Natstod
Det totala beloppet av nordligt stöd för mjölkproduktion är 12 miljoner euro större än 2022. Stödet för mjölk betalas enligt en enhetlig stödnivå, 8,6-31,5 cent per liter, under hela 2023. ARKIVFOTO
Jordbruk

Regeringen fastställde nationella
jordbruksstöd för 2023

Förra veckan utfärdade statsrådet förordningar som gäller nationella stöd. Den helhet som består av nordligt stöd, nationellt stöd till södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta har samordnats med de reformerade EU-stödinstrumenten, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Det nationella produktionsstödet 2023 uppgår sammanlagt till cirka 354,6 miljoner euro. Det sammanlagda stödbeloppet är cirka 30 miljoner euro större än 2022, när det beaktas det anslag för nationellt stöd som fastställts i statsbudgeten för 2023 och oanvända anslagsdelar som överförts från tidigare år.

Av den totala stödsumman utgör nordligt stöd ungefär 93 procent och nationellt stöd till Södra Finland cirka fem procent. Övriga nationella stöd utgör drygt två procent av stödsumman, av vilken en betydande del används för stödet för sockerbeta.

De nationella jordbruksstöden kompletterar EU:s gemensamma stödsystem. EU:s jordbrukspolitik har stränga begränsningar för användningen av nationella medel för att stödja jordbruket. Stöden får inte snedvrida konkurrensen på EU:s gemensamma marknad.

Nästan på samma sätt som tidigare

Finlands nationella stödformer som EU-kommissionen har godkänt bygger på våra nordliga produktionsförhållanden och de höga produktionskostnader som följer av dem. Det nordliga stödet kompletterar i synnerhet EU:s stödinstrument för husdjursproduktion i mellersta och norra Finland, som hör till stödområde C.

Det nationella stödet till södra Finland omfattar svin- och fjäderfähushållning och trädgårdsproduktion i södra Finland. Det nationella stödet för sockerbeta betalas i hela landet.

På grund av reformen och samordningen av de olika stöden till jordbruket är det sammanlagda beloppet av nordligt stöd 2023 cirka 28 miljoner euro större än det var 2022. I enlighet med kommissionens beslut för den nya perioden 2023-2027 är det sammanlagda beloppet av det nationella stödet till södra Finland lite lägre än 2022. Det nationella stödet för sockerbeta är i hela landet 350 euro per hektar på samma sätt som tidigare.

Över hälften av det nordliga stödet, det vill säga cirka 173 miljoner euro, går till produktion av mjölk. Det totala beloppet av nordligt stöd för mjölkproduktion är 12 miljoner euro större än 2022. Stödet för mjölk betalas enligt en enhetlig stödnivå, 8,6-31,5 cent per liter, under hela 2023.

Stödet per liter preciseras årligen enligt utvecklingen av den producerade kvantiteten. Genom den post som betalas för mjölk i efterskott i början av 2024 ser man till att stödanslaget för 2023 används fullt ut.

Nationellt stöd till Södra Finland betalas för svin- och fjäderfähushållning samt trädgårdsproduktion och är som helhet lite mindre än 2022. Det frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning stiger inom AB-området med en euro per enhet inom referenskvantiteten i och med att det totala antalet gårdsspecifika referenskvantiteter som utgör grund för stödet minskar årligen.

Stödet för växthusproduktion sänks med 0,1 euro/kvadratmeter jämfört med 2022. Utgångsnivåerna för stödet för lagring av trädgårdsprodukter har inte ändrats jämfört med 2022, men stödnivåerna preciseras senare utifrån de lagrade volymerna.

Nordliga stödet för husdjur stiger

För nötkreatur samt får och getter är stödnivåerna 2023 till många delar högre än 2022. Vid dimensioneringen av stödet har man beaktat den slopade förhöjningen av kompensationsersättningen till husdjursgårdar och övriga konsekvenser av samordningen av EU:s stödinstrument och de nationella stöden.

I det nordliga stödet är det frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning graderat, och för gårdar med en referenskvantitet på över 200 djurenheter är stödutvecklingen liksom tidigare så enhetlig som möjligt med det nationella stödet till södra Finland.

För gårdar med mindre referenskvantiteter än 200 enheter stiger det nordliga stödet för svin- och fjäderfähushållning med 22-30 euro per enhet som ingår i referenskvantiteten. Stödet för referenskvantiteter som överstiger den gränsen är 1-2 euro högre per enhet än 2022. Även inom stödområde C minskar de sammanlagda gårdsspecifika referenskvantiteterna årligen.

Det nordliga hektarstödet för proteingrödor och oljeväxter höjs jämfört med 2022. Syftet med höjningen är att upprätthålla försörjningsberedskapen i Finland.

De övriga arealbaserade nordliga stöden förblir på samma nivå som 2022. Stödet för lagring av skogsbär och skogssvamp förblir också på samma nivå som 2022.