Jordbruk EU

Skärpta EU-regler för
djurtransporter till sjöss

EU-kommissionen kommer att skärpa kraven på sjötransporter med levande boskap. Nya regler ska medföra effektivare övervakning. Fartyg som transporterar boskap måste uppfylla högre krav.

Långa djurtransporter till sjöss har blivit föremål för växande kritik under en lång rad av år. EU-kommissionen har nu reagerat och lovar bättring. EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides medger att dagens föreskrifter är på tok för slappa.

Transportsäkerheten är en integrerad del av djurskyddet från uppfödning till slakt. Olyckor och incidenter med transportfartyg har visat att de nuvarande procedurerna måste förbättras, medger EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides.

Strängare krav kommer att ställas på speditörer som arrangerar boskapstransporter. Framöver måste transportföretagen och rederierna föra detaljerade register. Anläggningarna i hamnar och vid gränser ska förbättras.

Fartyg som transporterar boskap ska uppfylla specifika krav och vara lämpade för uppdraget. Den europeiska sjösäkerhetsbyrån Emsa ska lägga upp en databas med ett register över alla inspektioner.

De nya reglerna syftar också till tätare inspektioner av myndigheterna i EU-länderna. Den reviderade organisationen ska förbättra medlemsländernas möjligheter att skaffa tillgång till all relevant information i samband med kontroller.

Det återstår att se hur förslaget tas emot av medlemsländerna. Medlemsländerna har i princip visat god vilja till förbättrat djurskydd under transporter men regeringarna har svårt att finna en enhetlig linje.

Kommissionen vill slopa de längsta transporterna men motståndet är ställvis kompakt. Åtta EU-länder – Portugal, Frankrike, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Rumänien och Spanien – har hittills förhindrat alla försök att stoppa långa förflyttningar av boskap.