Ffd Kenya2
Trädplantorna drivs upp i de lokala plantskolorna. FOTO: FFD
Tema

Skogar stärker matsäkerheten
och diversifierar produktionen
i Kenya

På många sätt har skog stått i centrum för uppmärksamheten även i Kenya. Klimatförändringen medför många utmaningar och hot mot kenyanska småbrukare. Skogsbruksåtgärder kan användas för att hantera risker och trygga markägarnas försörjning. Uppgiften är dock inte lätt.

Jag har haft den underbara möjligheten att agera som Food and Forest Development Finland - FFD:s projektfadder i utvecklingsprojektet ”Hållbart och lönsamt småbruksskogsbruk i Kenya” (”Sustainable and Profitable Smallholder Forestry in Kenya”). Projektets uppgift har varit en stor upplevelse och har öppnat mina ögon för en annan värld.

Huvudmålet med projektet har varit att främja skogsbruket och stärka skogarnas betydelse som en del av småbrukarnas försörjning och övergripande hållbarhet.

Ffd Kenya1
Första mötet år 2020 för projektfadder och artikelförfattaren Mikko Syri med de lokala skogsägarna i Muranga, Kenya. FOTO: FFD

Från ohållbar avverkning mot hållbart skogsbruk

Med tiden har skogsarealen minskat kraftigt på grund av röjning till jordbruksmark, ohållbart skogsbruk och energianvändning. Nu vill vi öka antalet skogar och vi vill utveckla deras betydelse även som trygghet för ekonomin.

Det finns fortfarande stor efterfrågan på trä, både som byggnadsmaterial och som energikälla, men delavverkningsförbud som staten fastställt syftar till att förhindra ohållbar avverkning. Dessutom har staten satt upp ambitiösa mål för att öka skogsarealen.

Torka, och å andra sidan även kraftiga regn, är klimatutmaningar som bönder möter i sitt arbete. För att undvika erosion spelar skog och träd en viktig roll. Även enskilda träd kan skydda fältens tillväxttillstånd – vi behöver fler träd till åkermarkerna med andra ord.

Precis som i Finland är skogsbruket i Kenya en långsiktig ekonomi. Långsiktig planering mellan generationerna har varit något som jag som projektfadder har kunnat berätta för mina kenyanska vänner om. Skogsförnyelse och ungskogsskötselverksamhet är arbete till nytta för nästa generation.

Enligt min mening har det varit det bästa och mest påtagliga resultatet av att starta markägarnas kooperativ och certifiera deras verksamhet. De tusentals små plantor som produceras på plantskolan skapar framtidstro.

Ffd Kenya3
Agroforestry tillämpas av många småbrukare. FOTO: Henrietta Dahlman/FFD

Givande, utmanande och lärorikt

Som projektfadder har jag lärt känna lokala markägares vardag och utmaningarna i deras försörjning. Typiskt är att gårdsstorleken är mycket liten och möjligheterna att utveckla gården begränsade. På den lilla markytan odlas främst grönsaker och frukter. De vanligaste husdjuren är höns, får och kor.

Skogsjordbruk eller agroforestry, det vill säga att kombinera grödor och skogsbruk, är typiskt. Jag blev imponerad av böndernas entusiasm och motivation att utveckla sin försörjning.

Även om förutsättningarna är mycket annorlunda jämfört med i Finland, finns det en hel del förenande faktorer. Markägarnas organisation och utbildning är en central utgångspunkt för utvecklingsarbetet. I detta avseende har den lokala organisationen för markägare och småbrukare FF-SPAK (Farm Forestry Smallholder Producers Association of Kenya) gjort ett imponerande jobb. Organisationen har erbjudit bönder mångsidig utbildning och stöd för att utveckla sin försörjning.

Det har varit tillfredsställande att dela information och erfarenheter om markägares påverkansarbete och diskutera deras tankar och erfarenheter kring dessa. Genom kooperativ etablerade av producenter förbättras deras förhandlingsposition på marknaden. Genom att tillhandahålla utbildning och uppdaterad prisinformation till småbönder förbättras deras kompetens och lönsamheten i produktionen.

Ur västerländsk synvinkel är kvinnors ställning fortfarande ofta svag. I projektets verksamhet har särskild uppmärksamhet ägnats åt att involvera kvinnor och unga och utveckla deras möjligheter till inflytande. Det har varit underbart att se resultatet av ett målmedvetet jämställdhetsarbete.

Projektets uppgift har varit en stor läroupplevelse för mig. Jag tror att värdefull kunskap och erfarenhet har överförts även åt andra hållet.

Mikko Syri

FOTNOT: Skribenten är fältchef och skogsexpert för Södra och Mellersta Österbotten på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK samt FFD:s projektfadder i utvecklingsprojektet ”Hållbart och lönsamt småbruksskogsbruk i Kenya” 2020-2023.
Ffd Kenya4
Projektbesök hos småbrukare i Lima Linda kooperativet. FOTO: Henrietta Dahlman/FFD