Jordbruk SLC Marknad

SLC: Karhinens rapport måste
bli en ny början för jordbruket

Utredningsman Reijo Karhinens rapport Uusi alku, En ny början, om möjligheterna att öka företagarinkomsten från jordbruket med 500 miljoner euro träffar mitt i prick. Det bedömer Mats Nylund, ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, efter att ha bekantat sig med rapporten.

Precis som Karhinen konstaterar krävs stora förändringar och reformer såväl i primärproduktionen som i hela matkedjan för att öka jordbrukets företagarinkomst.

– Mest intressant är Karhinens betoning på samsyn i livsmedelskedjan. Det gäller i synnerhet dagligvaruhandeln som måste fås med i en win-win situation. Förslagen om att förbättra informationsgången och att de två stora handelskedjorna med dominerande marknadsställning borde öppna sina kunduppgifter för tredje part skulle verkligen betjäna konkurrensen, kommenterar Nylund.

SLC har i anslutning till beredningen av Karhinens rapport understrukit behovet för forskningen att få tillgång till de ekonomiska siffrorna i livsmedelskedjan. Detta skulle förbättra genomskinligheten i prisbildningen och stärka förtroendet inom kedjan menar SLC.

– Också Karhinens fokus på riskerna med private label är något som SLC vid upprepade tillfällen lyft fram, påminner Nylund.

Livsmedelscenter för konstruktivt samarbete

Karhinen föreslår även ett nytt kompetens- och servicecenter i anslutning till naturresursinstitutet Luke.

– Det här förslaget har vissa likheter med SLC:s förslag om starka livsmedelscenter som vi framfört under beredningen av rapporten, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

Enligt SLC skulle Finland behöva sådana livsmedelscenter, som kan visa vägen till konstruktivt samarbete. Det kunde till exempel vara med modell från Agro Food Park som grundats nära Århus i Danmark där hela livsmedelsklustret är involverat och samarbetar med bland annat Århus universitet.

Producenterna måste stärka sin påverkan

– Karhinen sätter emellertid även fingret på att producenterna inte utnyttjar sina påverkningsmöjligheter i livsmedelskedjan tillräckligt bra. Detta gäller både producentägd industri och de sektorer där vi inte är organiserade på marknaden, säger Nylund.

Bland annat de utökade möjligheterna att grunda producent- och branschorganisationer med betydande undantag från konkurrenslagstiftningen är något som SLC vid upprepade tillfällen har lyft fram som en möjlighet för producenterna att stärka sin förhandlingsposition i livsmedelskedjan.

Som botemedel för livsmedelskedjans svaga gemensamma atmosfär efterlyser Karhinen ett gemensamt diskussionsforum till vilket statsrådet skulle utse åtminstone de första medlemmarna. Forumet skulle definiera en gemensam vilja för hela kedjan samt en strategi och övergripande målsättningar.

– Förslaget om att inrätta ett ”gemensamt matbord” som livsmedelskedjans diskussionsforum med insyn av statsmakten är ett mycket gott förslag för att konkret komma vidare med att samla livsmedelskedjans aktörer till genuin dialog, säger Nylund.

Läs också:

Karhinens rapport är förankrad både bland producenter och konsumenter

Reijo Karhinen offentligjorde sin rapport