Jordbruk Skogsbruk SLC

SLC Nyland:
Nya skyddsområden på
privata marker kan inte
godkännas i landskapsplanen

Landskapsplanen Nylandsplanen 2050 skall slutligt godkännas i Nylands förbunds landskapsfullmäktige den 9 juni. Landskapsplanen ger ramar för markanvändningen och har stor betydelse för Nylands framtida utveckling.

I förslaget ingår en mängd nya skyddsområden på privata marker, vilket väckt bestörtning bland markägarna. Närmast är det fråga om skogsmark och områden som ingick i myrskyddsarbetsgruppens förslag.

SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund) framhåller vikten av att landskapsplanen och planläggningen överlag möjliggör och medverkar till att skog och mark bibehålls och sköts så att de bidrar till klimatnytta, öppna landskap och biodiversitet.

Men SLC Nyland betonar att naturskydd inte skall genomföras genom planläggning, utan på frivillig väg eller genom det förfarande som föreskrivs i naturvårdslagen. Införandet av skyddsbeteckning på områden med ekonomiskog, för vilka man inte entydigt kan påvisa att skyddskriterierna uppfylls är mot skrivningen i grundlagen om egendomsskydd, enligt vilken vars och ens egendom är tryggad.

SLC Nyland framhåller att landskapsfullmäktige före godkännande av planen bör ta bort planebeteckningarna för de skyddsområden som inte har ett ikraft varande skyddsbeslut. I annat fall uppfylls inte kravet gällande egendomsskyddet och en jämlik behandling av markägarna. Vi befarar att detta då leder till en utdragen besvärsprocess.

Objekt ur det frivilliga kompletteringsprogrammet för skydd av myrmarker har alldeles i slutskedet lagts till med skyddsområdesreservering i förslaget till landskapsplan. Myrskyddsprogrammet skulle enligt myrskyddsarbetsgruppens förslag inte genomföras utan markägarens godkännande, inte heller via planläggning med rättsverkan. Förslaget till landskapsplan går emot myrskyddsarbetsgruppens linjedragningar.

Även i regeringsprogrammet poängteras frivilligt skydd enligt METSO-programmet och miljöministeriet har nu därtill startat det s.k. Helmi-programmet. Ifall inte de nya skyddsområdena i förslaget till landskapsplan tas bort drar man nu undan mattan för det frivilliga skyddet och markägarnas tilltro till myndigheterna.