Mats Nylund Jul
Mycket få av de gårdar som avslutat produktionen börjar på nytt. Finlands självförsörjning har helt enkelt inte råd med en kraftig nedgång i produktionen för den får vi inte tillbaka, påpekar SLC:s ordförande Mats Nylund.
SLC

Ordförandes julhälsning:
Vi ska ta lärdom av året som gått

Det gångna året kommer nog ingen att glömma. Året inleddes med begränsningar på grund av Corona-epidemin. Vi hade haft mycket kraftig prisstegring på energi, gödsel och spannmål men priserna på husdjursprodukter hade stigit mycket långsamt.

Den 24 februari så startade Ryssland ett brutalt anfallskrig mot grannlandet Ukraina som pågår för fullt ännu nästan tio månader senare. Ryssland begår fruktansvärda övergrepp och krigsbrott i Ukraina.

Dessutom så försöker de använda sin tidigare omfattande energiexport som ett vapen mot de demokratiska västländerna. Detta har på kort sikt ytterligare förvärrat prisinflationen i EU men på sikt leder det till att vi kommer att frigöra oss från den ryska fossila energin.

I oktober var inflationen i Finland 8,3 procent. Priset på mat hade stigit ännu mera eller 15,7 procent. Producentpriserna har också stigit, men inte i samma omfattning som de ökande energi-, gödsel-, foder- och övriga kostnader.

Detaljhandeln har redovisat rekordvinster för varje kvartal och gödseljätten Yara gör osannolikt höga vinster. Många elproducerande bolag gör också goda resultat.

Det är fullständigt uppenbart att vår konkurrenslagstiftning har allvarliga brister när ett par led i livsmedelskedjan, detaljhandeln och vissa förnödenhetsleverantörer, gör rekordresultat samtidigt som bönderna dras med den värsta lönsamhetskrisen på år och dag.

Åtminstone i samhällsdiskussionen har skevheten i livsmedelskedjan lyfts tydligare än tidigare. Allt fler politiska beslutsfattare har fått upp ögonen för hur viktig en egen livsmedelsförsörjning är för landet, och intresset för hur vår energi ska produceras i framtiden växer.

Detta bådar gott för jord- och skogsbruket som producerar förnyelsebara produkter, men om inte lönsamheten stiger inom den närmsta tiden så kommer vi att mista viktig produktionspotential innan pendeln har hunnit svänga.

Mycket få av de gårdar som avslutat produktionen börjar på nytt. Finlands självförsörjning har helt enkelt inte råd med en kraftig nedgång i produktionen för den får vi inte tillbaka.

För oss bönder, växthusodlare och skogsägare gäller det att rikta blicken framåt. Vi har ett riksdagsval i antågande och vi kommer att få en ny regering. SLC har satt upp våra egna målsättningar för nästa regeringsprogram som är Finlands viktigaste styrdokument för de kommande fyra åren.

Det finns mycket för lagstiftarna i nästa riksdag och regering att ta sig an och till de viktigaste hör en uppdatering av såväl konkurrens- som livsmedelsmarknadslagen. Energiproduktionen måste tryggas och försörjningsberedskapen stärkas. Detta samtidigt som det finns ett stort behov av att balansera statsbudgeten.

Det gäller att ta sikte på marknaden, och inte bara den finländska utan även exportmarknaden. Politikens fokus måste flytta från att begränsa, förbjuda och konservera till att utnyttja ny teknik som bygger på förnyelsebara råvaror från jord- och skogsbruket och som skapar riktig hållbarhet.

Ett stort och hjärtevarmt tack till producentorganisations personal, förtroendevalda, medlemmar och samarbetspartner! Vi ska inte glömma året 2022 med pandemi, lönsamhetskris och anfallskrig i Europa utan vi ska ta lärdom av det. Vårt fosterland ska aldrig ge upp den egna livsmedelsproduktionen och vi ska verkligen inte låta EU-kommissionen ta makten över våra skogar och deras skötsel. Vi fortsätter vårt viktiga arbete.

En God och Fridfull jul och ett framgångsrikt år 2023 till Landsbygdens Folks läsare!

Mats Nylund
ordförande, SLC