Grain Initiative Bsgi Vessel Movements 2023
Ryssland fördröjer Ukrainas export av spannmål via Svarta havet. Det tolkas som upptakten till en förnyad blockad mot spannmålskorridoren. FOTO: FN
Jordbruk Globalt

Ryssland blockerar
spannmålskorridoren

Ryssland uttrycker missnöje över avtalet om utskeppning av spannmål från de ukrainska Svartahavshamnarna till fjärran destinationer. Enligt ukrainska källor fördröjer Ryssland kontrollerna och registreringen av passerande fartyg i Bosporen.

Ukrainas export av spannmål och andra jordbruksprodukter regleras av ett separat avtal som garanterar fartygen obehindrad passage till destinationer ute i världen. En förutsättning är noggranna inspektioner för både ut- och inresa.

Trafiken garanteras i ett avtal som slöts den 22 juli förra året med Ryssland, under överinseende av Turkiet och Förenta Nationerna. Fram till den 8 maj 2023 hade 1.070 fartyg passerat nålsögat sedan avtalet trädde i kraft den 1 augusti 2022.

De ukrainska myndigheterna har den senaste tiden klagat över ett växande ointresse från rysk sida att garantera en smidig hantering. Den ryska federationen är ovillig att genomföra registreringar och inspektioner, skriver ukrainska APK Inform.

Klagar över trakasserier

Den ryska politiken gör det omöjligt att utarbeta planer för inspektionerna och följa överenskomna riktlinjer. Ett 90-tal fartyg har väntat på inspektion i turkiskt territorialvatten, Inspektionerna avbryts ofta av både inkommande och utgående fartyg.

Det händer ofta att fartyg stryks från förteckningen utan möjlighet till inspektion. Enligt uppgift förekommer regelrätta trakasserier. Enligt APK Inform har antalet fartyg som passerar genom spannmålskorridoren minskat kännbart.

Ryssland har på sitt håll upprepade gånger klagat över att västerländska sanktioner hämmar dess export av livsmedel och gödselmedel. Det anges som en av grunderna till att Moskva upprepade gånger har ifrågasatt avtalet.

Avtalet om spannmålskorridoren måste förlängas de närmaste veckorna om trafiken ska fortsätta att löpa. Det förutsätter avtalsparterna. Avtalet har redan förlängts två gånger men senast halverade Ryssland fristen till 60 dagar i stället för 120 dagar.

Fristen tar slut den 18 maj. Den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdoğan har etablerat sig som ett slags garant för avtalet. Han talar för en förlängning men Erdoğan står för närvarande själv under press inför veckoslutets val.

Mot bakgrunden av Rysslands anfallskrig mot Ukraina går Turkiets regering en känslig balansgång mellan länderna. Turkarna exporterar vapen till Ukraina, men deltar trots detta inte i sanktionerna mot Ryssland.

Betydande exportörer

Ryssland och Ukraina är båda betydande exportörer av majs, vete, korn och oljeväxter. Under det goda året 2021 levererade de båda jordbruksländerna tillsammans en fjärdedel av den globala spannmålsproduktionen.

Ungefär hälften av den globala exporten av solrosolja härstammade från Ukraina. Landet exporterade 18 procent av den globala produktionen av korn, 16 procent av majsproduktionen och 12 procent av den globala handeln med vete.

Fram till dags dato har 29,5 miljoner ton spannmål exporterats från Ukraina inom ramen för FN-initiativet. Omkring hälften av transporterna har bestått av fodermajs och 28 procent av vete. Därefter följer mjöl, solrosolja och korn.

De viktigaste mottagarländerna är Kina, Spanien, Turkiet, Italien, Nederländerna, Egypten, Etiopien och Bangladesh. Enligt APK Inform har den genomsnittliga lasten per fartyg ökat de senaste månaderna medan antalet fartyg har minskat.