Vatten4
Jordbrukarna Johan Holmqvist (till vänster) och Tage Eriksson arbetar aktivt med åländska miljöskyddsfrågor tillsammans med projektledaren Ann Nedergård (i mitten) och konsulten Patricia Wiklund.
Jordbruk

Raseborgs å fick
god reklam på Åland

Vattenskyddsprojektet för att göra Raseborgs å i västra Nyland till Finlands längsta tvåstegsdike presenterades utförligt när styrgrupperna för de två åländska projekten Smarta Vatten och Naturbaserade lösningar den 7 mars ordnade en specialdag i Mariehamn om jordbrukets vattenvård.

Projektledaren Sara Vaskio från Raseborg berättade att arbetet längs den 13 kilometer långa ån från Karis till Finska viken har avancerat bra sedan grävningsjobbet inleddes i början av februari.

Staten betalar en del av projektets kostnader, men för grävningen aktiverades det gamla dikningsbolaget med drygt 20 jordbrukare som äger mark längs ån. Delägarna betalar i förhållande till den nytta de har av projektet.

Det speciella med Raseborgsprojektet är att det byggs ett fem kilometers tvåstegsdike, som blir det hittills längsta i Finland. Tvåstegsdiken har tvådelade dikesslänter som ett trappsteg samt dessutom breda terrasser som bildar skydd mot översvämningar.

Med på specialdagen var också vatten- och miljörådgivaren Jenny Jochnick och jordbrukaren Elisabeth Svensk från Nyköpingstrakten i Sverige för att berätta om sitt samarbete och erfarenheter från Elisabeths olika vattenvårdsåtgärder.

Öppnar för nya samarbeten

Tvåstegsdiken ökar ytorna där partiklar sedimenteras och näringsämnen samlas upp både på dikesslänterna och i djupare bassänger i vattendragets huvudfåra.

Syftet är att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och hav nedanom vattendraget genom att minska erosion och hålla kvar växtnäringsämnen samtidigt som man bevarar och förstärker den biologiska mångfalden.

Ålands Vattens projektledare Ann Nedergård var speciellt glad för engagemanget och viljan att samarbeta som tydligt kom fram under träffen.

– Jag tror att vi kommer att träffas fler gånger och att nya nätverk och samarbeten etablerades dessa dagar. Väldigt lärorikt och lyckat evenemang det här, kommenterar Sara Vaskio dagens innehåll.

Grönt vintertäcke skydd för miljön

Bland de åländska deltagarna fanns jordbrukarna Tage Eriksson och Johan Holmqvist, som är med i den åländska styrgruppen för projektet Smarta vatten.

Erikssons Hammarudda gård i Jomala fick 2019 världsnaturfonden WWF:s pris som Finlands miljövänligaste gård och Tage Eriksson, som varit både vd och ordförande för Ålands Producentförbund, ser gröntäcke vintertid som en nyckelfaktor för minskat näringsläckage inom det åländska jordbruket med många specialodlingar som chipspotatis och lök.

– Det är bra både för miljön och mullhalten att så in åkrar efter lök- och potatisskördarna, påpekar han.

Bevattningsdamm som miljöprojekt

ÅPF:s nuvarande viceordförande Johan Holmqvist, som odlar både lök och potatis samt även äppel i mindre skala i Hammarland Lillbolstad, tycker att seminariet gav ”väldigt mycket matnyttigt”.

Särskilt uppskattade han Karisbon Thomas Björklöfs praktiska odlingserfarenheter (se separat artikel).

Efter den på Åland extremt torra sommaren 2018 byggde Johan Holmqvist en bevattningsdamm på ca 20.000 kubikmeter. Till den pumpar han också över näringsrikt dikesvatten som annars skulle rinna ut mot havet.

– Bevattningsdammen, som samtidigt är ett miljöprojekt, har redan betalat sig många gånger om och utgör nu grunden för hela driften av mitt jordbruk, förklarar Holmqvist.

Läs också:
Miljövänlig odling och Raseborgs å i fokus på Åland
Honungsört testas som vintergrönt i Sverige
Åland satsar 690.000 euro för bättre vatten och miljö