännbart, vilket inte på något sätt syns i köttpriserna. Foderkostnaderna har stigit med cirka 20 cent per kilo, medan kilopriset för kött har stigit med bara ett par cent.

Med andra ord är marknadsläget fortfarande den stora stötestenen för köttsektorn.

– Det finns exempel på att handeln har kunnat slå på över 50 procent på obetydligt förädlade råvaror, vilket visar att det nog finns tillräckligt med marginal inom handeln.

Borde samsas om nya produkter

Utskottet var också inne på diskussionen om private label-produkter.

– Vår förädlingsindustri anstränger sig för att ta fram nya produkter, men bara ett par månader senare, så finns det produkter som liknar, ofta bland handelns egna märken. Vi skulle behöva en gemensam linje, att hela kedjan samsas om att lansera de produkter som kommer ut och koncentrerar sig på att marknadsföra dem, säger Jonny Kronqvist. Detta i stället för att sabotera produktutvecklingen genom att lansera liknande produkter för låga kostnader och med andra råvaror, och som därmed ändå inte är de samma.

Lagen om djurvälfärd bör godkännas

Vidare gick utskottet igenom läget för regeringens proposition om ny djurvälfärdslag. Utskottet framhåller att lagen bör godkännas av den sittande riksdagen.

– Den kommer att medföra kostnader för djuruppfödarna, men vi kom fram till att det är viktigt att få lagen igenom nu för att djurgårdarna skall kunna planera för framtida investeringar, säger Jonny Kronqvist.

– Dessutom har beredningen redan pågått allt för länge. Det innebär att bönderna har levt i osäkerhet.

Oro för stödet till de enmagade

När det gäller stödlösningar i den framtida jordbrukspolitiken är medlemmarna i utskottet mycket bekymrade för det nationella stödet till svin och fjäderfä, och då speciellt i söder där det år efter år håller på att avvecklas helt.

– Det ser inte ljust ut, men en lösning behövs, eftersom vår produktion är beroende av nationellt stöd, säger ordföranden.

– Det bästa skulle naturligtvis vara ett produktionsbundet och enhetligt stöd för hela Finland.

Bönderna måste ta över klimatdebatten

Utskottet tog också upp producentrörelsens engagemang i klimatdiskussionen och medlemmarna var överens om att ett aktivare grepp behövs.

– Vi måste framhålla att vår inhemska köttproduktion är miljövänlig och klimatsmart, säger Jonny Kronqvist.

– För att ta ett exempel så lämpar en stor del av vår mark sig för vall och då är det vettigt att använda vallen för utfodring. Det är en märklig vanföreställning att det skulle vara klimatsmartare att frakta soja och åkerbönor hit från andra sidan Atlanten som proteinkälla för människor.