Budget
Finansminister Petteri Orpo presenterade i onsdags sitt ministeriums beredning av budgeten för nästa år.
Jordbruk Skogsbruk SLC Marknad

Regeringen återkommer om krishjälp och vill slopa anslaget till gårdsbrukets utvecklingsfond

Regeringen återkommer till jordbrukets svåra situation i anslutning till budgetmanglingen i slutet av månaden. Den informationen kom fram onsdag kväll då finansminister Petteri Orpo (saml) redogjorde för sitt ministeriums beredning av förslaget till statsbudget för 2019. Siffrorna i förslaget fick offentlighet i går på förmiddagen.

Petteri Orpo kunde emellertid inte säga något om vilka summor regeringen har haft i tankarna kring krishjälpen. På infon ville han inte heller ta ställning till om medel kommer att utbetalas från en tilläggsbudget eller nästa års ordinarie budget.

– Vi måsta spara nästa år, men det börjar också vara slut på medel via tilläggsbudgetar i år, sade han. Vi är dock eniga i regeringen om att näringen är i ett mycket svårt läge efter flera dåliga år i rad.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (cent) bereder ett paket av lösningar inför budgetrian.

SLC:s ordförande Mats Nylund understryker att näringen är i akut behov av krishjälp efter att ha bekantat sig med de första uppgifterna om budgetförslaget.

– Vi förutsätter att vår regering kommer till mötes med liknande åtgärder som den svenska regeringen har lovat åt sina jordbrukare, säger han. Sveriges regering har lovat ett stödpaket som motsvarar cirka 117 miljoner euro.

Under informationen i onsdags kom det också fram att jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, miljöminister Kimmo Tiilikainen (cent) och inrikesminister Kai Mykkänen (saml) bereder ett program med tilläggsåtgärder för Östersjöns vattenskydd inför budgetmanglingen.

Inte längre överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond

När det gäller själva anslagen i finansministeriets förslag så stiger anslaget för start- och investeringsbidrag med 9,7 miljoner euro till närmare 85 miljoner euro nästa år.

Överföringen till gårdsbrukets utvecklingsfond upphör helt och hållet nästa år och momentet försvinner enligt förslaget. Anslaget i år är 49 miljoner euro.

– Det är inte i enlighet med vad vi hade förutsatt, kommenterar Mats Nylund.

– Fondens roll i strukturutvecklingen är antagligen viktigare än någonsin, men medlen har halverats under 2008-2017. Fondens kommande verksamhet måste absolut tryggas.

Anslaget för räntestöd är 25 miljoner, det vill säga samma som i år.

Inte nya avträdelsestöd

Anslaget för avträdelsestöd sjunker rejält från dryga 58 miljoner till 40,5 miljoner, vilket beror på att systemet upphör nästa år, så att man inte kan göra nya förbindelser.

I stödet till rådgivningen föreslås som vanligt en sänkning, den här gången med 1,8 miljoner så att anslaget nu skulle bli 3,466 miljoner. Riksdagen brukar korrigera det här anslaget, men har tidigare efterlyst en nivå som motsvarar de folkvaldas vilja.

Det samma gäller anslaget till 4H-verksamheten som föreslås bli litet på 3,3 miljoner, en sänkning med 600.000 euro.

I anslaget för det kommande matverket, föreslås en halv miljon euro för livsmedelsombudsmannens verksamhet.

Mindre nationellt stöd

Det nationella stödet sjunker från lite på 323 miljoner euro till under 318 miljoner. Det är i hudvudsak stödet till svin och fjäderfä i södra Finland som står för sänkningen, medan det nordliga stödet sjunker med 1,7 miljoner euro.

I LFA-ersättningen föreslås en höjning med dryga 2 miljoner till närmare 521 miljoner euro.

Anslaget för naturresurs- och bioekonomi sjunker med dryga 10 miljoner euro till 4,75 miljoner. Det här beror på att regeringen avvecklar sina treåriga spetsprojekt på det här årets sida.

Anslaget för hjortskador får ett tillägg på 800.000 euro till knappa 5,40 miljoner, medan anslaget för rovdjursskador stiger med 400.000 euro till 8,85 miljoner.

För skogsförbättringsåtgärder är anslaget det samma som i år, 56,23 miljoner.

Bidraget för fastighetsförrättningar sjunker med 1,7 miljoner till 2,5 miljoner euro.

Inte nya anslag för projektet ”Ta hand om bonden”

På kommunikationsministeriets förvaltningsområde föreslås bidraget till enskilda vägar hållas på 13 miljoner euro liksom I år.

Inom social- ochn hälsovårdsministeriets förvaltningsområde föreslås en sänkning på närmare 10 miljoner för avbytartjänster till under 135 miljoner euro, och på 1 miljon för förvaltningen av systemet till cirka på 15 miljoner euro.

Det är anslaget för projektet Ta hand om bonden som ser ut att dras in. Minskningen finns också i social- och hälsovårdsministeriets eget budgetförslag.

– Det är under all kritik med tanke på den framgång projektet hittills har haft, kommenterar Mats Nylund.

Medlen för återbäring av energiskatter till jordbruket inom finansministeriets förvaltningsområde föreslås bli 35 miljoner euro. Det torde vara en höjning med 4 miljoner jämfört med fjolåret.

Landsbygdens folk återkommer med mer information om ministeriernas budgetförslag. 

Regeringens budgetmangling går av stapeln 28–29 augusti.