Jordbruk EU

Slakt utan bedövning
strider mot EU-rätten

Rituell slakt av djur utan bedövning får förbjudas inom EU. Det fastställer EU-domstolen i ett färskt rättsfall. Domen avviker från generaladvokatens beredning och möts med tillfredsställelse av den europeiska djurskyddsrörelsen.

I det aktuella rättsfallet hade flera judiska och muslimska organisationer låtit pröva ett fall i den belgiska regionen Flandern från 2017. Där hade ett flertal judiska och muslimska organisationer överklagat ett förbud mot rituell slakt utan bedövning.

Sökandena i det aktuella målet hade gjort gällande att flera medlemsländer har börjat förbjuda slakt av djur utan bedövning eller åtminstone export av kött från djur som slaktas med religiösa föreskrifter.

Detta ansågs äventyra försörjningen av ritualslaktat kött i regionen Flandern. Certifieringen av importerat kött ger inget säkert besked om köttet kommer från djur som har slaktats i enlighet med religiösa föreskrifter, löd argumentet.

Frågan behandlades för tre år sedan i en belgisk författningsdomstol, som i sin tur bad om EU-domstolen om ett förhandsbesked. Domstolen konstaterade att en förordning från 2009 förutsätter bedövning, men tillåter undantag med hänvisning till religionsfriheten.

Enligt EU-domstolen ger lagen ett stort spelrum för tolkningar. EU-domstolens generaladvokat medgav i sitt utlåtande att EU-förordningen utgår från att djur enbart ska dödas med bedövning. Å andra sidan tillåter EU-rätten undantag för att döda djur utan bedövning om religiösa skäl föreligger.

I sin lagstiftning kan EU-länderna skriva in nationella bestämmelser för att minska djurens lidande. Ett komplett förbud skulle däremot bryta mot EU-rätten.

Enligt generaladvokaten är det svårt att jämka samman religiösa slaktriter med det moderna djurskyddet. EU-rätten tillåter undantag från huvudregeln i form av politiska beslut. Detta får inte urholkas av enskilda medlemsländer.

I sitt utslag avvek domstolen från generaladvokatens resonemang. Enligt domstolen strider kravet på bedövning vid slakt inte mot religionsfriheten. Förbudet i Flandern betecknas som ”lämplig balans” mellan djurets välbefinnande och religionsfrihet.

Den belgiska djurrättsorganisationen Gaia betecknar utslaget som ”enormt viktigt” för djurrättsrörelsen och alla hundratusentals djur som besparas onödigt lidande. Enligt organisationen kulminerar en 25 år lång kamp.