Langg4
Skärpningen av den tillåtna fosfornivån för frilandsodlingen och för gårdar som har högre skördar än genomsnittet, drabbar de aktiva gårdar som idag producerar effektivast, påpekar ÖSP-ordförande Tomas Långgård. ARKIVFOTO
Jordbruk Opinion

Regeringens fosforförordning
är ett hot mot jordbruket

Regeringens utkast till förordning för fosforgödsling i jordbruk och trädgårdsodling är ett hot mot att i framtiden kunna bedriva konkurrenskraftigt och lönsamt jordbruk och framför allt husdjursproduktion i Finland.

Fosforanvändningen som tidigare i huvudsak styrts av miljöersättningssystemet, kommer från årsskiftet att styras via lag och förordning. Om lagberedningen går genom blir kraven betydligt strängare än vad som jordbrukaren tidigare haft i den frivilliga miljöersättningen, och dessutom fått ersättning för.

Gödsellagstiftningen blir också strängare än i våra konkurrentländer, vars produkter det inhemska lantbruket dagligen möter på den gemensamma marknaden.

Hela jordbruket, men speciellt husdjursproduktionen drabbas då det så kallade stallgödselundantaget föreslås slopas, efter en kort övergångstid på endast två år. Stallgödselundantaget har för många husdjursgårdar gjort det praktiskt möjligt att tillgodogöra sig gårdens stallgödsel, en värdefull resurs i den egna produktionen och kretsloppet.

Skärpningen av den tillåtna fosfornivån för frilandsodlingen och för gårdar som har högre skördar än genomsnittet, drabbar de aktiva gårdar som idag producerar effektivast.

Att stat- och kommun ska tillåtas använda flerdubbelt högre fosforgivor vid anläggande av grönområden och miljöbyggande och dessutom behöva beakta endast den lösliga delen av fosforinnehållet i sina beräkningar är en orättvisa som inte kan motiveras. 

Finland är det enda av våra grannländer som kräver att totalfosforinnehållet i gödseln ska beaktas i livsmedelsproduktionen, trots att det inte är tillgängligt för odlingsgrödorna.

Mot bakgrund av husdjursproduktionens kostnadskris och regeringens tidigare beslut om försörjningsberedskapspaketet för att lindra lantbrukets lönsamhetskris, rimmar det mycket illa att lagstifta om en mycket sträng gödsellagstiftning och påföra lantbruket ökade kostnader och försämra lantbrukets konkurrenskraft gentemot importlivsmedel.

Vill regeringen ha kvar en hög självförsörjningsgrad på livsmedel i Finland även i framtiden, måste fosforförordningen dras tillbaka. Det är inget att vara stolt över världens strängaste gödsellagstiftning om den slår ut den inhemska livsmedelsproduktionen.

Tomas Långgård
Ordförande för Österbottens Svenska Producentförbund