Skogsbruk

Skogsbranschens experter
oroade över arbetstagarnas ork

De nordiska skogsexperterna är nöjda med arbetsgivarnas coronaåtgärder, men anser att man borde ta bättre hand om arbetstagarnas ork i arbetet.

De nordiska skogsexperternas föreningar i Finland, Sverige och Danmark utförde i augusti en förfrågan bland sina förtroendevalda om coronapandemins påverkan på arbetet. Svaren gav en positiv bild av arbetsgivarnas åtgärder för att förhindra en spridning av Covid-19. Den negativa feedbacken kopplades främst till dålig ergonomi i distansarbetet samt minskade sociala kontakter.

Enligt de nordiska skogsexperterna har arbetsgivarna tagit pandemin på allvar och försökt skydda sin personal mot epidemin.

– Den viktigaste arbetsgivaråtgärden var enligt enkäten att man till 90 procent övergått till distansarbete. Arbetsgivarna har i samarbete med personalen gått igenom frågor som har att göra med hälsa och säkerhet. 96 procent av dem som svarade på enkäten ansåg att arbetsgivaren hade agerat mycket eller ganska bra, säger skogsexpert Stefan Borgman.

– Det var mycket fint att av svaren kunna utläsa att den moderna skogsbranschen hade utmärkta förutsättningar att snabbt övergå till distansarbete, konstaterar Borgman. Han säger dock också att största delen av de svarande oroades av bristen på sociala kontakter.

– I framtiden måste man inom distansledarskapet ta bättre hänsyn till upprätthållandet av sociala kontakter samt utvecklandet av personliga kunskaper i informationsteknologi, konstaterar Borgman.