Ozonvatten 1 Webben
I laboratorieförsök vid Naturresursinstitutet hade ozonvatten god effekt på Fusarium. Till höger obehandlad, till vänster ozonvattenbehandlad Fusarium.
Jordbruk Tema

Ozonvatten för kemikaliefri
vattenrening i växthus

Uppstartföretaget Happico Oy har i samarbete professor Risto Tahvonen utvecklat användningen av ozonvatten i produktionen av trädgårdsväxter. Nu erbjuder företaget tekniska helhetslösningar för vattenrening med ozon i växthus. I sommar fortsätter utvecklingsarbetet.

Ozon både i gas- och vätskeform har länge använts för desinficering. Raine Vierto och Kaija Kärki hade tidigare erfarenhet av rening med ozon i gasform inom industrin. Genom ett slumpmässigt händelseförlopp fick de upp ögonen för ozonets möjligheter i trädgårdsproduktionen och grundade Happico Oy 2014 tillsammans med Ari Lappi.

Professor Risto Tahvonen blev intresserad av deras erfarenheter och idéer, vilket ledde till att försök med ozonvatten inleddes vid Naturresursinstitutets anläggning i Pikis 2016. Ozonvatten testades mot rotburen Fusarium oxysporum och Pythium ultimum samt mjöldagg i gurka, jordgubb och hallon samt mot jordgubbskvalster, grönsakskvalster och flera bladlöss – med gott resultat.

– I dag kan vi erbjuda kompletta ozoneringssystem för vattenrening i växthus med hydrokulturer såsom sallat och örter samt tomat och gurka som odlas i olika substrat. Vi har tagit fram specifika program för olika växter och utvecklat ozoneringssystemet så det är pålitligt, precist och säkert att använda, berättar Raine Vierto.

Ozonvatten 3 Webben
Happicos ozongenerator är flyttbar och fungerar med vanlig enfasström. Varje system skräddarsys utifrån kundens växthusanläggning och behov.

Intresse finns

Det första av Happico leverade ozonvattensystemet togs i bruk på en kommersiell gurk- och tomatodling i Egentliga Finland i augusti 2020.

– Varje system skräddarsys enligt producentens behov och vi utbildar ansvarspersonen i att använda systemet. Grundpriset för en anläggning är cirka 40.000 euro, men de årliga kostnaderna är låga, några hundra euro för den årliga servicen. Eftersom ozonvattnet effektivt dödar bakterier, virus, skadeinsekter och svampar ersätter den annan vattenrening, till exempel UV-strålning och väteperoxid, påpekar Raine.

Ozon är instabilt och faller snabbt sönder. Dess effekt sker därför på ytan, ozonvattnet tränger inte in i själva växten. Det är förklaringen till att bäst effekt i skadedjursbekämpning nås när ozonvattnet används vid rätt tidpunkt i insektens livscykel.

Systemet kan också användas för att rengöra till exempel odlingsbord och rännor. Happico har ansökt om patent för sitt system.

Kontinuerlig rening

Vattenrening med ozon i växthus som är i bruk i året runt sker kontinuerligt, samtidigt med själva odlingen. Det inkommande vattnet leds genom ozongeneratorn, som bildar ozonet och blandar det i vattnet.

När det ozonhaltiga vattnet åker vidare, ser automatiken till att vattnet som matas ut i odlingsrännorna eller droppbevattningssystemet har önskad ozonhalt.

– Det är ytterst viktigt att följa våra program, poängterar Raine. Dels för att få önskad effekt med rätt ozonhalt vid rätt tidpunkt, dels för att inte skada odlingsväxten eftersom växternas känslighet för ozon varierar. Ozon är en stark oxidant och skadar växterna om vattnet har för hög ozonhalt.

– En fördel med användningen av ozonvatten i trädgårdsodling är att behandlingen inte lämnar några rester, påpekar Kaija Kärki. Därmed är till exempel ätbara produkter handelsdugliga utan karenstid.

– Likaså passar systemet i ekoproduktion, då det är helt kemikaliefritt.

Raine Vierto berättar att ozonvattensystemet är tryggt för användaren, ingen skyddsutrustning behövs för den som vistas i växthuset. Eftersom ozonvatten också kan användas så att det sprutas på växterna med en växtskyddsspruta, har Happico låtit undersöka mängden ozon som då frigörs i luften.

– Ozonhalten i luften var 0,01 ppm, alltså miljontedelar. Den högsta tillåtna gränsen i EU är 0,05 ppm, så halten låg tydligt under denna gräns.

Angående besprutning med ozonvatten pågår ännu utvecklingsarbetet, liksom med att undersöka på vilka sätt och på vilka grödor ozonvatten ytterligare kan användas inom trädgårdsodlingen. I sommar är tanken att påbörja ett pilotprojekt med jordgubbar på friland.

– Vi räknar med att det blir ett treårigt projekt. Då hinner vi undersöka ozonvattnets inverkan från plantstadiet till första skörden, berättar Kaija Kärki.

Handelsträdgårdsförbundet belönade Happico Oy, Risto Tahvonen och EOD Europe med trädgårdsbranschens innovationspris i fjol för utvecklingsarbetet med ozon.

Ozonvatten 4 Webben
Gråmögel i petriskål före ozonvattenbehandling till vänster, efter behandlingen till höger.

Vad är ozonvatten?

• Ozon, O3, är en gas bestående av tre syreatomer per molekyl. När ozon blandas i vatten bildas ozonvatten, som också kallas aktivvatten.
• Ozon både i gas- och vätskeform används för olika typer av rengöring och luktborttagning, till exempel inom industrin och i simhallar.
• Ozonmolekylen är instabil och kraftigt reaktiv, den faller lätt sönder. Därför måste ozon tillverkas på plats. Det görs tekniskt med hjälp av elektricitet i en ozongenerator. I naturen bildas ozon till exempel när det åskar.
• Ozonets biokemiska effekt beror på oxidationen. En mikroskopisk explosion sker när ozonmolekylen kommer i kontakt med ett organiskt ämne. Den extra syreatomen reagerar med det organiska ämnet, som mer eller mindre förintas. Restprodukten av processen är ren syrgas (O2).
• Fritt i luften och i höga koncentrationer är ozon skadligt vid inandning. Ozon luktar klor. Rätt använd till exempel i växthuset ska ingen lukt kännas.