Jordbruk Tema

Producentförbundens kontrollanter av spannmålshandeln

I skördetider aktualiseras kontrollen av spannmålshandeln igen. SLC:s medlemmar kan kontakta spannmålskontrollanterna i frågor gällande spannmålshandel, till exempel vid oklarheter i mottagningen eller prissättningen av spannmål.

Kontrollanterna har till uppgift att hålla kontakt med spannmålsmottagarna och -uppköparna i närområdet. De kan även göra förtroendeskapande kontrollbesök på mottagningsställena.

Spannmålskontrollanten fyller i en kontrollblankett, till exempel då de själva för spannmål till eller annars besöker ett mottagningsställe. Eventuella brister påtalas direkt till de ansvariga för mottagningsstället och spannmålshandeln.

De ifyllda blanketterna sänds in till producentförbundet. Kontrollanternas huvudsakliga uppgifter är att följa med marknadssituationen och prisutvecklingen för spannmål, hålla kontakt med spannmålsuppköparna på sitt område, allmänt representera säljarna (SLC-medlemmar) i spannmålshandeln samt övervaka handelspraxis och öka förtroendet inom spannmålshandeln, samt tillrättalägga brister och missförstånd.

Tågordning vid en kontroll:

• Anmälan
• Förevisning av rapportblanketten
• Kontroll av apparatur och verksamhet
• Upptäckta bristfälligheter anmäls åt mottagningsställets representant
• Rapporten ifylls och undertecknas av båda parter
• Inga uttalanden som kan skada affärsverksamheten får ges (tystnadsplikt)
• Rapport samt anmälan om bristfälligheter skickas till förbundet


Förbundens spannmålskontrollanter

ÖSP
Martin Edman, Malax, tel: 050-5574834
Bengt Eklund, Närpes, tel: 0400-163731
Fredrik Grannas, ombudsman, tel: 050-3580198
SLC Nyland
Spannmålskontrollen sköts av spannmålsutskottet.
Västnyland:
Bengt Nyman, Karis, tel: 0500-348185
Stefan Bäckman, Ingå, tel: 040-5571172
Kim Forsman, Ingå, tel: 040-5542828
Peter Österman, Ingå, tel: 0400-807370
Johan Holmström, Tenala, tel: 040-5592370
Östnyland:
Tom Pehkonen, Helsinge, tel: 0400-709792
Erik Oljemark, Borgå, tel: 0400-315817
Kim Rosqvist, Pyttis, tel: 0500-551643
SLC Åboland
Spannmålskontrollen sköts av produktionsutskottet: Peter Lindström, Nina Lundström, Kenneth Ginman, Kristoffer Lindqvist, Annika Hollmén, Jan-Erik Karlsson, Christer Jägerskiöld och Thomas Lindroth.
ÅPF
Agneta Sviberg, tel: 018-329140, 0457-342 0825