Jordbruk EU Globalt Marknad

Protektionism oroar G20-agrarministrar

G20-ländernas jordbruksministrar är bekymrade över den tilltagande protektionismen inom den internationella handeln med jordbruksprodukter. Ministrarna har undertecknat en gemensam deklaration mot nya handelshinder.

Till och med USA:s jordbruksminister Sonny Perdue anslöt sig till slutdeklarationen vid G20-ministrarnas konferens i Buenos Aires under veckoslutet. Detta betecknas som ett steg framåt mot bakgrunden av de kyliga handelsrelationerna.

På G20-ländernas finansministermöte en vecka tidigare var föret ännu trögt. Slutdeklarationen är mycket vagt formulerad. Jordbruksministrarna bekänner sig däremot till fri handel i stället för protektionistiska aktioner som bryter mot WTO-reglerna.

Vi erkänner betydelsen av ett multilateralt, öppet och transparent handelssystem med klara regler, citerade mötets ordförande, Argentinas jordbruksminister Miguel Etchevere, ur det antagna dokumentet.

Enligt deklarationen är jordbruksministrarna införstådda med fortsatta reformer av WTO-reglerna för den globala handeln med jordbruksprodukter. Några konkreta förslag till åtgärder nämns däremot inte.

G20-länderna bekänner sig dessutom till ett bättre klimatskydd och en uthållig markanvändning och livsmedelsproduktion. Delegationerna efterlyser också effektivare åtgärder för att minska matsvinnet.

Ett annat mål på agendan är kännbara inskränkningar för användning av antibiotika inom boskapsproduktionen. Antibiotika får enbart användas för behandling av sjukdomar och borde inte sättas in i preventivt eller tillväxtbefrämjande syfte.

G20 är en grupp länder som representerar 19 viktiga industriländer eller länder som befinner sig i en snabb industrialisering. Fyra länder, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien, hör till EU. Dessutom ingår EU i sin helhet som tjugonde part.

Länderna i G20 förfogar över mer än 60 procent av all jordbruksmark i världen och svarar för 80 procent av världshandel med jordbruksprodukter. Två tredjedelar av världsbefolkningen lever i G20-länderna.