Jordbruk Marknad

Regeringens krispaket är första hjälpen enligt SLC

Regeringen har uppmärksammat det torkdrabbade lantbruket med ett krispaket på 65 miljoner euro utöver de 21,5 miljoner som redan var reserverade i anslutning till budgetramarna i våras.

Torkan kommer dock att förorsaka skador ännu lång tid framöver. Skadorna beräknas uppgå till uppemot 400 miljoner euro, påminner SLC.

– Staten har nu visat beredskap att tänka om i sin budget. Nu sitter livsmedelskedjans övriga aktörer med lösningarna på sitt bord. Även handelsledet måste bejaka att kostnadsläget för producenterna är ett helt annat nu än när de långsiktiga avtalen ingicks i början av året, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Som exempel nämner han att julskinkorna, på grund av torkan, nu har ett helt annat produktionspris än när handeln och industrin avtalade om priserna för skinka i början av året.

SLC anser att man inom livsmedelskedjan borde frångå sådan långsiktig avtalspraxis eftersom den överhuvudtaget inte beaktar de faktiska kostnader som uppkommer på gårdarna för att producera råvaror på naturens och omvärldens villkor och som jordbrukaren sällan själv kan påverka.

– Inom matkedjan bör handelns och industrins avtal kunna omförhandlas. Nu är det dags att även handeln drar sitt strå till stacken för att trygga det finländska jordbrukets framtid. Likaså bör aktörerna i foder-, gödsel- och energibranschen komma gårdarna till mötes, påpekar SLC-ordförande Nylund.

SLC påtalar dessutom att de stödåtgärder som ingår i krispaketet måste betalas ut till gårdarna å det snaraste.

– Vi har inte råd att förlora någon tid. Läget är mycket kärvt på många gårdar som drabbats av torkan. Krisstödet måste komma till gårdarnas undsättning snarast möjligt, säger Mats Nylund.

SLC vill även se raskare tag från statsmakten för att ta i jordbrukets strukturella lönsamhetsproblem.

– Nu måste hela näringen och statsmakten fortsätta det långsiktiga arbetet för att få jordbrukets lönsamhet på fötterna, framhåller SLC-ordföranden.