Apf 2
Ålands Producentförbunds höstmöte beslutade enhälligt att fördubbla ordförande Birgitta Eriksson-Paulsons årsarvode. Motiveringen är att ÅPF måste ha en aktiv ordförande och det är inte hållbart att bara få kilometerersättning när man bevakar ÅPF:s intressen.
Jordbruk SLC

Rimligare arvode
för ÅPF:s ordförande

Ålands Producentförbunds höstmöte den 14 december beslutade enhälligt att fördubbla ordförandens årsarvode från 3.000 till 6.000 euro. Dessutom införs enligt valberedningens förslag också ett arvode för alla möten utöver ÅPF:s styrelse och utskott.

– Det är inte rimligt med 3.000 i årsarvode när man har 30-40 möten vid sidan om ÅPF:s möten. Det här handlar inte om mig utan om ÅPF. Men själv har jag små barn och större barn och är först och främst mamma, motiverade ordföranden Birgitta Eriksson-Paulson.

Hennes önskemål om högre ersättning för allt det arbete ordföranden lägger ner för ÅPF-medlemmarnas sak fick gehör hos valberedningen, vars förslag var 500 euro som månadsarvode plus 75 euro för alla extramöten.

– Om någon är beredd att ställa upp som ordförande för ett lägre arvode så ska de hastigt anmäla sig till valberedningen, kommenterade valberedningens ordförande Trygve Sundblom.

Han betonade att ÅPF måste ha en aktiv ordförande och påpekade att det inte är hållbart att bara få kilometerersättning när man exempelvis ska träffa landskapsregeringen för att bevaka ÅPF:s intressen.

Apf 4
Ålands näringsminister Camilla Gunell fick hoppa in som mötesordförande bredvid sekreteraren Henry Lindström när ÅPF-medlemmarna diskuterade högre arvode för sin förbundsordförande.

Ålands behörighet motiverar lägre SLC-avgift

Det höjda arvodet godkändes vilket medförde större underskott i budgetförslaget, som vd Henry Lindström gavs uppdraget att justera. Eftersom han går i pension vid årsskiftet 2019-20 infördes i budgeten också en ny post på 10.000 euro för rekryteringen av ny vd.

För att täcka underskottet på 10.000 euro i det reviderade budgetförslaget föreslog SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback en anteckning i protokollet att diskutera med SLC-styrelsen hur budgetunderskottet ska täckas.

– Då hittar man säkert en lösning.

Laxåback hänvisade till att eftersom Åland har egen behörighet i jord- och skogsbruksfrågor så är det motiverat att ÅPF i likhet med Ålands Skogsvårdsförening får halverad medlemsavgift till SLC.

– Inställningen från SLC:s sida är att åländska lantbruksfrågor behöver egen bevakning och det ligger på SLC:s styrelse och fullmäktige att ÅPF får en budget som går ihop, sa Laxåback.

Och vid SLC:s styrelsemöte i måndags i Helsingfors godkändes ett extra anslag för att täcka ÅPF:s budgetunderskott.

Nya åländska namn i SLC:s fullmäktige

Alla höstmötets val gick snabbt och enhälligt enligt valberedningens förslag. Birgitta Eriksson-Paulson omvaldes som ordförande med Jonas Lundberg som vice. De två representerar dessutom ÅPF i SLC:s styrelse med Lundberg som ersättare.

Återvalda i ÅPF-styrelsen blev även Hannah Nordberg och hennes suppleant Yvonne Mattsson som båda var i tur att avgå.

Som revisor återvaldes Erica Sjölund med Sixten Söderström som suppleant och som verksamhetsgranskare fortsätter Sven-Anders Danielsson med Trygve Sundblom som ersättare.

Ny ordinarie ledamot i SLC:s fullmäktige blev Lars-Johan Mattsson med Johan Holmqvist som ny ersättare. Jon Eriksson blev ny suppleant för omvalda Leif Hagberg.

Nicklas Mörn som är andra viceordförande i SLC:s fullmäktige återvaldes med Hannah Nordberg som suppleant.

Apf 5
Potatisodlaren Jim Mattsson har försett sig med kaffe medan kollegan Joakim Sjögren och Jims fru Regina Mattsson står på tur.