Skogsbrukets Deklaration
Skogsbruk Tema

Skogsbrukets deklaration

Försäljning som beskattas som kapitalinkomst i skogsbruket är förutom stockar och massaved också flis, vedklabbar och julgranar. Även inkomster av packade vedklabbar räknas hit. Också inkomster från avverkningsrester, skogsbränslen, barrträdskvistar till dekorationer, plogkäppar och dylikt räknas som skogens kapitalinkomst. Förädlade skogsprodukter och hyror för skogsmark är däremot jordbrukets inkomst.

I skogsbrukets deklarationsblankett 2C antecknas virkesinkomsten exklusive mervärdesskatt. Den förskottsinnehållning som virkesköparen har gjort ska inte dras bort. Innehållningen år 2018 är 19 procent på rotförsäljningar och försäkringsersättningar och 13 procent på leveransförsäljningar. På de numera skattepliktiga Kemera-stöden görs ingen innehållning.

Den som säljer ved eller julgranar från egen skog direkt till hushåll ska deklarera dessa inkomster i ett fält enkom för det. Hemhushåll som köper virke för högst 1.500 euro är inte skyldig att göra förskottsinnehållning som andra virkesköpare.

Skogsbrukets positiva resultat reduceras automatiskt av skattemyndigheterna med ett 5 procents företagaravdrag.

Skogsbrukets inkomster

Virkesförsäljningsinkomsterna deklareras i punkterna 1.1-1.3. Rotförsäljningar är sådana där skogsbolaget skött avverkningen helt och hållet i egen regi. De inkomsterna antecknas i punkt 1.1.

Försäljning av självavverkat virke är leveransförsäljning. Också försäljningar som sker via och sköts av skogsvårdsföreningarna och reviren räknas som leveransförsäljningar. Inkomsten från dem antecknas punkt 1.2 och avverkningsutgifterna i punkt 7.3 (övriga årsutgifter).

Avdrag för leveransarbete

En självverksam skogsägare som utför regelrätt leveransarbete ska dra av värdet på det leveransarbete man har utfört när den skattepliktiga inkomsten beräknas. Värdet på leveransarbetet är ersättning för arbete och ses ur beskattningssynvinkel som en lön. Man är tvungen att själv räkna ut värdet på blankett 2C. Det kan göras på olika sätt, vanligtvis utgår man ifrån den avverkade och transporterade virkesmängden.

Hur man har kommit till siffrorna i exemplet framgår av tabell 1. Enhetspriserna fås från deklarationsanvisningarna. Leveransarbetets värde fås genom att addera ihop arbetets värde för beredning och transport. Maskinkostnaderna finns inte i anvisningarna, däremot nog i skatteförvaltningens publikation för harmonisering av beskattningen (skatt.fi). Man kan också räkna ut dem eftersom de är 1,5 gånger normvärdet för arbetet i anslutning till transporten.

Leveransarbetets värde får inte överskrida försäljningsinkomsten. Ifall leveransförsäljningsinkomsterna kommer först följande år får avdraget för leveransarbetet sparas och dras av först då.

Avdrag för leveransarbete gäller även flis, ved och julgranar

Försäljning av flis som man själv har flisat hanteras på samma sätt beträffande det egna arbetet. Leveransarbetets värde dras av från försäljningsinkomsten. Normvärdet för upparbetning av en fastkubikmeter flis är 4,18 euro och transport av flis 2,62 euro. I praktiken innebär det att den skattepliktiga inkomsten för flis ofta blir låg. Om man har större leveransavverkningar (större än 125 kubikmeter) leder det å andra sidan till att den skattepliktiga förvärvsinkomsten från leveransarbete blir hög.

Försäljningsinkomster av brännved och julgranar från egen skog som sålts direkt till konsumtion antecknas i punkt 1.3. Även i det fallet ska man räkna ut och dra av leveransarbetets värde. För ved är det möjligt, det finns normer för det. För julgranar är det nog lite svårare, speciellt som leveransarbetets värde ska räknas per fast kubik.

Värdet på leveransarbetet i exemplet

I deklarationsexemplet har man haft leveransförsäljningsinkomster regelrätta leveransvirkesaffärer gjorda år 2018 samt erhållit likvid för en rotavverkning 2018. Virkesersättningen för leveransen (7.114,73 euro) är i sin helhet antecknad i punkt 1.2. Eftersom man själv har utfört berednings- och transportarbetet ska leveransarbetets värde (1.459,95 euro) dras av från virkesförsäljningsinkomsten. Det värdet fås genom att addera ihop arbetets värde för beredning och transport (1.146,93 plus 313,02). Skillnaden (5.654,78 euro, som inte syns i blanketten) är den skattepliktiga skogsinkomsten.
Maskinkostnaderna (469,59 euro) används för att överföra utgifterna för jordbrukstraktorn från jordbruket till skogsbruket. Traktorns utgifter är bokförda på jordbruket och till den del den används i skogen ska utgifterna korrigeras. Summan ingår därför i beloppet i punkt 9 på blankett 2C. Samma summa inkomstförs i jordbruket i punkt 12 på första sidan på blankett 2.
Deklaration Skogsbruk Tabell Leveransarbete
Leverensarbetestabell.
Skattefritt leveransarbete

