Pals1
Förra veckan samlades aktörer inom pälsbranschen och andra som har anknytning dit för att diskutera en ny kartläggning. Samarbetet bör öka för att en näring som går på knäna på sikt ska kunna återhämta sig och bli ännu starkare.
Landsbygdsnäringar

Pälsbranschen skulle
dra nytta av ett kluster

Det finns många samverkande verksamheter inom pälsbranschen. Därför skulle sektorn kunna dra nytta av framväxten av ett kluster. Det slår Steven Frostdahl fast i en omfattande undersökning som han gjort för SÖP.

– Pälsbranschen i Finland skulle gynnas av framväxten av ett kluster. Ett klustertänk kan löna sig när flera företag i en bransch samarbetar. Det är Vasaregionens energikluster ett bevis för, säger Steven Frostdahl, informationschef för Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening.

I flera år har Vasaregionen profilerat sig som Nordens ledande energihuvudstad. Företagen inom energibranschen, som är starka i regionen ifråga, har samtidigt som de konkurrerar lyckas bygga ett ”brand” kring ett gemensamt klustertänk. Det ger nu resultat bland annat i att två stora globala aktörer ska bygga batterifabriker i Vasa.

– Vi kan göra något liknande inom pälsbranschen. Det borde gå att sammanföra organisationerna inom vår bransch och sätta sig ner för att hitta samarbetsstrukturer. Trots att det finns konkurrerande företag går det att samarbete och det skulle ge ett mervärde, menar Frostdahl.

I oktober 2020 inledde Frostdahl en kartläggning av samarbetsstrukturer och innovativa nätverk inom pälsbranschen. En så kallad LARS-modell (Learning Among Regional Specialisations) användes som metod för att utifrån intervjuer med närliggande organisationer och aktörer skapa en bild av det nuvarande läget.

– Genom den här kartläggningen och metoden upplever jag att det går att få en bra bild var det finns utrymme för närmare samarbete och hur samarbetsstrukturerna kan förtätas. Det finns mycket att utveckla, konstaterar Frostdahl, som i egenskap av projektchef för EU-projektet OstroCluster arbetat med kartläggningen i ett år som presenterades i Jakobstad förra veckan.

Stora förväntningar på Saga Furs

Frostdahl intervjuade totalt 30 anonyma aktörer och svaren har analyserats genom att granska samverkan i en så kallad tripehelix-modell. Det som kan fastslås är att branschens eget auktionsbolag Saga Furs är ett mycket starkt varumärke.

– Förväntningarna på Saga Furs är stora och förtroendet starkt. Det finns från exempelvis farmarnas sida en tilltro till företagets förmåga att lösa olika problem och exempelvis implementera ny teknik. Det här trots att Saga Furs egentligen inte har det till uppgift men frågan uppstår om auktionsbolaget borde ha mer ansvar för olika processer inom pälsbranschen.

– Här finns utrymme för diskussion, konstaterar Frostdahl.

Samtidigt som Saga Furs åtnjuter ett starkt förtroende finns det också utrymme för att förbättra samarbetsstrukturerna.

– Det är intressant med tanke på att det är förbundet FIFUR som har resurser för utveckling och forskning samtidigt som förväntningarna är större på Saga Furs. FIFUR är en stark branschorganisation som har farmarnas förtroende och det har väckt vissa funderingar.

Pals5
Steven Frostdahl har gjort en kartläggning om pälsbranschen i Finland och hur dess aktörer skulle kunna samarbeta mera. Målet är att främja tillväxten av ett kluster för sektorn som helhet. Förra veckan presenterade han resultaten i Jakobstad.

De kreativa krafterna inom branschen finns enligt kartläggningen främst inom pälserierna men även hos foderköken. De här aktörerna är mest kreativa gällande tjänster, finansiering och logistik.

– För att främja framväxten av ett kluster vore det viktigt att lägga de här parterna vid samma bord och enas kring gemensamma projekt. Återigen något man lyckats med i Vasaregionen. Men det krävs mycket arbete av neutral part för att få det till stånd, förklarar Frostdahl.

Var finns den lämpligaste platsen för ett kluster inom pälsbranschen? 

– Ett kluster mår bäst av att växa fram ur något som fungerar naturligt från förr. Aktörer ska ha en fysisk närhet till producenter och därför ser jag att Jakobstadsregionen bör ha en viktig roll utan att ta ställning till var det ska placeras fysiskt. Men här i regionen finns förutsättningar för att ett kluster växer fram naturligt, säger Frostdahl.

Tunga år – men framtidstro finns

I de olika nätverksanalyserna som görs i kartläggningen framkommer att pälsfarmarna haft snart två mycket tunga år främst på grund av pandemin.

– Farmarna har kommunicerat att det finns en stor stress på grund av det ekonomiska läget men den utökade myndighetsövervakningen och det politiska motståndet påverkar dem också. Så läget är tufft.

Kommunerna, som också medverkar i kartläggningen, är också oroade.

– Kommunerna där pälsbranschen är viktig har inte råd att förlora den. Så kommunerna uttrycker en vilja att hjälpa och stöda men upplever samtidigt att branschen är sluten. Här borde vi arbeta aktivare med kontaktsökande och förse kommunerna med rätt färdkarta för att kunna stöda oss, menar Frostdahl.

Trots det prekära ekonomiska läget inom branschen nu ser Frostdahl att det finns anledning för framtidstro. Den globala tillgången på minkskinn har raserats och det ger möjligheter åt de finska producenterna.

– För första gången på många år ökar produktionen av minkskinn i Finland och allt tyder på att våra farmare vädrar morgonluft. Rävpriserna stiger också men är ännu på en för olönsam nivå. Men allt tyder på att det börjar rulla på igen och här kan Finland bli en vinnare.

– Men just nu tyngs branschen mycket av coronaviruspandemin. Det har varit ett jobbigt år för alla, säger han.