Skogsbruk EU Globalt Marknad

Papper alltjämt skogsindustrins viktigaste exportprodukt

Exportvärdet av skogsindustriprodukter uppgick till närmare 12 miljarder euro 2017. Finlands varuexport uppgick till närmare 60 miljoner euro och ökade reellt från året innan med en tiondel, men det totala värdet på skogsindustrins export var oförändrat. Skogsindustriprodukterna stod för en femtedel av den totala varuexporten i Finland, uppger Naturresursinstitutet.

Värdet på massa- och pappersindustrins export var drygt nio miljarder euro. Värdet på exporten minskade reellt med två procent jämfört med året innan. Pappers- och kartongprodukter stod för 56 procent av skogsindustrins exportinkomster.

– Det totala värdet på pappersexporten var drygt 4 miljarder euro, vilket är en reell minskning med 9 procent från året innan, säger Eeva Vaahtera, forskare vid Naturresursinstitutet.

Värdet på kartongexporten uppgick till 2,7 miljarder euro, en reell ökning på 5 procent. Den tredje viktigaste exportprodukten var massa, och värdet på massaexporten uppgick till närmare 2 miljarder euro. Det innebär en reell ökning på 6 procent.

Inom pappers- och kartongexporten var Tyskland Finlands viktigaste handelspartner. En dryg tredjedel av inkomsterna från massaexporten kom från Kina.

Virkesexport särskilt till Sverige

Värdet på trävaruindustrins export var 2,9 miljarder euro. Värdet på exporten ökade reellt med 6 procent från året innan.

– Den mest exporterade produkten inom trävaruindustrin var sågade trävaror, vars värde uppgick till 1,8 miljarder euro. Störst var exporten av sågade trävaror från Finland till Kina, vars andel av exporten var 18 procent. Näst och tredje störst var exporten till Japan och Storbritannien med 13 respektive 10 procent, säger Vaahtera.

Träexporten från Finland uppgick till 1,4 miljoner kubikmeter och exportens värde var 101 miljoner euro. Träexportvolymen ökade med en dryg tiondel från året innan. De mest exporterade virkessortimenter var massaved 42 procent, timmer 32 procent, och flis 13 procent. Hela 77 procent av träexporten gick till Sverige.

Träimporten minskade ytterligare

År 2017 uppgick träimporten till Finland till 8,7 miljoner kubikmeter.

– Träimporten minskade med en dryg tiondel från året innan. Över hälften av importerade trä var massaved, 31 procent flis och 8 procent timmer. Resterande 5 procent var träavfall, säger Vaahtera.

Jämfört med året innan minskade importen av massaved med 18 procent och av timmer med 23 procent. Flisimporten däremot ökade med 7 procent.

Ryssland är det överlägset viktigaste träimportlandet, 85 procent av importerade trä kom från Ryssland 2017. Andra viktiga handelspartner för Finland var Estland med 9 procent av importerade trä och Lettland med 4 procent. Värdet på träimporten uppgick till 324 miljoner euro.

Värdet på importen av skogsindustriprodukter uppgick till 1,4 miljarder euro. De viktigaste importartiklarna var massa med 0,3 miljarder euro, möbler av trä med 0,3 miljarder euro samt varor av papper eller kartong med 0,2 miljarder euro.

Finlands viktigaste handelspartner var Sverige med en andel på 18 procent av värdet på importen, Estland med 14 procent och Brasilien med 13 procent. Skogsindustrins viktigaste importartikel från Sverige var kartong och från Estland möbler av trä. Från Brasilien importerades nästan enbart massa, närmare bestämt blekt sulfatmassa av lövträ.