Enligt gällande regler är leveransarbete skattefritt upp till 125 kubikmeter. I exemplet är den avverkade och transporterade mängden (137 kubikmeter) över den gränsen. Det innebär att den del av leveransarbetet som överskrider 125 kubikmeter är skattepliktig inkomst och den bör räknas ut.

Leveransarbetets skattepliktiga värde räknas så att man först räknar ut en koefficient enligt en formel som finns i deklarationsanvisningarna och den multipliceras med arbetets totala värde. I exemplet blir koefficienten: (137 - 125)/137 = 0,09. När man multiplicerar den koefficienten med 1.459,95 euro kommer man till det skattepliktiga värdet 131,40 euro som skrivs in i tabell II på blankett 2C. Den summan kommer sedan att räknas som företagarens personliga förvärvsinkomst och har ungefär samma skatteeffekt som till exempel en löneinkomst.

Leveransarbetet uppges för det år arbetet i verkligheten görs. Ett avverkningsavtal på till exempel 150 kubikmeter vintern 2018/2019 kan därför spjälkas upp på två skatteår ifall en del av arbetet utförs före årsskiftet och en del efter. Det oberoende av när virkeslikviden erhålls.

Övriga inkomstposter

I punkt 3.1 antecknas bland annat försäkringsersättningar för stormskador och i punkt 3.3. stöd på basis av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera), som numera alltså alltid är skattepliktiga. Det att Kemera-stöden nu är skattepliktiga innebär samtidigt att motsvarande utgifter alltid är avdragbara.

Användningen av eget virke (p. 4.1.) behandlades i samband med avdrag från resultatet på jordbruket. Här kan bara påminnas att brännved och flis som tas till privathushållet inte behöver beaktas, däremot nog byggnadsvirke till privata bostäder.

Skogsavdrag

Grunden för skogsavdrag har uppstått/uppstår som en följd av köp av skogsmark efter den 1.1 1993. Grunden beräknas som 60 procent av köpeskillingen (inklusive övriga kostnader för anskaffningen) för skogsmarken. Numera följer man upp skogsavdraget som en klumpsumma för samtliga fastigheter som berättigar till skogsavdrag. Det gör det enkelt i den årliga deklarationen men gör överlåtelsevinstbeskattningen lite krångligare ifall man säljer skogsmark som berörs av skogsavdrag.

Ett årligt skogsavdrag får göras det år man säljer virke från skiften som berättigar till skogsavdrag. Det årliga skogsavdraget är högst 60 procent av virkesintäkten från de aktuella fastigheterna och bör vara minst 1.500 euro. Det förutsätter 2.500 euro inkomst från ifrågavarande skogslägenheter. Tilläggsuppgifter om skogsavdraget ges i tabell III på blankettens baksida. Den tabellen har blivit lite mera logisk.

Även de som har köpt skog efter 1.1.1993 och haft arealbeskattning till och med år 2005 kan göra årligt skogsavdrag när de säljer virke från den inköpta skogen.

Skogsavdrag

Situationen beträffande skogsavdraget antecknas i tabell III på sidan 2 i blankett 2C. I exemplet har man köpt en skogsfastighet år 1998. Köpeskillingen för skogen var då 33.637,59 euro. Utgående från det fås grunden för skogsavdraget som är 60 procent av köpeskillingen, alltså 20.182,55 euro (punkt 14).
Tidigare har man redan utnyttjat en del av den totala summan, det vill säga sålt virke från den aktuella fastigheten, så att i början av år 2018 har man utnyttjat 18.041,28 euro (punkt 15). Efter det räknar man i punkt 17 ut hur mycket av grunden för skogsavdraget som fortfarande är oanvänt (2.141,27 euro i exemplet) före man beräknar det aktuella årets skogsavdrag.
Leveransförsäljningen (7.114,73) i exemplet hänför sig till en fastighet som berättigar till skogsavdrag. Den summan med avdrag för leveransarbetets värde skrivs in i punkt 18. De övriga inkomstposterna i punkterna 1, 3 och 4 på 2C-blanketten kan inte beaktas eftersom de hänför sig till skogsskiften som inte berättigar till skogsavdrag.
Under skatteåret får göras ett årligt avdrag som är 60 procent av den skattepliktiga virkesinkomsten. Det blir 3.392,86 euro. I exempelfallet återstår emellertid endast 2.141,27 euro av den totala skogsavdragsgrunden. Den summan blir följaktligen skatteårets skogsavdrag och antecknas förutom i punkt 19 även vid punkt 5.1 på blankettens första sida. I och med det har man utnyttjat hela skogsavdragsgrunden från skogsköpet år 1998.


