Jordbruk SLC

SLC lägger fram kravlista inför budgetförhandlingarna

Anslagen i statsbudgeten för 2019, den sista som godkänns av den nuvarande riksdagen, är speciellt viktiga för jordbruket. Det säger SLC i ett ställningstagande.

– Situationen är naturligtvis extra prekär på grund av torkan, som i första hand riskerar att leda till brist på foder för djurgårdarna, säger SLC:s förbundsordförande Mats Nylund. I det sammanhanget tar vi gärna exempel från grannlandet Sverige, där regeringen nyligen beslutat att bevilja 1,2 miljarder svenska kronor till näringen.

Beloppet motsvarar närmare 117 miljoner euro, varav cirka en tredjedel kommer att betalas ut redan i år som akut krishjälp. Resten kommer att riktas till näringen under nästa år. Hur det ska gå till kommer den svenska regeringen att överlägga med branschen om.

– SLC förutsätter att vår finländska statsmakt kommer näringen till mötes med liknande åtgärder, säger SLC-ordföranden. Visserligen är skördesäsongen inte över ännu, så det är möjligt att behovet av krishjälp bör preciseras efter några veckor.

Hårt ansträngd lönsamhet

Mats Nylund påminner om att jordbrukets lönsamhet är hårt ansträngd sedan tidigare, vilket också regeringen noterat.

– Av den anledningen har regeringen begärt en specialutredning av bergsrådet Reijo Karhinen för att förbättra jordbrukets lönsamhet, säger han.

Vidare framhåller han att näringen står inför en omfattande reform av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Dessutom hänvisar Mats Nylund till institutet för naturresurser Luke, som har räknat ut att lönsamhetskoefficienten för hela jordbrukssektorn var nere i bara 0,26 under 2017.

– Nu i år har alltså dessutom väderleken för tredje året i rad påverkat skördeutfallet kraftigt i negativ riktning.

Bibehållen LFA-ersättning och accisåterbäring

Med anledning av den svåra situationen har SLC lagt fram en lista på åtgärder, som regeringen bör vidta i anslutning till budgeten.

Regeringsprogrammets beskärningar av LFA-ersättningen bör helt och hållet återtas, det handlar i pengar om cirka 60 miljoner euro. Nivån på LFA-ersättningen bör bibehållas under resten av perioden för landsbygdsutvecklingsprogrammet som den var 2017.

Underfinansieringen av fastlandets miljöprogram måste korrigeras med ett anslag på 140 miljoner euro. Om interna överföringar kan genomföras i landsbygdsutvecklingsprogrammet kan behovet av anslag vara lägre. SLC befarar dock att detta kan påverka övriga helheter i landsbygdsprogrammet negativt så som stödet till djurens välmående.

Återbäringen av bränsleacciser för 2019 måste bibehållas på samma nivå som 2017 det vill säga närmare 50 miljoner euro. Det innebär en förhöjning av anslaget på cirka 25 miljoner. I årets tilläggsbudgeter måste bränsleaccisåterbäringen korrigeras, så att den motsvarar nivån 2017.

Anslagen för åtgärder som främjar livsmedelsexporten bör höjas från nuvarande cirka 5 miljoner euro till närmare 10 miljoner för att öka satsningarna på export av finländska livsmedel.

Finansieringen till rådgivningen måste höjas och tilläggsanslag beviljas för uppgörande av företagsplaner och ekonomiuppföljning för jordbrukare för att förbättra jordbrukets lönsamhet.

Utvecklingsfondens finanser måste tryggas

SLC framhåller vidare att gårdsbrukets utvecklingsfonds roll i strukturutvecklingen av jordbruket har varit betydande. Regeringen Sipilä har överfört små anslag till fonden, men under åren 2008 till 2017 har det egna kapitalet i fonden nästan halverats.

Med tanke på de strukturella krav som framtiden kommer att ställa på jordbruket bör regeringen Sipilä göra upp en plan för hur fondens kommande finansiella verksamhet tryggas.

Ännu påminner SLC om att den nuvarande lagen för avträdelsestödet löper ut till årsskiftet.

– Jord- och skogsbruksministeriet bör omgående bereda åtgärder som i likhet med avträdelsestödet främjar en överlåtelse av jordbrukslägenheter till följande generation. I pengar är behovet av anslag beräknat till 50 miljoner euro.

– Generationsväxlingarna bör göras kontinuerligt och ifall ingenting görs nu finns det en uppenbar risk för ett långvarigt avbrott, säger SLC. På bara litet längre sikt leder det till brist på ungdomar, som är beredda att ta över.

I det sammanhanget kräver SLC också att det här årets nivå på finansieringen av avbytarsystemet bibehålls.

– De medel som frigörs bör användas för att utveckla systemet utgående från användarnas, det vill säga jordbrukarnas behov, säger SLC.

Slutligen kräver förbundet att finansieringen av det kommande livsmedelsmarknadsombudet säkerställs genom ett anslag på 300.000 euro.

Avsikten är att finansministeriet ger sitt förslag till statsbudget offentlighet torsdag nästa vecka.

Den 28-29 augusti går regeringens budgetförhandlingar, den så kallade budgetrian eller budgetmanglingen av stapeln.

Måndagen den 17 september är det meningen att regeringens budgetproposition offentliggörs.