Rilax 1
Rilax gårds första skördetröska drogs av en traktor av märket Farmall. På bilden Atos Andström (till vänster) och inspektorn Kasper Nilström. FOTO: Dan Kihsltröms bildsamling
Jordbruk Skogsbruk Livet på landet

Rilax gårds historik speglar
också jordbrukets utveckling

Nu är det möjligt att bekanta sig med en av Finlands största herrgårdar, Rilax gård i Bromarv, Raseborg. Gårdshistoriken Rilax Gård, Anor, odling, skönhet skriven av Kim Björklund, riktar sig till alla som är intresserade av lantbrukets utveckling och Finlands historia ur en herrgårds och dess ägarsläkters perspektiv.

Mikael Aminoff, gårdsherre på Rilax, berättar att man länge funderat på att sammanställa en gårdshistorik, men att tiden nu kändes rätt.

– Projektet började som ett sätt att dokumentera för eftervärlden de personer och generationer som levt på gården. Nu när allting digitaliseras kändes som att vi ville sammanställa och bevara all den information som finns bevarad i gårdens arkiv och Riksarkivet.

Kim Björklund tog sig an uppdraget att skriva gårdshistoriken, och Rilax monuments traditionsförening rf kom i ett tidigt skede med och understödde projektet. Sammanlagt blev det drygt tre år med brev, kontoböcker, och anteckningar som skulle gås igenom.

– Herrgården med dess verksamhet är fascinerande, men samtidigt skrev vi också ägarsläktenas historia.

Boken sträcker sig över 12 generationer, från släkten Körning till släkten Aminoff som tog över gården på 1700-talet.

– Rilax omnämns redan på 1400-talet, men först 1645 bildades Rilax gård som ett frälsesäteri, säger Björklund. I boken får vi följa med utvecklingen från den svenska tiden på 1600- och 1700-talet till storfurstendömets tid på 1800-talet, och ända in i det självständiga Finlands tid.

Rilax 2
Köttproduktionen fortsätter vara gårdens huvudinriktning. Kosläppet som normalt lockar många besökare ordnades i år på distans – Jessica Aminoff filmade händelsen som publicerades på Facebook. FOTO: Andrea Bergman

Mellan öst och väst

Rilax ligger centralt längs sjövägen mellan öst och väst, vilket under krigstiden kulminerade i slaget vid Rilax 1714. Minnesmärkena efter slaget ligger på Rilax gårds ägor. Enligt Maj-Britt Malmén, ordförande för Rilax monuments traditionsförening, är det just monumentet som många känner till.

– Rilax gård är en av våra mäktigaste herrgårdar, men ändå är det en relativt okänd gård, säger Malmén. Däremot kommer många till den årliga blomnedsättningen vid monumentet som man bäst tar sig till med båt.

Ännu på 50-talet var gården bland annat känd för danserna som ordnades på sommaren. Gårdens nya generation Jessica Aminoff har återupptagit folkevenemangen i form av kosläpp och sportlovsprogram.

– Det är alltid överraskande att se hur många som kommer hit under evenemangen, säger Aminoff. Det finns alldeles tydligt ett intresse för den sortens verksamhet, och folk är nyfikna på hur det ser ut här.

Främst är gården ändå fortfarande ett privat hem och ett yrke. Huvudinriktningen är ekologisk köttproduktion med spannmåls- och vallodling på 115 hektar, samt skogsbruk på cirka 900 hektar. Gården har även ridlägerverksamhet som på somrarna sker på gårdens marker. Gårdens äldsta byggnader är från 1700-talet, och den nyaste är lösdriftsladugården från 2014.

Under historiens gång har många stora personer besökt gården, bland annat kejsarparet Alexander III och Maria Feodorovna.

– Som ett minne från besöket 1884 berättas fortfarande ett citat av gårdsfolket, säger Mikael Aminoff. “När greven och kejsar’n for opp för trappan, no va de två ståtliga gåbbar!”.

Rilax 3
Mikael och Jessica Aminoff är gårdens elfte och tolfte generation. Gårdens äldsta byggnad är från 1700-talet, och dikostallet från 2014. FOTO: Eva Tordera Nuño

Jordbruket väl dokumenterat

I boken kan man tack vare väl bevarade kontoböcker följa med gårdens spannmålsskördar under århundradena.

– Gården hade förr också en ganska betydande brännvinsbränning, säger Björklund.

Under 1800-talet odlades mest råg, följt av havre och korn, men också bland annat ärter. Dessutom såldes mycket timmer till Sverige. Till skogsprodukterna som såldes hörde plankor, bakor, stock, pärtor och ved, allt prydligt dokumenterat.

– Historiken speglar samtidigt lantbrukets utveckling, och bland annat ingår en bevarad inventarieförteckning från 1902. 

Förteckningen innehåller djur och maskiner, som en Ruston Proctor-, en Lokomo- (2 1/2 hästkrafter) samt en tredje ”ångtraktor”, ett självrensande tröskverk och en rovfrösåningsmaskin.

Trots att jordbruket förändrats har det överlevt som en av gårdens huvudsysselsättningar. Mikael Aminoff konstaterar att de steniga åkrarna och skärgårdsklimatet fortfarande är en utmaning.

– Visst är det svåra odlingsförhållanden. Jag besökte de bördiga odlingsmarkerna i Österbotten och funderade nog på vad vi egentligen håller på med här nere. Det fick oss också att satsa på djurhållningen.

I dag kolkompenseras ekoköttproduktionen med skog, vilket i sig är en milstolpe i den finländska jordbrukshistorien.

Boken om Rilax gård är utgiven av Mikael Aminoff tillsammans med Rilaxmonumentets traditionsförening rf. Bilderna är i huvudsak tagna av Eva Tordera Nuño. Boken trycks i 700 exemplar och säljs i bok- och lanthandlar och vid rastplatser i Västnyland, Helsingfors och Åbo. Boken kan också köpas via nätet genom minbokhandel.fi och Luckan Raseborg.

Rilax Bok
Boken om Rilax gård är utgiven av Mikael Aminoff tillsammans med Rilaxmonumentets traditionsförening rf. Bilderna är i huvudsak tagna av Eva Tordera Nuño.