Utgiftsreservering

En utgiftsreservering i skogsbruket är högst 15 procent av skogsinkomsten (inklusive försäkringsersättningar och stöd) efter skogsavdrag. En utgiftsreservering ska användas senast det fjärde året efter skatteårets utgång. En reservering som görs 2018 bör alltså avvecklas senast år 2022.

I skogsbruket avvecklas reserveringar alltid så att de inkomstförs. Det innebär att man flyttar en del av skogsinkomsten framåt i tiden, till exempel till ett år när man inte säljer virke men ändå har en del avdragbara utgifter.

I exemplet har man valt att inte göra nya reserveringar (punkt 5.2). Det finns inte heller gamla reserveringar att inkomstföra (punkt 6.1). Situationen gällande oanvända utgiftsreserveringar ska redovisas i punkt IV ”Reserveringar som inte inkomstförts” på sidan 2 i blankett 2C.

Skogsbrukets utgifter

Skogsbrukets årsutgifter deklareras i punkterna 7.1-7.3. I skogsbeskattningen känner man inte till begreppet tilläggsavdrag beträffande privatbilars användning för skogskörslor. Här är enda möjligheten att dra av de verkliga kilometerkostnaderna (förutsätter bokföring) eller att använda normen som gäller för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (0,25 euro/kilometer). Det totala beloppet skrivs i så fall in under punkt 7.2. I skogsbruksdeklarationen får även resor mellan bostaden och skogen dras av i den här punkten.

För skogsbrukets arbetsresor till kurser, mässor och dylikt har man också rätt att skriva in avdrag för dagtraktamente. Taxorna i skogsbruket är dock inte samma som i jordbruket, här gäller 15 euro (över 6 timmar) och 28 euro (över 10 timmar) per dag. 

Resor som hänför sig till skogsbruket har i exemplet utförts med lantbruksbilen. De kostnaderna ingår i summan i punkt 9 på blankett 2C. Den summan omfattar i övrigt jordbrukstraktorns kostnader till den del den har använts för leveransarbetet samt telefonkostnader.

I punkt 7.3 antecknas alla egentliga skogsutgifter. Det är allt från förnyelse- och skogsskötselutgifter till försäkringar, utbildning och administrativa utgifter med anknytning till skogen. Räntor på skogens lån antecknas inte i blankett 2C. Glöm inte att kolla/fylla i dem på den förhandsifyllda blanketten senare på våren.

Beträffande avskrivningarna på maskiner (byggnader) kan konstateras att de ska beräknas separat för varje maskin (byggnad). Det måste man göra som separata anteckningar. Endast de sammanlagda summorna ska antecknas i tabellen på sidan 1 i blankett 2C. En maskin (eller byggnad) vars utgiftsrest understiger 200 euro får avskrivas på en gång. Maximala avskrivningar är 25 procent på maskiner, 10 procent på byggnader och 15 procent på diken och vägar.

Skogsbrukets resultat

Skogsbrukets resultat i exemplet är 11.274,78 euro. Från den summan avdras ännu företagaravdraget 5 procent vilket innebär att det beskattningsbara resultatet blir 10.711,04. Den innehållning som har gjorts på virkeslikviderna kommer inte riktigt att räcka till för den kapitalskatt som utfärdas på det resultatet. I praktiken är det ganska vanligt. Här kunde man visserligen ha sänkt resultatet med en utgiftsreservering men valde ändå att inte göra det.

Det kan vara skäl att påpeka att även sådana år när man enbart har utgifter i skogen lönar det sig att deklarera. Skogsbruket kommer då att visa ett negativt resultat (negativ kapitalinkomst). Den förlusten beaktas automatiskt av myndigheterna så att det negativa resultatet i första hand dras av från den skattskyldigas övriga kapitalinkomster. Om sådana inte finns eller om de inte räcker till träder systemet med den så kallade underskottsgottgörelsen i kraft, vilket innebär att 30 procent av det negativa resultatet dras av direkt från skatterna på förvärvsinkomsterna (till exempel från skatter på jordbrukets förvärvsinkomstandel eller löneinkomster). Även det görs automatiskt. Endast om man vill att makens/makans underskottsgottgörelse ska användas till godo för den andra parten ska man ge tillåtelse till det på den förhandsifyllda deklarationsblanketten.

Annika Nystén, Kim Nordling och Peter Österman
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF)