Jonas 1 2
SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback berätta på SLC Nylands höstmöte i tisdags.
Jordbruk SLC

SLC Nylands höstmöte:
Jonas Laxåback påminde
om tillsättandet av
livsmedelsombudsmannen

Lagen om livsmedelsmarknaden som även omfattar inrättandet av posten som livsmedelsombudman kommer just att godkännas i riksdagen. SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback nämnde om lagen i sin översikt på SLC Nylands höstmöte i tisdags. På höstmötet i fjol kunde han berätta att han utsetts att delta i beredningen av ett utkast till lagen.

Nu har riksdagens jord- och skogsbruksutskott godkänt lagstiftningen enligt regeringens förslag, vilket innebär att den kommer att gå igenom i riksdagen. Lagstiftningen träder i kraft i januari. Motsvarande lagstiftning är också under beredning på EU-nivå.

Vidare nämnde Jonas Laxåback om sammanslagningen av landsbygdsverket och livsmedelssäkerhetsverket till livsmedelsverket, som träder i kraft nästa år.

Verksamhetsledaren tog också upp krispaketet som regeringen enades om i anslutning till budgetrian. Nu börjar anslagen vara klara i och med regeringens förslag till kompletteringar i budgetpropositionen som fick offentlighet nyligen. Det innebär 22,5 miljoner euro till i krisstöd nästa år.

Dessutom beviljas 20 miljoner extra i återbäring för bränslekostnader. Även exportfrämjande åtgärder ingår, satsningen är 2 miljoner.

SLC stöder skattefria skördeskadeförsäkringar

Regeringen har också föreslagit att försäkringsskatten på skördeskadeförsäkringar slopas temporärt, vilket väntas öka intresset för att teckna dylika försäkringar. I det sammanhanget kan nämnas att SLC just har uttalat sitt stöd för förslaget i sitt utlåtande till finansministeriet.

När det gäller beskattningen höjs utjämningsreserveringen från nuvarande 13.500 till 25.000 euro. Dessutom beviljas statsborgen för likviditetslån på högst 62.500 euro.

– Det har nu varit kris på kris efter varandra, sade Jonas Laxåback. Att vi den här gången fick tilläggsmedel för att lindra följderna och även pengar för att fortsätta med projektet Ta hand om bonden är en positiv sak.

Även djurvälfärdslagen har nu avancerat så långt att den är på remissbehandling i riksdagens jord- och skogsbruksutskott.

– Fastän lagen innehåller skärpningar ur jordbrukarnas synvinkel är det viktigt att vi får igenom den före riksdagsvalet i vår.

Jonas Laxåback påminde även om den utredning som bergsrådet Reijo Karhinen just nu leder och som ska förbättra primärproduktionens ställning i livsmedelskedjan.

Vad är målet för framtidens stöd?

När det gäller framtidens stödsystem, så ska en nationell jordbrukspolitisk strategi göras upp under 2019.

– Anslagen för stöd minskar i vilket fall som helst 2021 och det påverkar stödhelheten, sade verksamhetsledaren. Så vad borde alltså ändras i den nuvarande stödpolitiken, vad är våra mål för jordbruksproduktionen 2027, när den gemensamma jordbrukspolitiken åter ska revideras?

I det sammanhanget tog Jonas Laxåback upp de fyra arbetsgrupper samt en strategiarbetsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet tillsatt. Därutöver har ministeriet planer på närmare 30 områdesvisa workshoppar och ett tiotal diskussioner inom de enskilda produktionsgrenarna.

– Nu finns det möjlighet att påverka innehållet och SLC tar gärna emot förslag.

Enligt Jonas Laxåback är det möjligt att bygga upp ett stödsystem som utvecklar näringen.

Det har åtminstone varit avsikten under de 23 år vi har varit medlemmar i EU trots minskande anslag, sade Jonas Laxåback. Det handlar om att sätta mål för vår lantbrukspolitik 2027 och inte bara titta bakåt.

Läs också

Jordbrukarna ska sätta agendan enligt Thomas Antas

Nyländska ordförandena återvaldes

Dikning i fokus på SLC Nylands höstmöte

SLC Nyland: Lantbrukarna går i spetsen för miljö- och klimatarbetet