Trafik1
Felparkerade bilar ställer till med problem för markägare. Här har bilisten parkerat vid kanten av vägen, men att komma förbi med en traktor är omöjligt, konstaterar Henrik Lindström.
Jordbruk Skogsbruk Livet på landet

Parkering på privata vägar
ställer till besvär för markägare

Det är bra att känna till spelreglerna gällande biltrafik och parkering också då man rör sig ute på landsbygden, påtalar Simo Takalammi på Vägföreningen i Finland. Parkering på fel ställen väcker irritation bland markägare speciellt sommartid då många bär- och svampplockare är i farten. Takalammi påminner om att vägtrafiklagen bör följas också på privata vägar.

Henrik Lindström, landsbygdsföretagare i Hindsby, Sibbo, bekräftar att han regelbundet har bilister på sina marker som antingen parkerar fel eller försöker använda hans gårdsplan som genomfartsled.

– Det här är inget nytt fenomen för mig, men nu under coronavåren har det varit ännu mer folk i farten än normalt.

Lindström, som bor granne till Sibbo storskogs nationalpark, konstaterar att då det är fint väder och veckoslut kan det ibland vara riktigt svårt att ta sig fram på vägarna i trakten.

– Folk parkerar vid skogsvägar och vid infarter till åkrarna och litet var det passar. Under åren då jag ännu var aktiv jordbrukare och skulle tröska under veckoslutet var jag tvungen att åka och placera ut hinder vid åkern tidigt på morgonen för att vara säker på att jag skulle komma förbi med skördetröskan.

Ett annat vanligt parkeringsfel är då bilister parkerar i eller nära korsningar och på vändplatser på privata vägar. Det här orsakar stora problem för virkestransporter och jordbruksmaskiner som skall förbi.

– Bilisterna förstår inte hur stora dessa maskiner de facto är. Man parkerar vid vägrenen och ser kanske till att andra personbilar ryms att köra förbi, men det går absolut inte att komma förbi med en traktor och ännu mindre med en skördetröska. En stor del av vägarna i glesbygden finns till för skogsbrukets transporter och en virkesbil med släp behöver mycket utrymme, påminner Lindström.

Trafik3
Detta är den större av två parkeringsplatser vid Västervägen för besökare på väg till Sibbo storskog. Bilden är tagen en vanlig tisdagsförmiddag i augusti. På veckosluten är parkeringen ofta proppfull och antalet felparkerade bilar i trakten stort.

Sibbo storskog populärt rekreationsområde

Sibbo storskogs popularitet beror delvis på att området ligger rätt nära huvudstadsregionen och därmed är lättillgängligt för huvudstadsborna.

Problemet är att parkeringsplatserna ofta blir helt fulla med påföljd att folk lämnar sina bilar på andra områden än de anvisade parkeringsplatserna.

– Jag förstår inte riktigt Forststyrelsens logik i det här fallet: De har resultatansvar och strävar efter att antalet besökare i nationalparken skall öka, men parkeringsplatsernas antal utökas inte.

Nationalparken har ett par parkeringsplatser vid Västervägen i Hindsby och vid Landbovägen finns en annan, men dessa platser sväljer enligt Lindström på sin höjd 100 bilar tillsammans, om ens det.

Under sommarveckoslut är alla parkeringar överfulla vilket resulterar i en massa felparkerade bilar. Lindström förstår inte varför man har en målsättning om ökade besöksmängder då man inte anpassat infrastrukturen på samma sätt.

– Sibbo storskog är säkert den nationalpark som ligger närmast huvudstaden. Det innebär en miljonbefolkning en halvtimmes bilfärd bort. Det här borde tas i betraktande i form av bättre parkeringsmöjligheter.

Trafik2
Henrik Lindström råkar varje vecka ut för bilister som kör upp på gårdsplanen eller som försöker använda gårdsplanen som genomfartsled, eftersom navigatorerna felaktigt visar att det går att köra här.

Bra att känna till spelreglerna

Ett annat problem är navigatorerna, som de flesta bilister använder sig av.

– Idag kör alla med navigator och när de kommer till en återvändsgränd så skyller de alltid på navigatorn. Men man kan inte alltid lita på navigatorerna, speciellt inte i glesbygden, så jag brukar säga att det alltid är bättre att stanna och fråga än att bara tro på navigatorn.

Lindström har aldrig nekat parkeringsplats till någon som stannar och frågar.

– Det är när bilen är lämnad på fel ställe utan lov som man blir irriterad. Men folk parkerar oftast inte fel av illvilja, utan för att de inte förstår bättre.

Vägföreningen i Finland vill påminna om att parkering kan vara förbjuden trots att det inte finns trafikmärken vid vägen.

– Enligt vägtrafiklagens paragraf 36 och 37 är parkering förbjuden bland annat på åsar och vid kurvor där sikten är dålig. Det är också viktigt att minnas att man inte får parkera på ett sådant sätt att man hindrar annan trafik. Då vägtrafiklagen förnyades blev det tillåtet att parkera på motkommande trafikens sida, men detta är tillåtet endast i tätorter, påpekar Takalammi.

Som bilist bör man också beakta att det finns både enskilda vägar och privata vägar. Att skilja på dessa kan vara så gott som omöjligt, men på privata vägar har markägaren rätt att bestämma om såväl genomfart som parkering.

Trafik4
Henrik Lindström önskar att bilisterna skulle fråga markägaren ifall de är osäkra gällande parkering.

Ingen övervakning

Övervakningen av parkering på privata vägar hör i hela landet till polisens uppgifter, men i praktiken finns det ingen övervakning.

– Jag brukar sätta en lapp på bilen och meddela att den befinner sig på privat område, men något annat finns inte att göra. Ännu för ett tiotal år sedan kunde man ringa polisen, men i dagens läge får man inte polishjälp på grund av felparkerade bilar, konstaterar Lindström.

För bilister skulle det därför gälla att fråga markägaren ifall man är osäker.

– Ifall man är på väg till skogen för att plocka bär och svamp så kan man kanske också gå en liten bit längs vägen innan man går in i skogen. Man behöver inte parkera alldeles vid skogskanten. Det talas mycket om allemansrätten, men besökarna kunde tänka på att de också har vissa skyldigheter. Allemansrätten inbegriper inte körning med motorfordon.