Vallarsvedja
Raseborgs å-projektets första våtmark i Vallarsvedja är 0,5 hektar stor och där har det har redan varit en hel del liv och rörelse under våren.
Jordbruk Skogsbruk

Raseborgs å-projektet
söker verkställare för
naturvårdsplanerna

Skogscentralen har i samarbete med Projektet Raseborgs å under våren planerat ett flertal vattenvårdskonstruktioner vid Idbäckens avrinningsområde vid Raseborgs å. Projektet söker nu verkställare för naturvårdsplanerna.

– Det finns planer för sedimenteringsbassänger, bottendammar, flödesregleringsdammar och andra konstruktioner, vars främsta uppgift är att minska att näringsämnen från skogen läcker ut i havet, säger projektledare Mika Salmi från Skogscentralen.

Salmi är nöjd med samarbetet med Projektet Raseborgs å. Detta sätt att arbeta med avrinningsområden i skogsområden är relativt nytt.

– Nu hoppas vi att det kommer in många ansökningar för verkställandet av planerna.

Ansökningstiden går ut 13.6. Mera information om ansökan och planerna hittas här.

Inom Raseborgs å-projektet har en ny vattenvårdskonstruktion verkställts under vintern. Projektets första våtmark, våtmarken i Vallarsvedja är 0,5 ha stor och där har det har redan varit en hel del liv och rörelse under våren.

– Våtmarken har en varierande utformning och är planerad så att fåglar av olika slag skall trivas. Nu väntar man på att växtligheten i det uppgrävda området tar sig och mångfalden i området ökar, säger projektchef Sara Vaskio. Följande våtmark är planerad och färdig att verkställas under höstens lopp i Tranbokärr.

Våtmarkerna har många funktioner förutom att de erbjuder ett hem för många olika växt- och djurarter. Våtmarken fångar upp näringsämnen i de djupa sedimenteringsbassänger och också växtligheten fångar upp och använder näringsämnen som finns i vattnet. Regnvattnet uppehålls i våtmarken, detta lättar på översvämningarna i åns huvudfåra då allt regnvatten inte rinner ut på en gång.

En annan åtgärd, som redan planerats en längre tid är den naturenliga rensningen av huvudfåran. Planerna är äntligen på slutrakan.

– Nu efter omfattande utredningar hoppas vi att arbetet i huvudfåran snart kan börja, säger Vaskio. Dikningsprojektet dras av det lokala dikningsbolaget.

Syftet med projektet Raseborgs å är att minska näringsbelastning som ån för med sig till Landbofjärden. Ett flertal åtgärder har också gjorts inom jordbruket för att minska näringsläckage från åkrarna.

– Jag är så glad över den positiva inställningen till vattenvård som markägare och jordbrukare i området har, påpekar Vaskio.

Projektperioden som Nylands NTM-central finansierar tar slut vid slutet av 2021, men Raseborgs stad har förbundit sig att förlänga projektet med två år, d.v.s. ända till slutet av år 2023. Miljöbyrån har anhållit om tilläggsfinansiering för att fortsätta projektet och finansieringsbeslutet förväntas inom kort.