Slcnyland
SLC Nyland har tagit del av förslaget till förvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde för 2022-2027 och vill bland annat se tillräckliga och kostnadseffektiva åtgärder för att motverka övergödningen av vattendragen.
Jordbruk

SLC Nyland vill se en fortsättning på miljöersättningsprogrammet

SLC Nyland har tagit del av förslaget till förvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde för 2022-2027 och framför olika synpunkter. Jordbrukarna ska fortfarande ha möjlighet att ta fullvärdig skörd från sina åkrar och dessutom vill man också se en fortsättning på det frivilliga miljöersättningsprogrammet under nästa förbindelseperiod samt att dess åtgärder ska ha tillräcklig effekt.

SLC Nyland anser att den bästa miljöåtgärden en jordbrukare kan utföra är att se till att åkern är i skick och ger fullvärdig skörd. På det sättet förs mycket näring bort med skörden och kommer till optimal nytta.

Ett viktigt element är att åkern har en fungerande vattenhushållning. Vattenförvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammen för god vattenstatus bör ge tillräcklig grund för att vidta nödvändigt underhåll av vattendragen.

I första hand bör man utnyttja de möjligheter som finns inom ramen för det frivilliga miljöersättningsprogrammet för att minska läckage av näringsämnen till vattendragen. 95 procent av åkerarealen har under senaste förbindelseperiod varit ansluten till miljöersättningsprogrammet.

– För att uppnå målen bör man sträva efter en tillräcklig finansiering såväl under de närmaste årens övergångsperiod som för nästa programperiod. Det är också viktigt att åtgärder inom miljöersättningsprogrammet har tillräcklig effekt, säger SLC Nylands verksamhetsledare Bjarne Westerlund.

SLC Nyland betonar också att det är viktigt att satsa på utbildning av rådgivarna, så att de har tillgång till den senaste kunskapen om vilka åtgärder det lönar sig att satsa på i olika förhållanden och hänvisar till Ny-RaHa-projektet som ett exempel på praktiskt tillämpad forskning som visat på hur man kan använda sig av forskningsresultat och åtgärder som minskar näringsläckage från åkrarna.

Effekter av klimatförändringen

Klimatförändringen med mildare och allt mer nederbördsrika vintrar medför utmaningar för jordbruket. Betydelsen av god markstruktur, fungerande dränering och att ha åkrarna växttäckta vintertid ökar ytterligare. Möjligheterna att satsa på dikning och underhåll av vattendragen bör därför förbättras.

– Långa perioder av nederbörd har börjat synas i odlingslandskapen som ett accelererande problem. Stora åkerområden översvämmas flera gånger om året, ofta längs åar och bäckar. Näringsämnen urlakas och åkerstrukturen blir förstörd och höstsådden uteblir. Nuvarande skötsel och underhåll av vattendragen klarar inte mera av dessa stora vattenmängder på kort tid, säger han.

Planläggning styr byggande och infrastruktur som påverkar vattendragen, men SLC Nyland anser att planläggningen i övrigt är ett alltför trubbigt och stelt verktyg för att i övrigt fungera inom vattenvården. Onödig byråkrati och begränsningar med oklar verkan bör undvikas.

Tilläggsresurser behövs för närmare kartläggning och avgränsning av grundvattenområde så att man får med de verkliga grundvattenområdena och inte areal som de facto inte är det.

Skadliga effekter av avloppsvatten och mikroplaster

SLC Nyland framhåller att det är särskilt viktigt att förbättra verksamhetssäkerheten i hanteringen av samhällens och industrins avloppsvatten för att förebygga okontrollerade utsläpp. Utöver vattenreningsverk ska åtgärderna också rikta sig mot störningar i avloppsledningar och spillvattenpumpar för att förebygga okontrollerade utsläpp som beror på exceptionella väderleksförhållanden.

Via dessa utsläpp kommer det ut betydande punktbelastning av näringsämnen och skadliga ämnen direkt i vattendragen, som relativt lätt och kostnadseffektivt skulle gå att åtgärda. Det behövs tas i bruk nya lösningar och processer för behandlingen av avloppsvattnet, så att skadliga ämnen, läkemedelsrester och mikroplaster effektivt kan avlägsnas.

SLC Nyland påminner också om att landsvägstrafiken på vattenförvaltningsområdet i Nyland ständigt ökar. Det bör satsas mer på förebyggande åtgärder och beredskap för hantering av olyckor och läckage.

– Transitotrafiken är stor på vissa vägsträckor. Risken att bränsle eller kemikalier läcker ut och förstör yt- och grundvatten är stor. Det här gäller också våra havsområden, säger Westerlund.

Betydande minskning under 2000-talet

SLC Nylands verksamhetsledare Bjarne Westerlund betonar att det är skäl att beakta den betydande minskning av användningen av gödselmedel som skett under 2000-talet.

– Också i det här sammanhanget är det viktigt att effektivt kunna utnyttja senaste rön inom forskningen. I övrigt finns det en stor risk att man får en felaktig bild av jordbrukets nuvarande miljöbelastning och därmed åtgärder som borde vidtas fram över.

Näringsbelastningen från jordbruket är i dag betydligt mindre än tidigare, men resultaten syns i vattendragen med lång fördröjning. Det behövs mer och exaktare information om hur effektiva olika vattenvårdsåtgärder inom jordbruket är. Bland annat genom satsning på kontinuerlig automatisk mätning av vattenkvaliteten kan man få bättre information om jordbrukets näringsläckage och hur olika åtgärder påverkar belastningen av vattendragen.

Enligt SLC Nyland bör man fästa allt större uppmärksamhet på åtgärdernas kostnadseffektivitet i fortsättningen. Bästa resultat nås långsiktigt genom samarbete och riktade insatser. Tillgången på information och fakta som visar på effekten av olika åtgärder är avgörande för att motivera aktörerna att vidta rätt och tillräckliga åtgärder. Också ekonomiska kostnadskalkyler behövs.

Vidare anser man att de effektivaste vattenskyddsåtgärderna på de mest kritiska åkerområdena är att anlägga skyddszoner och växttäcke längs med vattendragen. Dessa åtgärder har ökat och likaså övriga arealer med växttäcke och fånggrödor. Genom rådgivning kan skiftesvisa vattenskyddsåtgärder styras till erosionskänsliga områden och i synnerhet sådana områden i närheten av vattendrag, där de bör ha den bästa effekten.

Kretsloppstänkandet och utnyttjande av näringsämnen är viktigt för jordbrukarna och SLC Nyland anser att man i första hand bör utnyttja gödseln effektivt inom jordbruket.